Przetargi.pl
Przebudowa drogi gminnej nr 111751R od km 2+248,00 do km 3+238,00

Gmina Rokietnica ogłasza przetarg

 • Adres: 37-562 Rokietnica, Rokietnica
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 166 221 391 , fax. 166 221 391
 • Data zamieszczenia: 2020-05-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Rokietnica
  Rokietnica 682
  37-562 Rokietnica, woj. podkarpackie
  tel. 166 221 391, fax. 166 221 391
  REGON: 65090040100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rokietnica.itl.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej nr 111751R od km 2+248,00 do km 3+238,00
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres prac obejmuje: 1) Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe - kpl. 2) Wzmocnienie nawierzchni. 3) Poszerzenie nawierzchni jezdni. 4) Roboty brukarskie. 5) Nawierzchnia zjazdów. 6) Roboty wykończeniowe. 7) Roboty towarzyszące.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Nie dotyczy
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach