Przetargi.pl
„Przebudowa drogi gminnej nr 290519W relacji Łęg Probostwo-Psary” „Przebudowa drogi gminnej Krajkowo-Chudzyno w gminie Drobin”

Urząd Miasta i Gminy Drobin ogłasza przetarg

 • Adres: 09210 Drobin, ul. Piłsudskiego
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 024 2601441 w. 107
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miasta i Gminy Drobin
  ul. Piłsudskiego 12
  09210 Drobin, woj. mazowieckie
  tel. 024 2601441 w. 107
  REGON: 54664400000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Przebudowa drogi gminnej nr 290519W relacji Łęg Probostwo-Psary” „Przebudowa drogi gminnej Krajkowo-Chudzyno w gminie Drobin”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.1. Opis przedmiotu zamówienia: część I: 1) Przebudowie drogi gminnej nr 290519W relacji Łęg Probostwo-Psary odcinek o długości 1+49 km: Działki o numerach ewidencyjnych 91, 124- w miejscowości Łęg Probostwo. Działka o numerze ewidencyjnym 7 w miejscowości PGR Psary. Zamówienie publiczne obejmuje następujący zakres robót: -) roboty pomiarowe, -) roboty ziemne, -)wykonanie profilowania, -) wykonanie warstw konstrukcyjnych podbudowy, -) wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni, -) umocnienie poboczy, -) chodnik-nawierzchnia z kostki brukowej, - ) odmulenie i wyprofilowanie rowów, -) wykonanie przepustów, -) wykonanie zjazdów, -) wykonanie oznakowania, Zamówienie obejmuje roboty związane z przebudową istniejącej drogi gminnej nr 260519W wraz ze zjazdami, na odcinku 1490,00 m od skrzyżowania z drogą nr 60 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2996W. część II: 2) Przebudowie drogi gminnej Krajkowo - Chudzyno dla odcinka od km 1+691,49 do 4+482,30: Działki o numerach ewidencyjnych 21, 42, 45 obręb PGR Krajkowo. Działki o numerach ewidencyjnych 262, 30, 31/1, 31/2, 31/3, 32/2, 33, 261, 14/1, 269, 32/1, 297, 17/1, 306, 18/1, 21/2, 307, 223/1, 207, 273 obręb Chudzyno. Działka o numerze ewidencyjnym 5/1 obręb Kolonia Chudzyno. W ramach planowanego przedsięwzięcia przewiduje się przede wszystkim przeprowadzenie następujących robót: -) roboty pomiarowe, -) wycinkę drzew, -) odhumusowanie terenu, -) wykonanie koryta pod jezdnie i zjazdy, -) wzmocnienie i profilowanie podłoża gruntowego, -) wykonanie warstwy dolnych warstw podbudowy, -) wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego -tłucznia kamiennego, -)ustawienie oporników betonowych wraz z wykonaniem ławy zwykłej z betonu, -)wykonanie nawierzchni, -)wykonanie poboczy, -)wykonanie odwodnienia, -)wykonanie oznakowania.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta winna być zabezpieczona wadium w wysokości : -) dla cz. I zamówienia Przebudowa drogi gminnej nr 290519W relacji Łęg Probostwo-Psary 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych zero groszy). -) dla cz. II zamówienia Przebudowa drogi gminnej Krajkowo – Chudzyno 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych zero groszy).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach