Przetargi.pl
„Przebudowa drogi gminnej nr 109983 L w miejscowości Kraśniczyn, ul. Polna, Gmina Kraśniczyn”

Urząd Gminy ogłasza przetarg

 • Adres: 22-310 Kraśniczyn, ul. Tadeusza Kościuszki
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 825 775 511 , fax. 825 775 572
 • Data zamieszczenia: 2019-08-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy
  ul. Tadeusza Kościuszki 21
  22-310 Kraśniczyn, woj. lubelskie
  tel. 825 775 511, fax. 825 775 572
  REGON: 54340400012000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://ugkrasniczyn.bip.e-zeto.eu/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Przebudowa drogi gminnej nr 109983 L w miejscowości Kraśniczyn, ul. Polna, Gmina Kraśniczyn”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przebudowa drogi gminnej nr 109983L, odcinka o długości 530,63 mb wraz z poszerzeniem do wymaganej warunkami technicznymi dla danej klasy drogi do szerokości 5,0 mbna całym odcinku objętym inwestycją. Zakłada sie wykonanie: jezdni - z betonu asfaltowego AC11S na warstwie wiążącej z betonu asfaltowego z AC11W; poszerzenia drogi do szerokości 5,00m; zjazdów do działek i posesji z mieszanki niewiążącej do granicy pasa drogowego w celu łagodnego połączenia drogi z istniejącym terenem. Parametry docelowe drogi: klasa drogi "D"; obciążenie 100kN/oś; kategoria ruchu dla drogi dojazdowej - KR1; grupa nośności podłoża G3; głębokość przemarzania gruntu hz=1,00m; przekrój drogi - szlakowy, szerokość jezdni - 5,0 m; odwodnienie powierzchniowe do rowów przydrożnych; pobocza gruntowe szerokości 0,75m lub na przewężeniach do granicy pasa drogowego; spadek daszkowy 2% na odcinkach prostych. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje roboty przygotowawcze, poszerzenie, nawierzchnia jezdni, zjazdy Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają następujące dokumenty: projekt wykonawczy, szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiar robót - Uwaga: Przedmiar robót stanowi tylko podstawę informacyjno-pomocniczą w określeniu robót, zgodnie z zapisami pkt 12 SIWZ) W przypadku użycia w dokumentacji projektowej odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca analizując dokumentację projektową powinien założyć, że każdemu odniesieniu, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp użytemu w dokumentacji projektowej towarzyszy wyraz „lub równoważne". W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej. Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały równoważne będzie obowiązany wykazać w trakcie realizacji zamówienia, że zastosowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Użycie w dokumentacji projektowej oznakowania w rozumieniu art. 2 pkt 16 ustawy Pzp oznacza, że Zamawiający akceptuje także wszystkie inne oznakowania potwierdzające, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania. W przypadku, gdy Wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może uzyskać określonego przez Zamawiającego oznakowania lub oznakowania potwierdzającego, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania, Zamawiający w terminie przez siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, o ile dany Wykonawca udowodni, że roboty budowlane, dostawy lub usługi, które mają zostać przez niego wykonane, spełniają wymagania określonego oznakowania lub określone wymagania wskazane przez Zamawiającego. Użycie w dokumentacji projektowej wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia oznacza, że Zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. Zamawiający akceptuje także inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku gdy dany Wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu Wykonawcy, oraz pod warunkiem że dany Wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymogi lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia ujęto zapis wynikający z KNR lub KNNR wskazujący na konieczność wykorzystywania przy realizacji zamówienia konkretnego sprzętu o konkretnych parametrach Zamawiający dopuszcza używanie innego sprzętu o ile zapewni to osiągnięcie zakładanych parametrów projektowych i nie spowoduje ryzyka niezgodności wykonanych prac z dokumentacją techniczną. . Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z późn. zm.): wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robót budowlanych, konstrukcyjnych, montażowych i instalacyjnych objęte zakresem zamówienia, określonym w pkt 3.2. SIWZ, w tym operatorzy sprzętu i kierowcy. Obowiązek ten dotyczy również Podwykonawców- Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące Podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności Wykonawca w terminie 5 dni od podpisania umowy przedłoży Zamawiającemu wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia wraz z przyporządkowaniem czynności jakie będą oni wykonywać operatorzy sprzętu i prace fizyczne objęte zakresem zamówienia, określonym w pkt. 3.2 SIWZ. (obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te będą wykonywane samodzielnie i osobiście przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w postaci tzw. samozatrudnienia, jako Podwykonawcy) wraz z oświadczeniem (wzór załącznik nr 6), że osoby te zostały zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.). W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w składzie brygady wykonującej prace Wykonawca ma obowiązek powiadomienia Zamawiającego. Forma zatrudnienia nowych osób nie może ulec zmianie. Zamawiający dopuszcza zmiany osób podlegających zatrudnieniu zgodnie z wymogami określonymi w tym pkt . Zmiany te nie stanowią zmian umowy. Powyższy warunek zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na umowę o pracę nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już u Wykonawcy pracowników. Zamawiający może wezwać wykonawcę do przedłożenia umów o pracę pozbawionych danych osobowych pracowników, celem weryfikacji zobowiązania wykonawcy/podwykonawcy odnośnie ilości zatrudnionych osób wykonujących czynności na rzecz zamawiającego oraz charakteru tych czynności i/lub dokumentów potwierdzających opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę wraz z informacją o liczbie odprowadzonych składek, w postaci zaświadczenia ZUS lub dowodów potwierdzających zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń pozbawionych danych osobowych. Zamawiający zastrzega również możliwość przeprowadzenia kontroli w zakresie zatrudnienia na miejscu wykonania zadania, a także w przypadku gdy poweźmie wątpliwość co do sposobu zatrudnienia personelu – możliwość zwrócenia się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. Zamawiający nie przewiduje wymagań w zakresie aspektów gospodarczych, środowiskowych, społecznych, zwianych z innowacyjnością lub zatrudnieniem osób bezrobotnych, młodocianych, niepełnosprawnych lub innych, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp. Ubezpieczenie. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, z którym podpisze umowę, dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą wartości brutto złożonej oferty. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, z którym podpisze umowę posiadania polisy ubezpieczenia robót od zdarzeń losowych zgodnie z warunkami określonymi przez Zamawiającego w § 15 projektu umowy. Podwykonawcy. Zamawiający dopuszcza korzystanie z podwykonawców. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w formularzu ofertowym (Załącznik Nr 1 do SIWZ) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podać firmy (oznaczenie przedsiębiorstwa) podwykonawców. Szczegółowe uregulowania związane z podwykonawcami zawarte są w projekcie umowy, stanowiącym (Załącznik Nr 8 do SIWZ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45111200-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający odstępuje od precyzowania warunku w przedmiotowym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 3 Pzp wykonawca zobowiązany jest przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (wzór zał. nr 3). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach