Przetargi.pl
Przebudowa drogi gminnej nr 103836 B ul. Wodna w Sokółce

Gmina Sokółka ogłasza przetarg

 • Adres: 16-100 Sokółka, Plac Kościuszki
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. +48 85 7110900 , fax. +48 85 7110911
 • Data zamieszczenia: 2020-05-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Sokółka
  Plac Kościuszki 1
  16-100 Sokółka, woj. podlaskie
  tel. +48 85 7110900, fax. +48 85 7110911
  REGON: 05065912500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sokolka.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej nr 103836 B ul. Wodna w Sokółce
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na Przebudowie drogi gminnej nr 103836 B ul. Wodnej w Sokółce. Zamówienie przewiduje przebudowę nawierzchni jezdni, budowę chodnika, budowę ciągu pieszorowerowego oraz zjazdów w ciągu ul. Wodnej, a także miejsc postojowych i utwardzenie terenu. Powierzchnia jezdni i zjazdów o nawierzchni bitumicznej: ok. 1943 m2, powierzchnia chodników: ok. 512 m2, powierzchnia ciągu pieszorowerowego: ok. 1046 m2, powierzchnia zjazdów o nawierzchni z kostki brukowej betonowej: ok. 242 m2, powierzchnia chodnika przejezdnego: ok. 86 m2, powierzchnia parkingu: ok. 150 m2, powierzchnia utwardzenia terenu: ok. 290 m2. Zaprojektowano jezdnię o nawierzchni bitumicznej obramowaną krawężnikiem ciężkim 20x30cm, chodnik szerokości 2,50m o nawierzchni z płytek chodnikowych betonowych 35x35x5cm oraz ciąg pieszorowerowy z kostki brukowej betonowej bezfazowej gr. 6 cm w miejscu istniejącego chodnika po stronie zabudowy jednorodzinnej. Zjazdy publiczne będą posiadały nawierzchnię bitumiczną, natomiast zjazdy indywidualne nawierzchnię z kostki betonowej brukowej gr. 8cm. Szerokość zjazdów dostosowano do szerokości istniejących bram. Na wysokości działek 3005/2 i 3006 zaprojektowano utwardzenie terenu i miejsca postojowe z kostki brukowej betonowej oddzielone od nawierzchni jezdni przejezdnym chodnikiem.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 15 000,00 zł,
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 8. Zobowiązanie podmiotów, na których zdolnościach technicznych, zawodowych, sytuacji finansowej lub ekonomicznej wykonawca polega do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 9. Pełnomocnictwo udzielone przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 10. Oświadczenie o przynależności bądź braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.1 pkt. 24

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach