Przetargi.pl
Przebudowa drogi gminnej nr 400502W Świniów-Wysoka, od drogi powiatowej nr 4022W Łaziska-Zdziechów Szydłowiec, do granicy miejscowości Zastronie w miejscowości Świniów, gmina Szydłowiec

GMINA SZYDŁOWIEC ogłasza przetarg

 • Adres: 26-500 Szydłowiec, RYNEK WIELKI 1
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 48 6178630 , fax. 48 6170510
 • Data zamieszczenia: 2023-03-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA SZYDŁOWIEC
  RYNEK WIELKI 1
  26-500 Szydłowiec, woj. mazowieckie
  tel. 48 6178630, fax. 48 6170510
  REGON: 670223391
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.szydlowiec.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej nr 400502W Świniów-Wysoka, od drogi powiatowej nr 4022W Łaziska-Zdziechów Szydłowiec, do granicy miejscowości Zastronie w miejscowości Świniów, gmina Szydłowiec
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej nr 400502W Świniów-Wysoka, ,od drogi powiatowej nr 4022W Łaziska-Zdziechów Szydłowiec, do granicy miejscowości Zastronie w miejscowości Świniów, gmina Szydłowiec. Zakres robót obejmuje w szczególności:1) roboty przygotowawcze,2) roboty ziemne,3) podbudowy,4) nawierzchnia,5) roboty wykończeniowe. Szczegółowy zakres, sposób wykonania oraz ilość robót objętych przedmiotem zamówienia określają niżej wymienione dokumenty będące załącznikami do niniejszej SWZ:• projekt budowlany (załącznik nr 9 do SWZ),• szczegółowa specyfikacja techniczna (załącznik nr 10 do SWZ).2. Jako element pomocniczy do wyceny robót budowlanych objętych planowanym zamówieniem w załączniku nr 11 do SWZ załączono przedmiar robót (w przypadku rozbieżności pomiędzy przedmiarem, a projektem budowlanym tzn. pomiędzy ilością robót przewidzianych w projekcie, a ilością robót określoną w przedmiarze Wykonawca zobowiązany jest do wykonania pełnego zakresu robót zgodnie z dokumentacją projektową). W przypadku dostrzeżenia rozbieżności pomiędzy poszczególnymi elementami dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany jest wystąpić do Zamawiającego o ich wyjaśnienie przed złożeniem oferty. Zamawiający oczekuje wykonania w ramach wynagrodzenia za realizacje zamówienia wszystkich robót koniecznych dla prawidłowego wykonania zamówienia, w szczególności w sytuacji, gdy w którymkolwiek z dokumentów przetargowych roboty te zostały przewidziane lub ich wykonanie wynika z przyjętej technologii albo z innych powodów jest niezbędne dla prawidłowego wykonania zamówienia.Wykonawca obowiązany jest uwzględnić w cenie oferty całość prac wynikających z dokumentacji projektowej. Za ujęcie wszystkich prac ponosi odpowiedzialność tylko i wyłącznie Wykonawca.Jednocześnie informuje, że przewidziany do rozbiórki w przedmiarze robót w poz. 1.4 niesort kamienny stanowi własność Zamawiającego i Wykonawca zobowiązany jest do jego odwozu w miejsce wskazane przez Zamawiającego.3. Rozwiązania równoważne - w przypadku użycia w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne z opisywanym. Wykonawca analizując dokumentację projektową powinien założyć, że każdemu odniesieniu użytemu w dokumentacji projektowej towarzyszy wyraz „lub równoważne".W przypadku, gdy w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej. Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały równoważne będzie obowiązany wykazać w trakcie realizacji zamówienia, że zastosowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.Użycie w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia etykiety oznacza, że Zamawiający akceptuje wszystkie etykiety potwierdzające, że dane roboty budowlane, spełniają równoważne wymagania określonej przez Zamawiającego etykiety. W przypadku gdy Wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może uzyskać określonej przez zamawiającego etykiety lub równoważnej etykiety, zamawiający, w terminie, przez siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie przedmiotowe środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, o ile dany wykonawca udowodni, że roboty budowlane, które mają zostać przez niego wykonane, spełniają wymagania określonej etykiety lub określone wymagania wskazane przez Zamawiającego.Użycie w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia oznacza, że zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. Zamawiający akceptuje także inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku, gdy dany Wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu Wykonawcy, oraz pod warunkiem że dany Wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymogi lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub wymagania związane z realizacją zamówienia.Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia ujęto zapis wynikający z KNR lub KNNR wskazujący na konieczność wykorzystywania przy realizacji zamówienia konkretnego sprzętu o konkretnych parametrach Zamawiający dopuszcza używanie innego sprzętu o ile zapewni to osiągnięcie zakładanych parametrów projektowych i nie spowoduje ryzyka niezgodności wykonanych prac z dokumentacją techniczną.4. Wymagania w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę, lub Podwykonawcę, osób na podstawie stosunku pracy1) Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, przez cały okres realizacji zamówienia, wszystkich osób wykonujących prace fizyczne, operatorów sprzętu biorących udział w realizacji przedmiotu zamówienia.2) Obowiązek o którym mowa w pkt 1. dotyczy także Podwykonawców. Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo na roboty budowlane i usługi stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności.3) Wykonawca składa wykaz osób oddelegowanych do realizacji zamówienia wraz z oświadczeniem o tym, że są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę przed przystąpieniem do wykonania przedmiotu zamówienia.4) Każdorazowa zmiana wykazu osób o którym mowa w pkt 3. nie wymaga aneksu do umowy (Wykonawca przedstawia korektę listy osób oddelegowanych do wykonania zamówienia do wiadomości Zamawiającego).5) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności o których mowa w pkt 1. W celu weryfikacji spełniania tych wymagań Zamawiający uprawniony jest w szczególności do żądania:- oświadczenia zatrudnionego pracownika,- oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę,- poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika,- innych dokumentów zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.6) Wykonawca na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie przedłoży Zamawiającemu wskazane w pkt 5. dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności wymienione w pkt 1. Sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań Zamawiający określa w projekcie umowy który stanowi załącznik nr 8 do niniejszej SWZ.7) W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.8) Wykonawca do realizacji zamówienia powinien zatrudnić osoby, których dane osobowe ma prawo przetwarzać na podstawie odrębnych przepisów oraz które wyrażą zgodę na przetwarzanie przez Zamawiającego ich danych osobowych. Osoba/y, która/e takiej zgody nie wyrażą/ją nie może/mogą brać udziału w wykonywaniu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, przy czym kwota ubezpieczenia jest nie mniejsza niż 1.800.000,00 zł (słownie: jeden milion osiemset tysięcy złotych).4) Zdolności technicznej lub zawodowej:Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek w zakresie:a) zdolności technicznej jeżeli Wykonawca wykaże że w okresie ostatnich pięciu lat, przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, rozbudowie lub przebudowie drogi w zakresie min. wykonania podbudowy, nawierzchni jezdni asfaltowej, rowów odwadniających i zjazdów o wartości nie mniejszej niż 1.800.000,00 zł (słownie: jeden milion osiemset tysięcy złotych),b) zdolności zawodowej jeżeli Wykonawca udokumentuje dysponowanie co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej.(Uwaga: przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29.04.2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2023r., poz. 334 ).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-04-14

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach