Przetargi.pl
Przebudowa drogi gminnej Nr 109368L w miejscowości Lipiny Dolne

Gmina Potok Górny ogłasza przetarg

 • Adres: 23-423 Potok Górny, Potok Górny
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 84 685 25 00 , fax. 84 685 23 33
 • Data zamieszczenia: 2020-05-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Potok Górny
  Potok Górny 116
  23-423 Potok Górny, woj. lubelskie
  tel. 84 685 25 00, fax. 84 685 23 33
  REGON: 55086400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.potokgorny.com.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej Nr 109368L w miejscowości Lipiny Dolne
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa drogi gminnej Nr 109368L w miejscowości Lipiny Dolne, której zakres obejmuje remont (modernizacja) gruntowej drogi gminnej Nr 109368L Lipiny Dolne - Kol. Malennik, na odcinku od km 0+605,00 do km 1+595,00 długości 990 mb 2. Inwestycja obejmuje: 1) roboty przygotowawcze 2) roboty nawierzchniowe 3) Roboty towarzyszące: a) niezbędne pomiary geodezyjne powykonawcze, sporządzenie dokumentacji powykonawczej wraz ze złożeniem do ewidencji państwowego zasobu geodezyjnego. b) ewentualna naprawa uszkodzonych urządzeń wjazdów do posesji, c) ewentualne przygotowanie niezbędnych dokumentów (projektów) celem uzyskania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego wraz koniecznymi opłatami oraz inne niezbędne opłaty, jak np. za możliwość składowania materiałów Szczegółowy zakres robót ujęty jest w projekcie budowlanym, Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych oraz w przedmiarze robót stanowiącym część pomocniczą określenia ilości robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 5 000,00 zł. (pięć tysięcy zł) 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu, wpłaca się przelewem na konto zamawiającego: Bank Spółdzielczy Tarnogród oddział Potok Górny, Nr konta: 12 9637 1011 2002 1000 0026 0029, Na przelewie powinien być umieszczony tytuł: „Wadium Przebudowa drogi gminnej Nr 109368L w miejscowości Lipiny Dolne” Wadium można wnieść do dnia, w którym upływa termin składania ofert, ale przed godziną, do której powinny być złożone oferty. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się dzień i godzinę uznania kwoty wadium na rachunku Zamawiającego. 4. Wadium wnoszone w formie, o której mowa w ust. 2 pkt. b-e powinno być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą. Zamawiający zaleca aby oryginały dokumentów przekazać Zamawiającemu w odrębnym opakowaniu umieszczonym w kopercie zawierającej ofertę, natomiast potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię tego dokumentu wpiąć do oferty. 5. W przypadku wniesienia wadium w formie poręczeń lub gwarancji, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy. 6. Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty akceptowaną formą wadium zostanie przez zamawiającego wykluczony z postępowania. 7. Zamawiający zwraca wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1-4 ustawy 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. UWAGA: Wadium wniesione w formie gwarancji i poręczeń musi obejmować wszystkie przypadki, w których Wykonawca traci wadium na rzecz Zamawiającego. W przypadku, gdy dokumenty te nie będą zabezpieczały w pełnym zakresie możliwych roszczeń Zamawiającego Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach