Przetargi.pl
Przebudowa drogi gminnej nr 104836 O ul. Zielonej w miejscowości Prószków

Gmina Prószków ogłasza przetarg

 • Adres: 46-060 Prószków, ul. Opolska
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 774 013 700 , fax. 77 4648461, 77 4013711
 • Data zamieszczenia: 2019-06-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Prószków
  ul. Opolska 17
  46-060 Prószków, woj. opolskie
  tel. 774 013 700, fax. 77 4648461, 77 4013711
  REGON: 53141324800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.proszkow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej nr 104836 O ul. Zielonej w miejscowości Prószków
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej nr 104836 O ul. Zielonej w miejscowości Prószków. Zakres prac: Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przebudową istniejących odcinków sieci w pasie drogowym ul. Zielonej w Prószkowie. Zakres niniejszego zadania dotyczy wykonania sieci wodociągowej rozdzielczej oraz grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej rozdzielczej wraz z przepompownią ścieków i rurociągiem tłocznym w pasie drogowym ul. Zielonej w Prószkowie. Całkowity zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje wykonanie:  w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej: - kanały grawitacyjne sieciowe z rur Ø200mm PVC-U - 709,0 m - kanały grawitacyjne sieciowe z rur Ø160mm PVC-U - 124,5 m - studnie kanalizacyjne rewizyjne Ø1000mm betonowe - 29 szt. - studnie kanalizacyjne inspekcyjne Ø425mm z tworzywa sztucznego - 2 szt. - kompletnej przepompowni ścieków P-1Z (komora pomp KP-1 + komora zasuw KZ-1) z wyposażeniem wewnętrznym, sterowaniem, zasilaniem energetycznym (w tym oświetleniem) i zagospodarowaniem terenu (w tym ogrodzeniem) - 1 kpl.; - rurociąg tłoczny z rur PE 100 SDR 17 PN10 o średnicy Ø90x5,4mm - 491,0 m  w zakresie demontażu elementów istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej: - studnie kanalizacyjne rewizyjne Ø1000mm betonowe - 10 szt. - kanały grawitacyjne z rur Ø200mm - 250,0 m - kanały grawitacyjne z rur Ø160mm - 15,0 m - rurociąg tłoczny Ø45mm - 110,0 m - przepompownia ścieków wraz z wyposażeniem wewnętrznym, sterowaniem, zasilaniem energetycznym i ogrodzeniem - 1 kpl.  w zakresie budowy sieci wodociągowej: - rurociąg sieciowy z rur ciśnieniowych PVC-U do wody PN10 SDR26 o średnicy Ø110x4,2mm (DN100) - 179,0 m - zasuwy klinowe kołnierzowe DN100 typu E wraz z obudową i skrzynką uliczną - 1 kpl. - hydrant nadziemny DN100 z zasuwą odcinającą - 2 kpl. - nawiertkę do rur Dz110mm z odejściem dla rur Dz32mm wraz z zasuwą, obudową i skrzynką uliczną - 18 kpl. - rurociąg boczny (18 szt.) z rur Ø32x2,3mm PE80 SDR17,6 PN7,5 - 65,0 m - rura osłonowa DN100 na rurociągach bocznych (4 szt.) - 23,0m - wyprowadzenie rurociągu bocznego na powierzchnię terenu (6 szt.) z rur Ø32x2,3mm PE80 SDR17,6 PN7,5 - 12,0m  w zakresie demontażu elementów istniejącej sieci wodociągowej: - nawiertkę do rur Dz110mm z odejściem dla rur Dz32mm wraz z zasuwą, obudową i skrzynką uliczną - 12 kpl. - rurociąg przyłączy z rur Ø32mm - 46,0 m Wykopy pod rurociągi należy wykonać na szerokość minimalną niezbędną dla ułożenia urządzeń. Wykopy przewiduje się wykonać mechanicznie, za wyjątkiem skrzyżowań i zbliżeń do istniejącego uzbrojenia podziemnego, gdzie należy wykonać ręcznie przekopy kontrolne w celu jego zlokalizowania. Wykopy pod rurociągi należy wykonać o ścianach pionowych umocnionych (np. stalowymi boksami szalunkowymi lub wypraskami stalowymi) i zabezpieczonych rozporami stalowymi dobranymi z uwzględnieniem szerokości i głębokości wykopu zgodnie z wymogami technicznymi i BHP. Dla wykopów planuje się pełną wymianę gruntu, dlatego też planuje się wywóz urobku, który zostanie zagospodarowany przez Wykonawcę zgodnie z odpowiednimi przepisami. Zaprojektowano posadowienie zbiorników pompowni oraz studni rewizyjnych Ø1000mm na płytach betonowych grubości 0,15m z betonu C12/15 wylanych na podsypce piaskowej grubości 20cm uprzednio wykonanej na gruncie rodzimym. Rurociągi należy układać na podsypce piaskowej (materiał nowy) wyrobionej na kąt 90o o grubości 15cm. Zasypkę rurociągów do wysokości 30cm ponad wierzch rury wykonać materiałem nowym (np. wilgotnym piaskiem lub pospółką), ubijanym warstwami co 10-20cm na całej szerokości wykopu z ręcznym zagęszczeniem ubijakami lub lekkim sprzętem mechanicznym. Wykopy zagęścić w dalszej części gruntem piaszczystym nowym tak, aby wskaźnik zagęszczenia gruntu wynosił IS=1,02. Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z normą PN-B-10736:1999 „Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”. Po zasypaniu wykopów należy doprowadzić obszar inwestycji do stanu pierwotnego. W miejscu gdzie wykop zlokalizowany będzie w obszarze pobocza i terenu zielonego pasa drogowego ulicy Zielonej należy odtworzyć pobocze z tłucznia kamiennego o grubości nie mniej niż 15cm oraz warstwę ziemi urodzajnej na terenach zielonych o grubości nie mniej niż 20cm. Dla kanałów zlokalizowanych w obszarze jezdni ulicy Zielonej i w pozostałym obszarze pasa drogowego objętego zakresem planowanej przebudowy należy konstrukcję jezdni, zjazdów, chodnika i poboczy wykonać zgodnie z założeniami odrębnego projektu branży drogowej. Rzędne posadowienia projektowanych włazów studni oraz istniejących włazów studni kanalizacyjnych i zasuw wodociągowych występujących w obszarze jezdni należy dostosować do docelowej rzędnej nawierzchni terenu według odrębnego projektu branży drogowej. Ponadto na czas robót należy zapewnić ciągłość przepływu ścieków prowadzonych obecnie istniejącym kolektorem na odcinku od studni Sistn.1 do Sk11, a także dopływających do istniejącej przepompowni i tłoczonych rurociągiem do studni Sk11, w tym m.in. w razie potrzeby przewidzieć konieczność przepompowywania ścieków w całym okresie prowadzenia robót. Wszelkie koszty związane z wykonaniem robót przygotowawczych i tymczasowych tj. m.in. koszty wykonania nasypów i wykopów, ewentualnego ułożenia rur i późniejszego ich demontażu, koszty pompowania, koszty zapewnienia energii, koszty zastosowania dźwigów i środków transportu oraz odtworzenia istniejących elementów zagospodarowania terenu należy uwzględnić w ramach kosztów wykonania robót ziemnych. Ze względu na charakter terenu (położenie na obszarze silnie nawodnionym i drenowanym przez liczne cieki i rowy) oraz zmienność warunków wodnych związaną z możliwymi nawet znacznymi wahaniami zwierciadła wód gruntowych wynikającymi głównie z intensywności opadów atmosferycznych należy przyjąć zasadę, iż w trakcie prac budowlanych zachodzić będzie konieczność odprowadzania wód z wykopu na całej długości prowadzonych robót. Wykonawca przeprowadzi niezbędne badania i w razie potrzeby sporządzi projekt odwodnienia terenu robót, uwzględniając hydrogeologiczne właściwości podłoża, przewidywane parametry wykopów oraz rodzaj budowli, warunki posadowienia budowli sąsiednich dla danego obiektu. Projekt podlega zatwierdzeniu przez właściwe organa administracji państwowej oraz Inspektora nadzoru. Koszt prowadzenia prac odwodnieniowych wraz z wszelkimi kosztami uzyskania uzgodnień i pozwoleń administracyjnych należy uwzględnić w kosztach robót ziemnych. Prace budowlane prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami ze szczególnym uwzględnieniem przepisów BHP oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401). Ze względu na charakter przedsięwzięcia przed rozpoczęciem głębokich wykopów konieczne jest wydzielenie terenu robót i miejsca składowania elementów kanałów i zbiorników ogrodzeniem tymczasowym zabezpieczającym przed dostępem osób trzecich. Projektowane urządzenia, kanały oraz ewentualne zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia podziemnego podlegają odbiorowi technicznemu właściwych służb oraz wymagają wykonania inwentaryzacji geodezyjnej. Całość wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Wszelkie zmiany rozwiązań technicznych zawartych w zatwierdzonej Dokumentacji Projektowej wymagają uzyskania zgody Zamawiającego, Inspektora Nadzoru oraz Projektanta. Przebudowa drogi gminnej ul. Zielonej w miejscowości Prószków Przebudowa drogi gminnej ul. Zielonej w granicach istniejącego pasa drogowego obejmująca działki 66/3; 418/1; 418/2; 427. Długość przebudowywanej drogi wynosi 1610mb. Przebudowa drogi oraz chodników ma na celu poprawienie komunikacji oraz bezpieczeństwa ruchu pieszych oraz poprawy stanu technicznego nawierzchni. W ramach inwestycji przewiduje się również przebudowę odwodnienia drogi oraz oświetlenia ulic. Podstawowe parametry techniczne - długość odcinka drogi 1610m - kategoria ruchu KR1 - obciążenie nawierzchni 115 kN/oś - klasa techniczna drogi - D - prędkość projektowa - 30km/h - szerokość jezdni - 3.5-5.0m - spadki poprzeczne jezdni - od 2,0% - spadki poprzeczne poboczy - 6,0% - rodzaj nawierzchni jezdni - beton asfaltowy - rodzaj nawierzchni chodnika - kostka betonowa gr.8cm - rodzaj nawierzchni zjazdów - kostka betonowa gr.8cm - spadek chodnika - 2% Przebieg projektowanego do przebudowy odcinka drogi przedstawiono na kopii mapy do celów projektowych na planie w skali 1: 500. Projektowana trasa przebiega w granicach istniejącego pasa drogowego i pokrywa się po trasie istniejącej jezdni. KONSTRUKCJA DROGI KM 0+000.00 do KM 0+700.00 - w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr.5cm - skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltową - w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W gr.7cm - skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltową - górna w-wa podbudowy z kamienia łamanego 0-31,5mm gr.20cm - dolna w-wa podbudowy stabilizacja cementowo - piaskowa o Rm=5MPa dowieziona z wytwórni grub. 15 cm KONSTRUKCJA DROGI KM 0+700.00 do KM 1+610.00  nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S 50/70 (warstwa ścieralna) gr 4cm  skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltową  nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W 50/70 (warstwa wiążąca) gr 4cm  podbudowa gruntowa stabilizowana dodatkami zwiększającymi odporność na absorpcję kapilarną wody, E2>130 MPa gr.30cm z doziarnieniem pospółką zaglinioną dowiezioną gr.15) (15cm pospółka dowieziona + 15cm istniejące podłoże gruntowe) łączna gr. stabilizacji 30cm KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKÓW - warstwa ścieralna z wibroprasowanej kostki betonowej grubości 8 cm - podsypka z miału kamiennego – grub. 3 cm - podbudowa zasadnicza z kamienia łamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie – 15cm KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDÓW SKŁADAĆ SIĘ BĘDZIE: - warstwa ścieralna z wibroprasowanej kostki betonowej grubości 8 cm, (kostka staromiejska, stylizowana na bruk rzymski o barwie kolor jesieni). - podsypka z miału kamiennego – grub. 3 cm , podbudowa zasadnicza z kamienia łamanego granitowego lub bazaltowego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie – 25cm WŁĄCZENIE W związku z przebudową ul. Zielonej projektuje się przebudowę skrzyżowania – włączenia do drogi wojewódzkiej w granicach istn. pasa drogowego. Przebudowa polegać będzie na wymianie konstrukcji drogi zgodnie z przekrojami i wykonaniu nowej nawierzchni z betonu asfaltowego AC16W 50/70 gr.5cm oraz nową w-wę ścieralną z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 gr.7cm. Na styku połączenia DW z drogą gminną należy wykonać ściek z kostki kamiennej szer.30cm. Ściek należy wykonać na ławie betonowej z betonu C12/15. Kostki zaspoinować należy zaprawą cementową. Styk połączenia (początek opracowania) należy uszczelnić bitumiczną zalewą asfaltową. Zaprojektowano zmniejszenie istniejącej szerokości włączenia poprzez ograniczenie jezdni krawężnikiem. Łuki kołowe włączenia należy ograniczyć nowym krawężnikiem bet. najazdowym 15x30x100 (15x22x100 na przejściu dla pieszych). Projektowane krawężniki najazdowe 15x22x100 należy wynieść w stosunku do jezdni +1cm(+3cm w stosunku do proj. ścieku z kostki kamiennej). Dodatkowo w obrębie skrzyżowanie z ul. Zieloną zaprojektowano przejście dla pieszych do którego prowadzić będzie proj. chodnik szer. 2,0m z kostki betonowej. Na odcinku projektowanego chodnika należy wykonać ściek z kostki kamiennej który należy powiązać wysokościowo z istniejącym. Projektowane przejście zostanie doświetlone poprzez projektowaną lampę oświetleniową zawieszoną na istniejącym słupie zlokalizowanym przy posesji nr 15. W opracowaniu przyjęto następujące założenia:  projektowana oś drogi zbliżona jest do istniejącej osi drogi  zachowanie normatywnych pochyleń Początek i koniec projektowanego odcinka dowiązano wysokościowo do wysokości istniejącej nawierzchni bitumicznej. Przebieg projektowanej niwelety drogi przedstawia rysunek ,, Profil podłużny''. Na odcinku istniejącej nawierzchni bitumicznej niweletę jezdni dostosować do stanu przed przebudową (lokalnie korygując do wysokości wjazdów do posesji). Na odcinku pól uprawnych niweletę jezdni należy dostosować do spadku naturalnego. Zaleca się wyprofilowanie, oczyszczenie istn. nawierzchni. Niweletę ukształtować w sposób zapewniający optymalny spływ wód. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załącznikach nr 1 i 1a do niniejszej SIWZ. Na roboty budowlano-montażowe Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi za wady na okres minimum 60 miesięcy od daty podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. Rękojmia za wady udzielona jest na okres równy okresowi gwarancji, chyba że okres gwarancji jest krótszy od okresu rękojmi wynikającego z kodeksu cywilnego – wówczas okres rękojmi jest równy okresowi wynikającemu z przepisów kodeksu cywilnego. Bieg okresu gwarancji i rękojmi za wady rozpoczyna się w dniu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. Termin gwarancji i rękojmi za wady jest jednym z kryteriów oceny ofert. Zamawiający dopuszcza korzystanie z podwykonawców. Wykonawca: 1) jest zobowiązany wskazać w formularzu ofertowym (Załącznik nr 3 do SIWZ) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podać firmy (oznaczenie przedsiębiorstwa) podwykonawców (o ile są już znane). 2) w przypadku podpisania umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego, Wykonawca będzie zobowiązany, aby przed przystąpieniem do wykonania umowy podał - o ile będą znane - nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. W trakcie realizacji umowy Wykonawca będzie zgłaszał podwykonawców robót budowlanych zgodnie z postanowieniami projektu umowy (Załącznik nr 2 do SIWZ). Jeżeli późniejsza zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu wskazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wskazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełniają je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga aby: osoby wykonujące następujące czynności: roboty przygotowawcze, roboty ziemne, roboty w zakresie sieci sanitarnych, roboty elektryczne, których wykonanie polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040), były wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę (obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te będą wykonywane samodzielnie i osobiście przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w postaci tzw. samozatrudnienia, jako podwykonawcy, oraz osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie). Obowiązek ten dotyczy również podwykonawców – Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudniania na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności. Szczegółowy sposób dokumentowania zatrudnienia ww. osób, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia zawarte są w projekcie umowy stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia w zakresie przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 70 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych i 00/100). 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; (wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy Gogolin O/ Prószków Nr: 63 8883 1031 2004 0000 1023 0001 z adnotacją „Wadium – Przebudowa drogi gminnej nr 104836 O ul. Zielonej w miejscowości Prószków” b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 310). 3. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna wadium, które znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Dołączenie do oferty potwierdzenia płatności wadium jest elementem zalecanym przez Zamawiającego, zgodnie z pkt. 7.15 lit. f) SIWZ, jednak niewystarczającym do uznania, że wadium zostało wpłacone w terminie. Liczy się bowiem data wpływu wadium na rachunek Zamawiającego. 4. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) kwotę gwarancji, c) termin ważności gwarancji w formule: „od dnia …….– do dnia ………”, d) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze żądanie zamawiającego w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 5. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, Zamawiający wymaga oryginału dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia). 6. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą, począwszy od dnia, w którym upływa termin składania ofert. 7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem przypadku określonego w art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 8. Zamawiający zwraca wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 13. Zasady wnoszenia wadium określone w niniejszym Rozdziale dotyczą również przedłużania ważności wadium oraz wnoszenia nowego wadium w przypadkach określonych w ustawie.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w rozdziale 4.2.3 SIWZ oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia, Wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą oświadczenia (aktualne na dzień składania ofert) w zakresie wskazanym w załączniku Nr 4 i 5 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenia te Wykonawca składa zgodnie ze wzorami stanowiącymi Załącznik Nr 4 i 5 do SIWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia, o którym mowa w pkt 5.1.1 SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te, mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w pkt 5.1.1 SIWZ. Dowodami, o których mowa w pkt 4.5.1 SIWZ, są w szczególności pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego złożone na zasadach określonych w rozdziale 4.4 –4.5 SIWZ -jeżeli Wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego. Oferta musi zawierać: a) Formularz ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do SIWZ; b) Oświadczenia, o których mowa w pkt 5.1 SIWZ według wzorów stanowiących odpowiednio Załącznik nr 4 i 5 do SIWZ; c) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii (jeżeli dotyczy); d) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (w odniesieniu do pełnomocnictwa -oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t. j. Dz. U. z 2019 poz. 700 ze zm.) w przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności tych dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi; e) Zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt 4.5.1 i 4.5.4 SIWZ -jeżeli Wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego; f) Oryginał wadium lub dowód wniesienia wadium (w sytuacji wadium wnoszonego w formie pieniężnej). Dokumenty składane po otwarciu ofert bez wezwania Zamawiającego przez wszystkich Wykonawców: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp z podmiotami, które złożyły oferty w postępowaniu. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór informacji stanowi Załącznik Nr 6 do SIWZ. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach