Przetargi.pl
Przebudowa drogi gminnej nr 120274E Florentynów, gmina Parzęczew.

Gmina Parzęczew ogłasza przetarg

 • Adres: 95-045 Parzęczew, ul. Południowa
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 42 718 60 95 , fax. 427 186 066
 • Data zamieszczenia: 2020-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Parzęczew
  ul. Południowa 1
  95-045 Parzęczew, woj. łódzkie
  tel. 42 718 60 95, fax. 427 186 066
  REGON: 47205781000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.parzeczew.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej nr 120274E Florentynów, gmina Parzęczew.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przebudowa drogi gminnej Nr 120274E Florentynów na odcinku 660,00 mb, od km 2+240 do km 2+900, polegająca na wykonaniu m.in.: - warstwy podbudowy z kruszyw łamanych grubości 20,00 cm na powierzchni 3432,00 m2, - nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) na powierzchni: 3366,00 m2, - nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) na powierzchni: 3300,00 m2, - poboczy obustronnych o szerokości 0,80 m z kruszywa łamanego grubości 10,00 cm wraz z zagęszczeniem, na powierzchni: 1056,00 m2, - zabezpieczenia istniejących punktów poligonowych, - przebudowy pasywnej infrastruktury szerokopasmowej teletechnicznej – telekomunikacyjnej na odcinku od T46 do T-67, - oznakowania pionowego oraz poziomego. Długość odcinka: 660,00 m. Szerokość jezdni: 5,00 m. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia wykona włączenie do istniejącego skrzyżowania. 1.1. Oznakowanie pionowe należy wykonać zgodnie z n/w przepisami: 1) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 110 ), 2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 roku w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem 3) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach 4) Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych. Wymiary oznakowania pionowego użyte w przedmiotowy zadaniu nie mogą być mniejsze niż wymiary znaków drogowych stosowanych na drodze gminnej. Stare oznakowanie pionowe i bariery stanowią własność Gminy. Wykonawca dostarczy zdemontowane materiały we wskazane miejsce przez Zamawiającego – plac Urzędu Gminy w Parzęczewie. Zatwierdzenie i wykonanie projektów organizacji ruchu (stałej i na czas trwania robót) na przedmiotowe oznakowanie, leży po stronie Wykonawcy. 1.2. Wykonawca na własny koszt zatrudni kierownika budowy oraz zapewni obsługę geodezyjną w trakcie robót oraz wykona inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, a także wykona regulację wysokościową urządzeń infrastruktury podziemnej tj. regulację około 4 sztuk zasuw wodociągowych. 1.3. Wycena przedmiotu zamówienia musi objąć wszystkie roboty budowlano-montażowe i inne objęte istniejącym stanem oraz wszelkie inne, do których realizacji zobowiązał się wykonawca, których wykonanie mogłoby okazać się konieczne w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz opłaty wszelkich świadczeń na rzecz usługodawców, ubezpieczenia, należne podatki oraz elementy niezbędne do wykonania robót, a nie pozostające trwale po zakończeniu budowy. 1.4. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia umownego ustalonego na podstawie złożonej w postępowaniu przetargowym oferty. 1.5. Wszelkie wątpliwości lub niejasności dotyczące zakresu realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca winien wyjaśnić na etapie przygotowania oferty. 1.6. Wykonawca będzie przestrzegał przepisów prawnych wynikających z aktualnych ustaw: - ustawy z dnia 23.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 z późn. zm.), - ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 701 z późn. zm.). Wykonawcy zobowiązani są do kierowania się odpowiednimi normami z zakresu ochrony środowiska w trakcie wszystkich prac oraz ograniczenia do minimum szkodliwego oddziaływania w roślinności, glebie, wodach gruntowych, wodach powierzchniowych, krajobrazie oraz zakłócenia. 1.7. Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia, spełniając wymagania ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.) oraz innych ustaw i rozporządzeń, Polskich norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. 1.8. Przed przystąpieniem do realizacji robót Wykonawca skoordynuje i uzgodni prace z gestorem danej sieci. 1.9. Szczegółowe rozwiązania projektowe, zalecenia dotyczące zastosowanych materiałów i technologii wykonania robót oraz zakres robót określa dokumentacja techniczna i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Przedmiary robót załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako załączniki, pełnią funkcję pomocniczą. Jeżeli przedmiary robót w pozycji podstawa, posiadają podstawę wyceny, należy ją traktować pomocniczo. Wykonawca może wycenić ofertę na podstawie dowolnych podstaw wyceny. Wszystkie materiały i urządzenia powinny posiadać stosowne atesty, certyfikaty bezpieczeństwa i świadectwa zgodności, wydane przez akredytowaną jednostkę certyfikującą wyroby, instrukcje użytkowania oraz opis montażu, a także gwarancje na zamontowaną nawierzchnię oraz pozostałe urządzenia. 1.10. Okres gwarancji, którą udzieli Wykonawca na przedmiot zamówienia wynosi co najmniej 36 miesięcy. Jeżeli warunki gwarancji jakości udzielonej przez producenta materiałów i urządzeń przewidują dłuższy okres gwarancji jakości niż gwarancja udzielona przez Wykonawcę – obowiązuje okres gwarancji w wymiarze równym okresowi gwarancji producenta. Wykonawca zobowiązany będzie wskazać okres gwarancji w Formularzu Ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Szczegółowy opis w zakresie okresu gwarancji znajduje się w dziale XVI – Kryterium Nr 2. 2. Wymagania dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę: 1) zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na postawie umowy o pracę osób, które będą wykonywały w trakcie realizacji zamówienia czynności polegające na faktycznym wykonaniu robót budowlanych związanych z wykonaniem zamówienia, o ile nie są (będą) wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej. Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę i podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: - czynności w zakresie wykonywania robót przygotowawczych, - czynności w zakresie wykonywania robót ziemnych, - czynności w zakresie wykonywania nawierzchni, - czynności w zakresie wykonywania oznakowania pionowego i poziomego, - czynności w zakresie wykonywania robót wykończeniowych. 2) Wykonawca zobowiązany jest, aby przez cały okres realizacji zamówienia osoby wykonujące czynności wskazane powyżej były zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks Pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.) 3) Najpóźniej w dniu zawarcia umowy Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu oświadczenia, zaświadczenia zanonimizowanego lub innego dokumentu potwierdzającego fakt zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lub w terminie 3 dni od każdorazowego wezwania Zamawiającego. 4) Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentu, o którym mowa w punkcie 3) będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę i może być podstawą do stwierdzenia, że Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy z Zamawiającym, a w trakcie trwania umowy może być podstawą o naliczenia kary umownej. 5) W przypadku powzięcia przez Zamawiającego wątpliwości co do stosunku prawnego łączącego wykonawcę z osobami, o których mowa w ust. 2 pkt 1, Zamawiający może zawiadomić Państwową Inspekcję Pracy w celu przeprowadzenia kontroli. 6) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 000,00 złotych za nieprzedłożenie dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 3, za każde zdarzenie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 12 000,00 PLN (słownie: dwanaście tysięcy złotych)
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) dokument/-y określające zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, chyba że Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 700 ze zm.) – takim wypadku Wykonawca wskaże Zamawiającemu taką bazę danych. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, z którego wynika zakres umocowania, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale albo w kopii poświadczonej notarialnie. b) niezbędne pełnomocnictwa w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza – jeżeli dotyczy. c) zobowiązanie podmiotu trzeciego o udostępnieniu zasobów, o których mowa w art. 22a ustawy (jeśli dotyczy, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do siwz). d) Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust 5, dotyczącej: kwoty jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty i ceny oraz terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do siwz.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach