Przetargi.pl
Przebudowa drogi gminnej nr 4731P Borków Stary - Russów

Gmina Żelazków ogłasza przetarg

 • Adres: 62-817 Żelazków, -
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 0-62 76-91-008 , fax. 0-62 76-91-008
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Żelazków
  - 138
  62-817 Żelazków, woj. wielkopolskie
  tel. 0-62 76-91-008, fax. 0-62 76-91-008
  REGON: 25085493200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.zelazkow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej nr 4731P Borków Stary - Russów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dróg gminnych polegająca na wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej, poszerzeniu, odmuleniu rowów i oznakowaniu. Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga złożenia, do dnia 17.08.2020r. do godz. 09:00 wadium w wysokości 19 955,00 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć złotych).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 2) spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego na podstawie art. 22 ust.1 pkt 2), ust. 1a i ust. 1b. ustawy Pzp: a. posiadają wymagane odrębnymi przepisami kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, tj.: dysponują co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia kierownika budowy w branży drogowej;
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wypełniony formularz ofertowy zał. nr 1 do SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach