Przetargi.pl
Przebudowa drogi gminnej nr 110809R na działce nr ewid. 1669/3 od km 0+000 do km 0+615 w miejscowości Gorliczyna

Gmina Przeworsk ogłasza przetarg

 • Adres: 37-200 Przeworsk, Bernardyńska
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. (16) 648 7397, , fax. (16) 648 7397
 • Data zamieszczenia: 2020-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Przeworsk
  Bernardyńska 1a
  37-200 Przeworsk, woj. podkarpackie
  tel. (16) 648 7397, , fax. (16) 648 7397
  REGON: 65090051300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.przeworsk.net.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej nr 110809R na działce nr ewid. 1669/3 od km 0+000 do km 0+615 w miejscowości Gorliczyna
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Na istniejącej jezdni tłuczniowej należy wykonać uzupełnienie podbudowy średnio o wartość min. 5-10 cm, na której zostaną wykonane bitumiczne warstwy jezdni. Na szerokości istniejącej jezdni tłuczniowej wykonać należy: - podbudowę z kruszywa łamanego 0/63 zagęszczonego mechanicznie do Is=1,00 średnio grubości min. 5-10 cm, - warstwę wiążącą z betonu asfaltowego AC 16 W grubości 4 cm, - warstwę ścieralną z betonu asfaltowego AC 11 S grubości 4 cm. Przygotowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej polegać będzie na uzupełnieniu ewentualnych ubytków za pomocą warstwy profilującej średniej grubości 4 cm z betonu asfaltowego AC 16 W lub sfrezowanie występujących nierówności jezdni, a także oczyszczeniu jezdni i skropieniu emulsją asfaltową celem lepszego powiązania z nową warstwą. Na przygotowanym podłożu należy ułożyć warstwę ścieralną z betonu asfaltowego AC 11 S grubości 4 cm. Na szerokości istniejącej jezdni bitumicznej wykonać należy: - warstwę profilującą z betonu asfaltowego AC 16 W grubości 4 cm, - warstwę ścieralną z betonu asfaltowego AC 11 S grubości 4 cm. Na poszerzeniach jezdni oraz na odcinkach, gdzie dotychczasowe utwardzenie jest niewystarczające, po wykonaniu korytowania na głębokość około 25 cm (poniżej poziomu istniejącego terenu), należy dokonać zagęszczenia podłoża gruntowego do wskaźnika zagęszczenia Is równego 0,98. Następnie należy wykonać następujące warstwy konstrukcyjne jezdni drogowej (od dołu): - warstwę odsączającą pospółki zagęszczonej do Is = 1,00 grubości 15 cm, - podbudowę z kruszywa łamanego 0/63 zagęszczonego mechanicznie do Is=1,00 średnio grubości min. 25 cm, - warstwę wiążącą z betonu asfaltowego AC 16 W grubości 4 cm, - warstwę ścieralną z betonu asfaltowego AC 11 S grubości 4 cm. Górne warstwy podbudowy oraz warstwy nawierzchni (warstwa wyrównawcza i ścieralna)jezdni należy wykonać po wykonaniu poszerzeń do poziomu wyprofilowanej istniejącej nawierzchni kamiennej. Projektuje się obustronne utwardzenie wzdłuż krawędzi jezdni poboczy o szerokości 0,75 m. Należy wykonać nawierzchnie poboczy umocnione klińcem (kruszywem łamanym 0/31,5) zagęszczonym mechanicznie do Is = 0,98 o grubości 10 cm, które należy ułożyć na warstwie odcinającej z piasku grubości 5 cm. Szczegółowy zakres określają przedmiary oraz dokumentacje techniczne stanowiące załączniki do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wymagane jest wniesienie wadium w wysokości 9 000,00 zł. 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w następujących formach: 1) pieniądzu; przelewem na rachunek depozytowy Gminy Przeworsk nr 69 1240 2597 1111 0010 0892 2329 z dopiskiem „Wadium w postępowaniu: Nr postępowania: ROIX.271.4.9.2020, Nazwa zamówienia: Przebudowa drogi gminnej nr 110809R na działce nr ewid. 1669/3 od km 0+000 do km 0+615 w miejscowości Gorliczyna 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2019 r. poz. 310 z późn. zm.). Poręczenia lub gwarancje muszą w swej treści zawierać następujący bądź równoważny zapis: „Gwarant/Poręczyciel zobowiązuje się nieodwołalnie i bezwarunkowo do zapłacenia kwoty wadium na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, jeżeli wystąpią przesłanki do zatrzymania wadium, o których mowa w art. 46 ust 4a i ust 5 ustawy”. Beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Gmina Przeworsk, ul. Bernardyńska 1a, 37-200 Przeworsk. 4. Wadium, wniesione w innej formie niż pieniądz, należy złożyć w oryginale wraz z ofertą. 5. Zamawiający dopuszcza złożenie wadium w formie innej niż pieniądz przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. W takim przypadku oryginał elektronicznego dokumentu, opatrzonego kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi osób uprawnionych ze strony gwaranta należy przesłać na adres: phyzowiecki@przeworsk.net.pl – przed upływem terminu wyznaczonego składania ofert. W tytule wiadomości e-mail należy wpisać: Wadium do przetargu Nr postępowania: ROIX.271.4.9.2020 Liczy się data i godzina otrzymania dokumentu w odebranej poczcie elektronicznej Zamawiającego. W przypadku wniesienia wadium w formie elektronicznej nie może zawierać informacji, iż „gwarancja wygasa w momencie zwrotu oryginału dokumentu”. 6. Wadium wnoszone w pieniądzu zostanie uznane za wniesione w terminie wyłącznie wtedy, gdy środki znajdą się na rachunku zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 7. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca powinien podać w formularzu oferty numer rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu wadium. 8. Zamawiający wymaga aby okres ważności wadium nie był krótszy niż okres związania z ofertą tj. 30 dni od wyznaczonego terminu składania ofert. 9. Zamawiający dokona zwrotu lub zatrzyma wadium zgodnie z zasadami określonymi w art. 46 ustawy. 10. Wykonawca, który nie wniesie wymaganego wadium, zostanie wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena w oparciu o złożone oświadczenie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. wypełniony i podpisany formularz ofertowy wg. wzoru, 2. pełnomocnictwo dla osoby/osób podpisującej/cych ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu wykonawcy składającego ofertę, gdy prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów do niej załączonych (w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność przez notariusza) 3. pełnomocnictwo ustanawiającego Pełnomocnika - gdy ofertę składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego - w formie oryginału albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, ustanawiające pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wymóg powyższy nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki, bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę. 4. Kosztorysy ofertowe uproszczone zawierające stawkę roboczogodziny wraz z nośnikami cenotwórczymi na jakich został sporządzone / koszty pośrednie, koszty zakupu, zysk/ w układzie zgodnym z załączonymi kosztorysami ofertowymi. 5. Wadium lub dowód wniesienia wadium w pieniądzu. 6. Jeżeli wykonawca, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy - zobowiązanie innego podmiotu do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia określające w szczególności: zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia; zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 7. Na etapie podpisania umowy Zamawiający będzie wymagał aby Wybrany wykonawca wykazał, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż przedstawioną w ofercie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach