Przetargi.pl
Przebudowa drogi gminnej nr 107159L w miejscowości Jabłonna - Majątek, Jabłonna Pierwsza, Piotrków Drugi- gmina Jabłonna

Gmina Jabłonna ogłasza przetarg

 • Adres: 23-114 Jabłonna, Majątek
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 815 610 577, , fax. 815 610 065
 • Data zamieszczenia: 2019-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Jabłonna
  Majątek 22
  23-114 Jabłonna, woj. lubelskie
  tel. 815 610 577, , fax. 815 610 065
  REGON: 53516100000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://ugjablonna.bip.lubelskie.pl/index.php?id=84

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej nr 107159L w miejscowości Jabłonna - Majątek, Jabłonna Pierwsza, Piotrków Drugi- gmina Jabłonna
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.1. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej na odcinku 3 419, mb. W zakres robót wchodzi: I. Odcinek od km 0+020,00 do km 0+890,46 (wpisany do wojewódzkiego rejestru zabytków, realizowany będzie pod nadzorem konserwatorskim) 1. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych 2. Rozbiórki nawierzchni brukowej 3. Rozebranie istniejących przepustów pod jezdnią 4. Frezowanie nawierzchni asfaltowych 5. Rozbiórka nawierzchni chodników i zjazdów 6. Roboty ziemne związane z poszerzeniem jezdni oraz przebudową chodników i budową chodników 7. Wykonanie przepustu z rur PEHD Ø600 na podbudowie z pospółki, gr warstwy 20 cm po zagęszczeniu 8. Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 9. Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku, gr. warstwy 15 cm po zagęszczeniu 10. Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=5,0MPa, gr. warstwy 20 cm po zagęszczeniu 11. Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem (chodniki) o Rm=5,0MPa, gr. warstwy 15 cm po zagęszczeniu 12. Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową 13. Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70, grubość 4 cm (po uwałowaniu), 14. Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70, grubość 5 cm (po uwałowaniu) 15. Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 8 S 50/70 grubość 4 cm (po uwałowaniu), 16. Wykonanie nawierzchni brukowej bazaltowej z wykorzystaniem materiału z rozbiórki oraz z nowej kostki bazaltowej gr. 11 cm 17. Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm 18. Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego szerokości 75 cm i grubości 15 cm (po zagęszczeniu) – pobocze obustronne 19. Regulacja istniejących wjazdów indywidualnych 20. Ustawienie krawężników betonowych 20x30 z wykonaniem ław betonowych z oporem na podsypce cementowo-piaskowej 21. Wykonanie nawierzchni chodników z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 22. Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 na podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej z oporem 23. Humusowanie skarp z obsianiem. 24. Wykonanie poboczy z gruntu rodzimego 25. Oznakowanie drogi zgodnie z załączoną stałą organizacją ruchu (aktualizacja organizacji w zakresie przejścia dla pieszych). 26. Wykonanie i oznakowanie przejścia dla pieszych (wraz z malowaniem grubowarstwowym) w km 0+073 27. Ustawienie barier ochronnych 28. Remont mostu: a) Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o gr. 10 cm b) Rozebranie podbudowy z kruszywa oraz z gruntu stabilizowanego, c) Rozebranie około 3 m3 elementów betonowych, d) Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno, e) Wykonanie wykopów, f) Wykonanie warstwy odcinającej o gr. 10 cm po zagęszczeniu g) Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o gr. 15 cm po zagęszczeniu h) Wykonanie ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem, gr. warstwy 16-20 cm po zagęszczeniu i) Wykonanie ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem, gr. warstwy 20 cm po zagęszczeniu j) Wykonanie warstwy wyrównawczej (od km 0+057,79 do km 0+225,09) z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70, grubość 4 cm (po uwałowaniu) k) Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70, grubość 5 cm (po uwałowaniu) l) Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 8 S 50/70, grubość 4 cm (po uwałowaniu) m) Skropienie nawierzchni drogowych niebitumicznych i bitumicznych emulsją asfaltową n) Humusowanie z obsianiem skarp przy grubości humusu 10 cm o) Wytyczenie mostu jednoprzęsłowego p) Ustawienie oporników betonowych o wymiarach 12x30 cm na ławie betonowej q) Wykonanie naprawy pionowych powierzchni podpór i ścian r) Wykonanie hydroizolacji z papy zgrzewalnej s) Naprawa ubytków betonu na gzymsach lub kapach żelbetowych zaprawami PCC o grubości warstwy do 3 cm t) Wykonanie renowacji całkowitej balustrad stalowych systemem R2, farbami epoksydowymi po całkowitym oczyszczeniu powierzchni balustrady u) Wykonanie nawierzchni mostu – warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70, grubość 4 cm (po uwałowaniu) v) Wykonanie nawierzchni mostu – warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8 S 50/70, grubość 4 cm (po uwałowaniu) w) Wykonanie nawierzchni na chodniku z żywic syntetycznych o grubości 6 mm 29. Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej Termin realizacji: 1) Odcinek od km 0+020 do km 0+237,17 (z wyłączeniem chodnika): do 30 dni od daty podpisania umowy, 2) Odcinek od km 0+237,17 do km 0+890,46 wraz z remontem mostu: do dnia 30.06.2020 r. II. Odcinek od km 2+333,75 do km 4+164,91 1. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych 2. Rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego o grubości warstwy 15 cm 3. Ścinanie drzew o śr. 16-45 cm z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłużyc, karpiny i gałęzi – 14 szt. 4. Zdjęcie warstwy humusu o grubości 15 cm 5. Wykonanie nasypu uzyskanego z dokopu 6. Wykonanie koryta głębokości 20 cm z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża 7. Profilowanie istniejącej podbudowy tłuczniowej wraz z zagęszczeniem 8. Skropienie nawierzchni drogowych niebitumicznych i bitumicznych emulsją asfaltową 9. Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku, gr. warstwy 15 cm po uwałowaniu 10. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, gr. warstwy 15 cm po uwałowaniu 11. Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=5,0MPa, gr. warstwy 20 cm po zagęszczeniu 12. Frezowanie nawierzchni z betonu asfaltowego gr. 5 cm 13. wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70, grubość 5 cm (po uwałowaniu) 14. Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 8 S 50/70, grubość 4 cm (po uwałowaniu) 15. Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego szerokości 75 cm i grubości 15 cm (po zagęszczeniu) – pobocze obustronne 16. Regulacja istniejących wjazdów indywidualnych 17. Nawierzchnia z prefabrykowanych żelbetowych pełnowymiarowych płyt wielkowymiarowych gr. 12 cm 18. Plantowanie wraz z humusowaniem skarp warstwą gr. 5 cm i obsianiem trawą 19. Umocnienie skarp płytami ażurowymi o wym. 60x40x15 cm 20. Oznakowanie drogi zgodnie z załączoną stałą organizacją ruchu 21. Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej Termin realizacji: do 30.09.2020 r. III. Odcinek od km 4+164,91 do km 4+882,91 1. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych 2. Zdjęcie warstwy humusu o grubości 15 cm 3. Wykonanie nasypu uzyskanego z dokopu 4. Wykonanie koryta głębokości 20 cm z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża 5. Skropienie nawierzchni drogowych niebitumicznych i bitumicznych emulsją asfaltową 6. Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku, gr. warstwy 15 cm po uwałowaniu 7. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, gr. warstwy 15 cm po uwałowaniu 8. Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=5,0MPa, gr. warstwy 20 cm po zagęszczeniu 9. Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70, grubość 5 cm (po uwałowaniu) 10. Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 8 S 50/70, grubość 4 cm (po uwałowaniu) 11. Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego szerokości 75 cm i grubości 15 cm (po zagęszczeniu) – pobocze obustronne 12. Regulacja istniejących wjazdów indywidualnych 13. Nawierzchnia z prefabrykowanych żelbetowych pełnowymiarowych płyt wielkowymiarowych gr. 12 cm 14. Plantowanie wraz z humusowaniem skarp warstwą gr. 5 cm i obsianiem trawą 15. Umocnienie skarp płytami ażurowymi o wym. 60x40x15 cm 16. Oznakowanie drogi zgodnie z załączoną stałą organizacją ruchu 17. Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej Termin realizacji: do 13 miesięcy od daty podpisania umowy. 1.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załączona dokumentacja projektowa wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Składający ofertę Wykonawca winien wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) Wadium może być wnoszone w następujących formach: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych; - poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2019r. poz. 310 ze zm.) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wnieść tylko przelewem na konto Zamawiającego, numer konta: 53 8685 0001 2600 0866 2000 0020 z dopiskiem: „Wadium: Przebudowa drogi gminnej nr 107159L w miejscowości Jabłonna-Majątek, Jabłonna Pierwsza, Piotrków Drugi – gmina Jabłonna”. Za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania na rachunku Zamawiającego. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia dokument zabezpieczenia należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego. Wadium wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej będzie akceptowane pod warunkiem, że jest zgodne z Prawem Zamówień Publicznych, a w szczególności: gwarancja będzie zawierała wszystkie przypadki utraty wadium przez wykonawcę określone w art. 46. ust. 4a i ust. 5 Prawa Zamówień Publicznych,okres ważności gwarancji będzie nie krótszy niż okres związania ofertą określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia Wadium wniesione w formie poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej lub poręczenia udzielanego przez podmiot, o którym mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości będzie akceptowane pod warunkiem, że jest zgodne z Prawem Zamówień Publicznych, a w szczególności: poręczenie będzie zawierało wszystkie przypadki utraty wadium przez wykonawcę określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Prawa Zamówień Publicznych poręczenie będzie zawierało określony datą termin odpowiedzialności, nie krótszy niż okres związania ofertą określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert (o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), samodzielnie (bez odrębnego wezwania ze strony zamawiającego) przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innymi wykonawcami składającymi oferty w danym postępowaniu (o której mowa

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach