Przetargi.pl
„Przebudowa drogi gminnej nr 110228 C Nowawieś - Lisewo w miejscowości Nowawieś”

Gmina Golub-Dobrzyń ogłasza przetarg

 • Adres: 87-400 Golub-Dobrzyń, Plac Tysiąclecia
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 56 6835400(-03), , fax. 566 835 276
 • Data zamieszczenia: 2020-05-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Golub-Dobrzyń
  Plac Tysiąclecia 25
  87-400 Golub-Dobrzyń, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 56 6835400(-03), , fax. 566 835 276
  REGON: 87111858900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://golub-dobrzyn.nowoczesnagmina.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Przebudowa drogi gminnej nr 110228 C Nowawieś - Lisewo w miejscowości Nowawieś”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.1. Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa drogi gminnej nr 110228 C Nowawieś - Lisewo w miejscowości Nowawieś” 1.2. Zamówienie obejmuje: Zakres robót ogranicza się wyłącznie do istniejącego pasa drogowego i obejmuje poniższy asortyment robót: - roboty pomiarowe, - remont przepustu śr 40 cm, - roboty ziemne związane z wyrównaniem niwelety drogi, - wykonanie podbudowy pomocniczej i zasadniczej, - wykonanie nawierzchni masy bitumicznej - wykonanie poboczy z kruszywa łamanego niesortowanego, - wykonanie zjazdów do posesji, - oznakowanie pionowe. 1.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają przedmiar robót, opis techniczny, Kosztorys ofertowy ,Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami. Dokumenty w/w, traktuje się jako wzajemnie się uzupełniające i wyjaśniające. 1.4. Jeżeli Wykonawca zamierza część zamówienia powierzyć podwykonawcom to, zgodnie z przepisem art. 36b ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. 1.5. Jeżeli w dokumentacji przedmiot zamówienia został opisany przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia ma to na celu tylko doprecyzowanie przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych opisywanym, pod warunkiem, że zaproponowane materiały i urządzenia będą posiadały materiały nie gorsze niż te, które są przedstawione w opisie przedmiotu zamówienia. Zastosowane materiały równoważne muszą zapewnić funkcjonalność przewidzianą w załączonym do SIWZ projekcie budowlanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać w swojej ofercie, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W przypadku złożenia ofert równoważnych należy dołączyć foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne dla materiałów i urządzeń równoważnych, zawierające ich parametry techniczne. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i nie zapłaceniem.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium. 2. Kwota wadium wynosi: 14000,00 zł. 3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert tj. przed dniem 03.06.2020r. godzina 1200. 4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 4.1) pieniądzu; sposób przekazania: na konto Zamawiającego w Bank PKO BP Nr 47102050240000160200101600. W tytule przelewu należy wpisać: wadium w przetargu „Przebudowa drogi gminnej nr 110228 C Nowawieś - Lisewo w miejscowości Nowawieś”. Wniesienie wadium jest skuteczne z chwilą uznania rachunku bankowego Zamawiającego należną kwotą wadium. Oznacza to, że wymagana kwota wadium musi być zaksięgowana na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Kopię przelewu należy załączyć do oferty. 4.2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 4.3) gwarancjach bankowych; 4.4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 4.5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dz. U. 2019.310). 5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6. W przypadkach, gdy wadium wnoszone jest w formach innych niż pieniądz, Wykonawca składa wadium wraz z ofertą w siedzibie Zamawiającego w terminie do dnia 03.06.2020 r. 7. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna musi zawierać w szczególności: 7.1) zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierającego oświadczenie, że zaistniały okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 4a, lub ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych 7.2) termin obowiązywania gwarancji – nie może być krótszy niż termin związania ofertą, 7.3) miejsce i termin zwrotu gwarancji, 7.4) wysokość wadium zgodną z określoną w SIWZ 7.5) wadium nie może mieć zapisów ograniczających możliwość ściągnięcia wadium, 7.6) dowodem wniesienia wadium jest oryginalny dokument poręczenia lub gwarancji, zawierający informację o udzieleniu poręczenia w wypadku udzielenia poręczenia, lub że udzielona gwarancja w wypadku udzielenia gwarancji, stanowi zabezpieczenie wadium na rzecz Gminy Golub-Dobrzyń w przetargu nieograniczonym w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Przebudowa drogi gminnej nr 110228 C Nowawieś - Lisewo w miejscowości Nowawieś”. 8. Zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem pkt 13. 9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 9, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 12. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 14.1 odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 14.2 nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 14.3 zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1.1 Nie podlegają wykluczeniu; 1.2Spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego. 2.Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy: 2.1 Podlegają wykluczeniu na podstawie przepisów, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 - 23 ustawy Pzp. 2.2 Podlegają wykluczeniu na podstawie przepisów, o których mowa w art. 24 ust 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp, tzn. w stosunku do których otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 243 ze zmianami) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację tego majątki w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zmianami). 2.3 Podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp, tzn. naruszyli obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach