Przetargi.pl
„Przebudowa drogi gminnej nr 131120W ulicy Poprzecznej w miejscowości Sobolew - II postępowanie”.

Gmina Sobolew ogłasza przetarg

 • Adres: 08-460 Sobolew, Rynek
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 256 825 023 , fax. 256 832 736
 • Data zamieszczenia: 2019-07-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Sobolew
  Rynek 1
  08-460 Sobolew, woj. mazowieckie
  tel. 256 825 023, fax. 256 832 736
  REGON: 71158235100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.sobolew.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Przebudowa drogi gminnej nr 131120W ulicy Poprzecznej w miejscowości Sobolew - II postępowanie”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa drogi gminnej nr 131120W ulicy Poprzecznej w miejscowości Sobolew”. Wyszczególniony zakres robót: - roboty przygotowawcze - odwodnienie - roboty ziemne - podbudowa - nawierzchnia - elementy ulic - pobocze utwardzone z kostki - pobocze z kruszywa - zjazdy indywidualnej z kostki - oznakowanie - inwentaryzacja powykonawcza - opracowanie dokumentacji projektowej 1.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej przebudowy drogi gminnej ul. Poprzecznej w miejscowości Sobolew na działkach ewidencyjnych nr 3221, 3220, 3095/12, 3095/13, 3095/7, 3095/8, 3095/9, 3095/10, 3095/11, 3094/13, 3094/4, 3093, 3091/19, 3090/1, 3078/2, 3078/8, 3078/11 w standardzie zaprojektuj i wybuduj, zgodnie z załączonym programem funkcjonalno-użytkowym. 1.2. Długość drogi planowana do przebudowy – 687 m 1.3. Szczegółowe rozwiązania techniczno-materiałowe, w zgodności z odrębnymi przepisami i normami, powinny pozostać w gestii wykonawcy i znaleźć odzwierciedlenie w projekcie budowlanym, określającym dokładne parametry techniczne obiektu. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w programie funkcjonalno- użytkowym, stanowiącym załącznik nr 8. Przebieg przebudowy drogi przedstawiono na kopii mapy zasadniczej z planem zagospodarowania terenu w skali 1:500 – załącznik nr 8a. 3. Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w Opisie Przedmiotu Zamówienia służą określeniu pożądanego standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwiązań. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zawarto odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust.1pkt 2 i ust 3 ustawy Pzp. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w dokumentacji. W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku, do rozwiązań określonych w dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany jest do spełnienia wymogu wynikającego z art. 30 ust 5 ustawy Pzp. Dopuszcza się równoważne rozwiązania (w oparciu o produkty innych producentów) pod warunkiem spełnienia tych samych właściwości technicznych. Zamiana materiałów, rozwiązań na etapie wykonawstwa bez uprzedniego wskazania na stosowanie zamienników w ofercie będzie dopuszczalna jedynie w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach, za wyraźną zgodą Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego. 4. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia. Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem prac, czyli tzw. pracowników fizycznych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233252-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Wykonawca zobowiązany jest wnieść przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości: 28 000,00 zł (dwadzieścia osiem tysięcy złotych). 2. Wadium może być wniesione w: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. Nr 42, poz. 110 z późn. zm.). 3. Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania w przypadku, gdy: 1) oferta nie będzie zabezpieczona wadium przez cały okres związania ofertą, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, 2) wadium zostało wniesione w innej formie lub w mniejszej wysokości niż określił Zamawiający w pkt 3. 4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku Spółdzielczym w Łaskarzewie Oddział Sobolew _ nr rachunku 579217 0001 0010 6470 2000 0050, z dopiskiem na przelewie: „Wadium w sprawie ZP.271.12.2019 – Przebudowa drogi gminnej nr 131120W ul. Poprzecznej w miejscowości Sobolew”. 5. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w pkt. 4, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 6. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: 1) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; 2) innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie. 7. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP. 8. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 9. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa PZP.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zawartość oferty: a) formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ, b) oświadczenia o których mowa w rozdziale 10 ust. 1 SIWZ na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji, c) Szacunkowe zestawienie kosztów stanowiącego załącznik nr 9, d) Oświadczenie wynikające RODO e) stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z odpisu z właściwego rejestru, f) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach