Przetargi.pl
Przebudowa drogi gminnej Nr 170538W w m. Chinów - I i II etap

Gmina Kozienice ogłasza przetarg

 • Adres: 26-900 Kozienice, ul. Parkowa
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 486 117 100 , fax. 486 142 048
 • Data zamieszczenia: 2021-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kozienice
  ul. Parkowa 5
  26-900 Kozienice, woj. mazowieckie
  tel. 486 117 100, fax. 486 142 048
  REGON: 52374900000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kozienice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej Nr 170538W w m. Chinów - I i II etap
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: „ Przebudowa drogi gminnej nr 170538W w m. Chinów – I i II etap”. Roboty budowlane I etapu obejmują: - roboty przygotowawcze i pomiarowe, - roboty rozbiórkowe istniejących nawierzchni jezdni, zjazdów, dojść, - roboty ziemne, - podbudowy, w tym warstwa wyrównawcza, wzmacniająca i wiążąca, ułożenie geosiatki i geotkaniny, - nawierzchnie chodników, zjazdów, jezdni , - urządzenie bezpieczeństwa ruchu – oznakowanie pionowe i poziome, - wykonanie poboczy, w tym umocnienie skarp, - elementy ulic, w tym odtworzenie przepustów, - roboty wykończeniowe, w tym czyszczenie rowów i porządkowe, - regulacja wysokościowa uzbrojenia podziemnego, - czyszczenie i pielęgnacja zieleni przydrożnej, w tym wycinka drzew i krzewów. Roboty budowlane II etapu obejmują: - roboty przygotowawcze i pomiarowe, w tym przestawienie wiaty, - roboty rozbiórkowe istniejących nawierzchni jezdni, zjazdów, dojść, - roboty ziemne, - podbudowy, w tym warstwa wyrównawcza, wzmacniająca i wiążąca, ułożenie geotkaniny, - nawierzchnie chodników, zjazdów, jezdni , - urządzenie bezpieczeństwa ruchu – oznakowanie pionowe i poziome, - wykonanie poboczy, w tym umocnienie skarp, - elementy ulic, w tym odtworzenie przepustów, - roboty wykończeniowe, w tym czyszczenie rowów i porządkowe, - regulacja wysokościowa uzbrojenia podziemnego, - czyszczenie i pielęgnacja zieleni przydrożnej, w tym wycinka krzewów
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233100-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach