Przetargi.pl
Przebudowa drogi gminnej nr 070111C w miejscowości Nowa Wieś Królewska

Gmina Płużnica ogłasza przetarg

 • Adres: 87-214 Płużnica,
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 56 687 52 00 , fax. 56 688 73 91
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Płużnica
  87-214 Płużnica, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 56 687 52 00, fax. 56 688 73 91
  REGON: 87111881000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pluznica.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej nr 070111C w miejscowości Nowa Wieś Królewska
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zadaniu pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej nr 070111C w miejscowości Nowa Wieś Królewska", zgodnie z wymogami określonymi w niniejszej SIWZ oraz szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zawartym w projekcie budowlanym oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 2. Przed rozpoczęciem robót, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, Wykonawca wykona odcinek próbny w celu:  stwierdzenia czy właściwy jest sprzęt budowlany do produkcji mieszanki oraz jej rozkładania i zagęszczania,  określenia grubości wykonywanej warstwy w stanie luźnym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubości warstwy po zagęszczeniu,  określenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia wykonywanej warstwy. Roboty budowlane przewidziane do wykonania na odcinku próbnym polegają na wykonaniu:  warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4 cm,  warstwy wiążącej z betonu asfaltowego gr. 5 cm. Wykonanie podbudowy na odcinku próbnym nie będzie wymagane. Na odcinku próbnym Wykonawca użyje takich materiałów oraz sprzętu do mieszania, rozkładania i zagęszczania, jakie będą stosowane do wykonania warstwy, przy czym powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić 750 m2. Odcinek próbny Wykonawca wykona w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, w odległości do 1 km od miejsca realizacji inwestycji. Odcinek próbny po wykonaniu, zostanie własnością Zamawiającego. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają w szczególności: projekt budowlany, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiar robót, stanowiące załączniki do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45112730-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda od Wykonawców składających ofertę wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert. 2. Wysokość wadium: 25 000,00 złotych (słownie złotych: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100). 3. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium na termin związania ofertą, tj. 30 dni, licząc od terminu złożenia ofert. 4. W przypadku nie wniesienia wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie wyrażenia zgody na przedłużenia okresu związania z ofertą Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia. 5. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 6. W przypadku wniesienia wadium w formie określonej w pkt. 2 - 5 wyżej, z treści dokumentu winno wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego, (w terminie związania ofertą) zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w Pzp. 7. Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: BANK SPÓŁDZIELCZY W BRODNICY 52 9484 1033 2305 0321 5218 0004 z podaniem tytułu „wadium przebudowa drogi gminnej nr 070111C w miejscowości Nowa Wieś Królewska ” – sprawa nr GPI.271.21.2019 W przypadku, gdy Wykonawca załącza do składanej oferty dowód wpłaty wadium wówczas składa go w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub inną osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. O wniesieniu wadium decyduje data i godzina wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego. 8. Wadium wnoszone w innych formach niż pieniężna należy dołączyć do oferty w formie oryginału dokumentu. 9. Zamawiający zwraca lub zatrzymuje wadium na zasadach określonych w art. 46 Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych warunków, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach