Przetargi.pl
Przebudowa drogi gminnej nr 152672R Izabelin - Kowale km 0+562,00 - 3+361,00 w miejscowości Cieplice i Dobcza

Gmina Adamówka ogłasza przetarg

 • Adres: 37-534 Adamówka, Adamówka
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 166 229 001 , fax. 166 229 001
 • Data zamieszczenia: 2021-10-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Adamówka
  Adamówka 97
  37-534 Adamówka, woj. podkarpackie
  tel. 166 229 001, fax. 166 229 001
  REGON: 650900660
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.adamowka.pl/bip

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej nr 152672R Izabelin - Kowale km 0+562,00 - 3+361,00 w miejscowości Cieplice i Dobcza
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Opis przedmiotu zamówienia: wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0/31 grubość po zagęszczeniu 7 cm – 9 079,41 m2, wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0/31 grubość po zagęszczeniu 10 cm – 2 859,00 m2, wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 8 S grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm – 8 519,61 m2, Szczegółowy opis elementów przedmiotu zamówienia zawiera przedmiar robót stanowiący załącznik nr 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Przedmiar robót stanowi podstawę do sporządzenia kosztorysu ofertowego, który należy dołączyć do oferty.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233142-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach