Przetargi.pl
Przebudowa drogi gminnej nr 111105L w miejscowości Brodzica

Gmina Hrubieszów ogłasza przetarg

 • Adres: 22-500 Hrubieszów, ul. B. Prusa
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 0 84 696 26 81 , fax. 0 84 696 27 94
 • Data zamieszczenia: 2020-05-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Hrubieszów
  ul. B. Prusa 8
  22-500 Hrubieszów, woj. lubelskie
  tel. 0 84 696 26 81, fax. 0 84 696 27 94
  REGON: 95036878200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://ughrubieszow.bip.lubelskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej nr 111105L w miejscowości Brodzica
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy drogi gminnej 111105L w miejscowości Brodzica na odcinku od km 0 + 000,00 do km 1 + 661,67 polegającej głównie na wykonaniu: wzmocnienia nawierzchni, odtworzeniu rowów drogowych, regulacji wysokościowej zjazdów indywidualnych, poboczy kruszywowych oraz oznakowania pionowego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa – zał. nr 5 siwz i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – zał. nr 6 siwz. Roboty powinny być wykonane zgodnie z przepisami prawa i sztuką budowlaną. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podać firmy podwykonawców. Przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca zobowiązany jest do podania, o ile będą znane nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach powyższych danych, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane nastąpi w trakcie jego realizacji, wykonawca przedstawi zamawiającemu oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 potwierdzającego brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca zobowiązany będzie zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: - prace związane z wykonaniem wzmocnienia nawierzchni, odtworzeniem rowów drogowych, regulacji wysokościowej zjazdów indywidualnych, poboczy kruszywowych oraz oznakowania pionowego; - prace wykonywane przez operatorów sprzętu budowlanego „drogowego”. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia gwarancji jakości na przedmiot zamówienia na okres co najmniej 36 miesięcy. Inwestycja realizowana jest przy współfinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych. Określenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 45233000-9 roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg; 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę; 45233300-2 Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach