Przetargi.pl
Przebudowa drogi gminnej nr 101973D (ulicy Lipowej) w miejscowości Dobroszyce, gmina Dobroszyce

Gmina Dobroszyce ogłasza przetarg

 • Adres: 56-410 Dobroszyce, ul. Rynek
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 071 3141167, 3141173 , fax. 713 141 276
 • Data zamieszczenia: 2020-05-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Dobroszyce
  ul. Rynek 16
  56-410 Dobroszyce, woj. dolnośląskie
  tel. 071 3141167, 3141173, fax. 713 141 276
  REGON: 93193477900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.dobroszyce.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej nr 101973D (ulicy Lipowej) w miejscowości Dobroszyce, gmina Dobroszyce
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 101973D (ulicy Lipowej) w miejscowości Dobroszyce, gmina Dobroszyce” wraz z budową odwodnienia i oświetlenia ulicznego. Przedmiot zamówienia zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy PZP opisany jest za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, wg wykazu: 1.1 Projekt budowlany/wykonawczy „Przebudowa ulicy Lipowej wraz z budową odwodnienia i oświetlenia ulicznego w Dobroszycach” - branża drogowa, branża elektryczna i branża sanitarna stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ 1.2 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót „Przebudowa ulicy Lipowej wraz z budową odwodnienia i oświetlenia ulicznego w Dobroszycach” stanowiąca załącznik nr 9 do SIWZ 1.3 Przedmiar robót „Przebudowa ulicy Lipowej wraz z budową odwodnienia i oświetlenia ulicznego w Dobroszycach” stanowiący załącznik nr 10 do SIWZ 1.4. Przedmiar robót „Oświetlenie drogowe” ul. Lipowa w Dobroszycach stanowiący załącznik nr 11 do SIWZ oraz opisany jak poniżej: Przebudowa ulicy Lipowej w Dobroszycach z wykorzystaniem istniejącej nawierzchni jako podbudowy oraz wykonanie pełnej konstrukcji jezdni. Początek robót (koniec skrzyżowania z ul. Osiedlową), koniec robót (granica pasa drogowego – ul. Lipowa). Projektuje się na ul. Lipowej – drogę o długości 563,19 m i szerokości 5,0 m ograniczoną z obu stron krawężnikiem betonowym ze ściekiem przy krawężnikowym. Na całej długości po prawej stronie jezdni projektuje się chodnik. • Konstrukcja nawierzchni (jezdnia): - warstwa ścieralna z AC11S 50/70 gr. 5 cm - geosiatka do nawierzchni bitumicznych, z włókna szklanego o wytrzymałości na rozciąganie min. 50 kN/m w kierunku poprzecznym i podłużnym - warstwa wyrównawcza z AC11W 50/70 o średniej gr. 4 cm - istniejąca nawierzchnia bitumiczna • Jezdnia (poszerzenie): - warstwa ścieralna z AC11S 50/70 gr. 5 cm - geosiatka do nawierzchni bitumicznych, z włókna szklanego o wytrzymałości na rozciąganie min. 50 kN/m w kierunku poprzecznym i podłużnym - warstwa wyrównawcza z AC11W 50/70 o średniej gr. 7 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa łam. Stab. Mech. 0/63 mm gr. 20 cm - warstwa mrozoochronna grunt stab. Cement Rm=2,5MPa gr. 15 cm • Chodnik - kostka betonowa brukowa gr. 8 cm – szara - podsypka z miału kamiennego 0/5mm gr. 3 cm - podbudowa z kruszywa łam. Stab. Mech. 0/31.5 mm gr. 15 cm - warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm • Zjazdy: - kostka betonowa brukowa gr. 8 cm – grafitowa - podsypka z miału kamiennego 0/5mm gr. 3 cm Podbudowa z kruszywa łam. Stab. Mech. 0/31.5 mm gr. 15 cm - piasek stabilizowany cementem Rm=2,5MPa gr. 10 cm • Odwodnienie: - odwodnienie projektowanego odcinka drogi będzie się odbywać powierzchniowo, poprzez nadanie normatywnych spadków podłużnych i poprzecznych do projektowanej kanalizacji deszczowej. • Oświetlenie drogowe - zamontowanie 18 lamp sodowych oświetlenia ulicznego o mocy 70W - budowa 18 latarni o wysokości 7,0 m, słupy z wysięgnikiem W-1,5m montowane na fundamentach betonowych - zamontowanie 1 lampy sodowej oświetlenia przejść dla pieszych o mocy 100W - budowa 1 latarni o wysokości 5,0m, słupy z wysięgnikiem W-1,5m, montowane na fundamentach betonowych - montaż uziemień sieci oświetleniowych – bednarka ocynkowana 1xFeZn 25x4mm (jako przewód PE) na całej długości linii kablowych oświetlenia - linia oświetlenia kablowa l ≈ 665,0m. UWAGA! Zamawiający informuje, iż roboty w zakresie wycinki drzew zostały już zrealizowane. Należy jedynie usunąć karpy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 25 000,00zł. (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy 00/100 złotych) przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wniesione w: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299). Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku Spółdzielczym Oleśnica, o/Dobroszyce nr rachunku 09 9584 1034 2004 0400 3001 0001, z dopiskiem na przelewie: „Wadium w postępowaniu ZP.271.21.2020 - „Przebudowa drogi gminnej nr 101973D (ulicy Lipowej) w miejscowości Dobroszyce, gmina Dobroszyce“. 3. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w rozdz. VIII pkt. 2 niniejszej SIWZ, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 4. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: 1) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; 2) innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie. 5. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP. 6. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 7. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa PZP.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa przedmiotowego warunku udziału.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach