Przetargi.pl
Przebudowa drogi gminnej na działce nr 199 obręb Jastrzębniki gmina Sławoborze.

Urząd Gminy ogłasza przetarg

 • Adres: 78-314 Sławoborze, ul. Kolejowa
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 943 647 559 , fax. 943 647 559
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy
  ul. Kolejowa 8
  78-314 Sławoborze, woj. zachodniopomorskie
  tel. 943 647 559, fax. 943 647 559
  REGON: 33090759000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.slawoborze.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej na działce nr 199 obręb Jastrzębniki gmina Sławoborze.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Projektowana konstrukcja nawierzchni drogi gminnej, 12,5 cm warstwa wierzchnia dwa pasy płyty YMBO o wymiarach 0,75x1,0x0,125 i pas wewnętrzny między płytami z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0-31,5 mm grubości 12,5 cm – płyty i kruszywo układane na podsypce piaskowej gr 10 cm z zasypaniem otworów piaskiem, (istniejące podłoże z kruszywa, wyprofilowane i zagęszczone). W miejscu zjazdów (9 szt) środek drogi wypełniony płytami – 10,5 m, na końcu drogi wypełnienie środka drogi na długości 50m. Co 12 m jedna płyta YOMB przekładka na środku drogi ( 16 szt). Pobocza - na całym odcinku drogi pobocza obustronne z kruszywa uzyskanego z profilowania drogi oraz zakupionego na szerokości min. 1m – gr min. 8 cm. Spadek poprzeczny od drogi 6%. Wyrównanie podłoża, wykonanie poboczy, zagęszczenie. Na długości zjazdów od strony posesji zjazd z płyt żelbetowych. Odwodnienie drogi – odprowadzenie wód opadowych nastąpi powierzchniowo w przyległy teren. Zieleń drogowa- w związku z przebudową drogi nie zachodzi konieczność wycinki drzew i krzewów. • kategoria ruchu dla drogi– KR1 klasa drogi dojazdowa, • prędkość projektowa maksymalna – Vp = 30 km/godz. - dopuszczalny nacisk osi na jezdnię 100kN / oś Ogólnie zakres rzeczowy inwestycji obejmuje: • przebudowę drogi na łącznej długości 345 mb po istniejącym śladzie drogi • przebudowę zjazdów zlokalizowanych przy trasie drogi 9szt., • wykonanie poboczy obustronnych, wyprofilowanie skarp oraz ew. rowów przydrożnych – elementów znajdujących się w koronie drogi,
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233220-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępując do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 4.900,00 zł. (słownie: cztery tysiące osiemset złotych 00/100). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Gminy Sławoborze, PBS Świdwin nr 54 8581 0004 0006 7247 2000 0002. 4. Kopię dowodu wpłaty należy załączyć do oferty. 5. Oferta jest skutecznie zabezpieczona wadium, jeśli pieniądze znajdują się na koncie Zamawiającego w dniu składania ofert do godz. 10.00. 6. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 8. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia o których mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 9. Zamawiający zatrzymuje również wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, - zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 10. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 11. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 12. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 7, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp Wykonawca, bez wezwania ze strony Zamawiającego, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp składa stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy Pzp oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 5 do SIWZ- wzór). W przypadku, gdy Wykonawca przynależy do tej samej grupy kapitałowej może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Ww oświadczenie należy złożyć w oryginale. W sytuacji wspólnego ubiegania się o zamówienie powyższe oświadczenie składa każdy z Wykonawców we własnym imieniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach