Przetargi.pl
„Przebudowa drogi gminnej Nr 114023G w m. Wrząca wraz z budową infrastruktury towarzyszącej".

Gmina Kobylnica ogłasza przetarg

 • Adres: 76-251 Kobylnica, Główna 20
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 59 858 62 00 , fax. 59 842 90 72
 • Data zamieszczenia: 2022-08-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kobylnica
  Główna 20
  76-251 Kobylnica, woj. pomorskie
  tel. 59 858 62 00, fax. 59 842 90 72
  REGON: 770979832
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Przebudowa drogi gminnej Nr 114023G w m. Wrząca wraz z budową infrastruktury towarzyszącej".
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane i inne czynności zawiązane z przebudową drogi gminnej Nr 114023G w m. Wrząca wraz z budową infrastruktury towarzyszącej oraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i dokumentacji odbiorowej, w tym:1) przebudowa drogi gminnej nr 114023G, położonej na działce nr 300, obręb Wrząca, poprzez:a) budowę drogi gminnej nr 114023G jako ciągu pieszo – jezdnego o nawierzchni utwardzonej w technologii z kostki betonowej typu starobruk,b) przebudowę istniejących zjazdów na działki położone wzdłuż budowanej drogi w technologii z kostki betonowej,c) odtworzenie terenów zielonych w całej szerokości pasa drogowego, poprzez ich humusowanie i obsianie trawą,2) budowa odwodnienia drogi, poprzez:a) budowę sieci kanalizacji deszczowej,b) montaż studzienek kanalizacyjnych,c) montaż wpustów deszczowych,d) wykonanie wylotu do rowu,3) usunięcie ewentualnych kolizji z istniejącym uzbrojeniem technicznym wraz z regulacją zaworów i wyłazów kanałowych,oraz4) wykonanie i przyjęcie do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, 5) wykonanie dokumentacji odbiorowej,6) uzyskanie braku sprzeciwu do zakończenia robót, dla przedmiotu umowy, określonego w pkt 2 powyżej.2. Przedmiot zamówienia jest finansowany ze środków budżetu Gminy Kobylnica.Zamawiający zabezpieczył środki finansowe na realizację przedmiotu zamówienia w budżecie Gminy Kobylnica na lata 2022 i 2023, w tym na rok 2022 środki do wysokości 270.000 zł brutto. Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe za wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym (zwanym dalej Harmonogramem), stanowiącym załącznik nr 3 do Umowy, przy czym łączna wartość faktur częściowych nie może przekraczać 80% całości wynagrodzenia umownego. Niezależnie od powyższego, łączna wartość faktur w roku 2022 nie może być wyższa niż wysokość środków zabezpieczonych na realizację przedmiotu umowy w budżecie Gminy Kobylnica na rok 2022.3. Zamawiający wskazuje, że przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych oraz przygotowanie dokumentacji określonej w niniejszej umowie, służącej zgłoszeniu wykonania robót właściwym organom.4. Wykonawca przed złożeniem zamówienia na materiały budowlane zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym wniosek materiałowy zawierający m. in. typ, rodzaj i kolorystykę kostki betonowej.5. Wykonawca zabezpieczy w ramach wynagrodzenia umownego kompleksową obsługę geodezyjną oraz sporządzi w 3 egzemplarzach inwentaryzację geodezyjną powykonawczą na mapie w skali 1:500 lub 1:1000 (w przypadku braku w zasobach państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego map w skali 1:500) wraz uzyskaniem zaświadczenia o przyjęciu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. W przypadku sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej na mapie w skali 1:1000, Wykonawca sporządzi dodatkową inwentaryzację geodezyjną powykonawczą na mapie w skali 1:500, na potrzeby Zamawiającego.6. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w pkt 1 oraz zgodnie z art. 103 ustawy Pzp za pomocą dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) oraz przedmiaru robót, stanowiących Załącznik Nr 1 do SWZ.7. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów spełniających wymagania norm, posiadających odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne oraz założone w projekcie parametry techniczne.8. Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp dopuszcza się rozwiązania wskazane w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, zwanej dalej „STWiORB” lub równoważne.9. W przypadku, gdy w opisie zamówienia zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów i urządzeń, norma, Zamawiający dodaje „lub równoważne” i dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że gwarantują one realizację robót w zgodzie z Prawem budowlanym i odpowiednimi normami, spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia oraz zostaną one wcześniej zaakceptowane przez Zamawiającego.W przypadku zastosowania przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych, Zamawiający wymaga złożenia na etapie realizacji robót stosownych dokumentów, potwierdzających równoważność tych rozwiązań stosownie do treści art. 101 ust. 5 ustawy Pzp.10. Obowiązkiem Wykonawcy jest uwzględnienie w cenie ofertowej wszystkich kosztów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia opisanego w Rozdziale 3 SWZ, w tym wynikających z załączonej dokumentacji projektowej i w STWiORB.11. Zaleca się Wykonawcom po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym przeprowadzenie szczegółowej wizji lokalnej w terenie, celem uzyskania wszystkich informacji koniecznych do przygotowania oferty i zawarcia umowy. Każdy z Wykonawców ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia.12. Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe za wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie uzgodnionym Harmonogramem rzeczowo-finansowym, z uwzględnieniem zapisu, o którym mowa w § 11 ust. 2 projektu umowy.13. Wykonawca opracuje i przedłoży w terminie do 5 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jednak nie później niż na 1 dzień przed zawarciem umowy, w formie papierowej i elektronicznej: 1) kosztorys ofertowy w odniesieniu do ceny ofertowej, celem uzgodnienia przez Zamawiającego. Kalkulacja ceny w postaci kosztorysu ofertowego (szczegółowego) jest podstawą do pomniejszenia wynagrodzenia w wyniku zastosowania robót zamiennych, gdy wartość robót zamiennych będzie niższa niż wartość robót podlegających zamianie, 2) harmonogram rzeczowo – finansowy (zwany dalej Harmonogramem), który będzie podstawą do dokonywania rozliczeń z Wykonawcą za wykonane i ukończone kompletnie części robót lub całości robót, celem uzgodnienia i zatwierdzenia przez Zamawiającego, zawierający:a) podział zakresu rzeczowego będącego przedmiotem umowy, obejmujące poszczególne pozycje szczegółowe planowanych robót budowlanych, b) terminy rozpoczęcia i zakończenia realizacji robót budowlanych, c) plan płatności z uwzględnieniem warunku, o którym mowa w § 11 ust. 2 projektu umowy.Zamawiający w terminie do 3 dni roboczych od dnia przedłożenia ww. kosztorysu ofertowego i Harmonogramu zweryfikuje ich poprawność.14. W przypadku stwierdzenia, że roboty wykonywane są niezgodnie z obowiązującymi przepisami Zamawiający może odmówić zapłaty i żądać ich ponownego wykonania lub odstąpić od umowy z winy Wykonawcy. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu i obejmuje faktycznie wykonaną część przedmiotu umowy.15. Zamawiający wymaga od Wykonawcy niezależnie od rękojmi udzielenia gwarancji na wykonane roboty budowlane, stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia na okres minimum 60 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. 16. Zamawiający wskazuje, iż wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących czynności związane z realizacją wszystkich robót budowlanych umożliwiających wykonanie zakresu umowy, z wyłączeniem osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, a Wykonawca zobowiązanie to przyjmuje.17. Zamawiający na każdym etapie realizacji umowy ma prawo żądania udowodnienia przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę faktu wypełnienia warunku zatrudnienia osób, o których mowa w pkt 16, a Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć żądane dokumenty lub oświadczenia zgodnie z postanowieniami zawartymi we Wzorze umowy, pod rygorem naliczenia kary.18. Pozostałe warunki realizacji przedmiotu zamówienia/umowy określone są we wzorze umowy stanowiącym Załącznik Nr 7 do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233220-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach