Przetargi.pl
Przebudowa drogi gminnej nr 110417C w miejscowości Miliszewy od KM 0+000 do KM 0+482

Urząd Gminy Ciechocin ogłasza przetarg

 • Adres: 87-408 Ciechocin, Ciechocin
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 56 683 77 81 , fax. 56 683 77 08
 • Data zamieszczenia: 2021-02-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Ciechocin
  Ciechocin 172
  87-408 Ciechocin, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 56 683 77 81, fax. 56 683 77 08
  REGON: 53147600000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ciechocin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej nr 110417C w miejscowości Miliszewy od KM 0+000 do KM 0+482
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest remont drogi gminnej nr 110417C w miejscowości Miliszewy od KM 0+000 do KM 0+482C, gm. Ciechocin, zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą załącznik do SIWZ. Projektowana przebudowa zlokalizowana jest na działkach nr 82/1, 100/1, 104/1, 130/1, 104/2 w obrębie ewidencyjnym 040502_2 Miliszewy. Droga gmina na całym odcinku objętym opracowaniem posiada nawierzchnię utwardzoną kruszywem wapiennym oraz na odcinku ok. 120mb szlaką. Pobocza gruntowe głownie zaorane i pozarastane. Droga gminna zaczyna swój początek w miejscu skrzyżowania, z drogą powiatową nr 2122C i bieg swój ciągnie poprzez tereny słabo zurbanizowane w kierunku DG110428C i DE569. Nawierzchnia na projektowanym odcinku posiada nieliczne zadolenia oraz ubytki spowodowane migracją cząstek pod wpływem głównie wody. Na odcinku objętym opracowaniem pod drogą zlokalizowany jest jeden przepust śr 400mm o długości 12mb (przy skrzyżowaniu z DP2122C), który podlega odmuleniu i oczyszczeniu. Zjazdy w ciągu drogi gminnej zjazdy na pola oraz do zabudowań są zjazdami gruntowymi bez jakiejkolwiek nawierzchni utwardzonej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach