Przetargi.pl
Przebudowa drogi gminnej nr 338, 155, 154/2, 151 dojazdowej do pól w miejscowości Pustelnik

Gmina Ceranow ogłasza przetarg

 • Adres: 08-322 Ceranów, Ceranów 140
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 25 787 07 79 , fax. 25 787 09 54
 • Data zamieszczenia: 2022-08-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Ceranow
  Ceranów 140
  08-322 Ceranów, woj. mazowieckie
  tel. 25 787 07 79, fax. 25 787 09 54
  REGON: 711582842
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ceranow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej nr 338, 155, 154/2, 151 dojazdowej do pól w miejscowości Pustelnik
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Kod zamówienia według CPV :45111200-0 – Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne,45233120-6 – Roboty w zakresie budowy dróg 45233220-7 – Roboty w zakresie nawierzchni dróg 2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie prac w branży drogowej. Prace polegają na przebudowie drogi gminnej dojazdowej do pól w miejscowości Pustelnik o długości 0,540 km. Projektowany przekrój szlakowy: jezdnia bitumiczna o szerokości 4.0 m, pobocze gruntowe o szerokości 0,50 m, odwodnienie powierzchniowe do istniejącego rowu, pobocza z pospółki żwirowej. Roboty należy wykonać zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ- dokumentacja techniczna.Jako zasadę przyjmuje się wymóg, iż w ofercie należy przyjąć stosowanie materiałów i urządzeń spełniających normy i parametry techniczne wyspecyfikowane w dokumentacji projektowej oraz w „Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowanych”, nie gorsze w zakresie parametrów technicznych i jakościowych od urządzeń wskazanych w tej dokumentacji technicznej.Jeżeli w dokumentacji przetargowej wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu, Zamawiający – w odniesieniu do wskazanych wprost w dokumentacji przetargowej parametrów, czy danych (technicznych lub jakichkolwiek innych), identyfikujących pośrednio lub bezpośrednio towar bądź produkt – dopuszcza rozwiązania równoważne zgodnie z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w w/w/ dokumentacji. Jako rozwiązania równoważne, należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych, a znajdujących się w dokumentacji.W przypadku opisania przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia poprzez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego. Zamawiający za produkt równoważny uważa produkt, który nie jest identyczny, tożsamy z produktem referencyjnym, ale posiada nie gorsze do produktu referencyjnego cechy i parametry. Wykonawca, który zastosuje rozwiązania równoważne, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane (w tym materiały i urządzenia) spełniają wymagana określone przez Zamawiającego w dokumentacji tj. dokumenty potwierdzające parametry techniczne i analizę porównawczą, z której jednoznacznie będzie wynikać, że są one w pełni równoważne do materiałów i urządzeń wskazanych w dokumentacji. Rozwiązania równoważne nie mogą kolidować z dalszymi pracami prowadzonymi przez Zamawiającego. Udowodnienie równoważności leży po stronie Wykonawcy. Zamówienie obejmuje także obowiązki Wykonawcy polegające na:a. powierzeniu kierowania robotami kierownikowi budowy, posiadającemu odpowiednie uprawnienia budowlane w specjalności drogowejb. wykonawca, przed rozpoczęciem robót przedłoży atesty i świadectwa na podstawowe materiały przewidziane do wbudowania i uzyska akceptacje Zamawiającego (Inspektora nadzoru) na ich wbudowanie.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 3 do SWZ: dokumentacja techniczna: projekty budowlane, projekty wykonawcze.4. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia gwarancji i rękojmi za wady na cały zakres zamówienia, na co przedstawi na etapie odbioru końcowego stosowne dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji wszystkich zamontowanych urządzeń.5. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji oraz rękojmi za wady na wykonany przedmiot zamówienia i wbudowane materiały i zamontowane urządzenia przez wskazany przez siebie okres, stanowiący kryterium oceny ofert. Okres gwarancji i rękojmi liczony będzie od dnia dokonania odbioru końcowego.6. W okresie rękojmi i gwarancji koszty związane z wszelkimi naprawami oraz usuwaniem usterek ponosić będzie Wykonawca.7. Wykonawca zobowiązany będzie, na wezwanie Zamawiającego w okresie gwarancyjnym, do realizacji corocznych przeglądów gwarancyjnych zapewniających bezusterkową eksploatację urządzeń.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym jest wniesienie wadium w wysokości: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).2. Wadium może być wniesione według wyboru wykonawcy w jednej lub kliku następujących formach (art. 97 ust. 7 ustawy Pzp):1) pieniądzu,2) gwarancjach bankowych,3) gwarancjach ubezpieczeniowych,4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r., poz. 310, 836 i 1572).3. Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Urzędu GminyNR 90 9221 0000 0018 4872 2000 0030 Wskazane jest dołączenie kopii przelewu do oferty przetargowej.4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 3, przed upływem terminem składania ofert.5. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 2 – 4, muszą obejmować swym zakresem wszelkie roszczenia Zamawiającego z tytułu wystąpienia zdarzeń, o których mowa w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp, przy czym:1) w przypadku gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, dokumenty te muszą obejmować swym zakresem wszelkie roszczenia Zamawiającego z tytułu związanychz postępowaniem o udzielenie zamówienia działań lub zaniechań każdego z nich,2) dokumenty te będą zawierały klauzule zapłaty sumy wadialnej na rzecz zamawiającego bezwarunkowo i na pierwsze żądanie.6. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 2 pkt 2-4, wykonawca przekazuje zamawiającemu wraz z ofertą oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziałuw postępowaniu określone w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp, dotyczące:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej, tj.:Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych).4) zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:a) Wykonawca musi wykazać się, że w ciągu ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonywał przynajmniej jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu drogi o parametrach zbliżonych do przedmiotowego postępowania.2. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wykonawca może polegaćna potencjale podmiotu trzeciego na zasadach opisanych w art. 118–123 ustawy Pzp. Podmiot trzeci,na potencjał, którego wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziałuw postępowaniu, nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-08-26

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach