Przetargi.pl
Przebudowa drogi gminnej nr 351318W w m. Mleczków - Cerekiew -prace projektowe

Gmina Zakrzew ogłasza przetarg

 • Adres: 26-652 Zakrzew, Zakrzew 51
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 486 105 122 , fax. 486 105 143
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Zakrzew
  Zakrzew 51
  26-652 Zakrzew, woj. mazowieckie
  tel. 486 105 122, fax. 486 105 143
  REGON: 67022407700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zakrzew.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej nr 351318W w m. Mleczków - Cerekiew -prace projektowe
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej publicznej nr 351318W Mleczków –Cerekiew w gminie Zakrzew, powiat radomski. Długość drogi wynosi 2150,00m. Początek opracowania od skrzyżowania z drogą gminną nr 351311W w miejscowości Mleczków, a koniec na skrzyżowaniu z drogami nr 351312W i 351317W 2+150 w m-ci Cerekiew. Droga przebiega przez tereny o zabudowie niskiej, rozproszonej, przez tereny rolnicze – uprawy zbóż, łąki, sady, na n/w działkach: - 0029 Mleczków Kolonia dz. nr 569, 351/3, - 0037 Mleczków dz. nr. 188, 209, 187, 186/3 - 0025 Cerekiew Kolonia 133/3, 131/1, 132/3, 133/4, 133/1, 141/2, 146, 65/27, 160/1, 66/9 Obecna droga posiada nawierzchnię asfaltową o szerokości 4,50m, pobocza ziemne. Przedmiot opracowania polega na przebudowie drogi do klasy L poprzez poszerzenie jezdni do 5,00m, wykonanie nowej nawierzchni, budowie jednostronnego ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od 0+00 o długości ok 500m , oraz od 2+150 o długości 700m. Na tych samych odcinkach należy zaprojektować rozbudowę i przebudowę oświetlenia ulicznego. Na całej długości należy opracować zjazdy indywidualne na działki oraz zjazdy na drogi. Wykonawca zobowiązany jest udzielić minimum 24 miesięcznej rękojmi i gwarancji jakości na przedmiot zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71220000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w przedmiotowym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenia i dokumenty, które wykonawca składa wraz z ofertą: 1. Wykonawca wraz z ofertą składa – aktualne na dzień składania ofert – oświadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiającego w SIWZ oraz w ogłoszeniu o zamówieniu, zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych (dalej zwane BZP) stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca: - nie podlega wykluczeniu. Ww. oświadczenie wykonawca składa w formie pisemnej. Oświadczenie stanowi zał. nr 2 do SIWZ. 2. W przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia składają dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument winien być złożony w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii. 3. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez wykonawców, oświadczenie z ust. 1, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 4. Oferta Wykonawcy (zgodnie ze wzorem załączonym do siwz, zał. nr 1). 5. Pełnomocnictwo, dla osoby podpisującej ofertę do podejmowania czynności i zobowiązań w imieniu wykonawcy (jeżeli reprezentuje go pełnomocnik) - oryginał lub kopia poświadczona notarialnie. 6. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) – oryginał lub kopia potwierdzona notarialnie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach