Przetargi.pl
Przebudowa drogi gminnej Lutocin - Boguszewiec

Urząd Gminy w Lutocinie ogłasza przetarg

 • Adres: 09-317 Lutocin, ul. Poniatowskiego
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. +48236581001 , fax. +48236581002
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy w Lutocinie
  ul. Poniatowskiego 1
  09-317 Lutocin, woj. mazowieckie
  tel. +48236581001, fax. +48236581002
  REGON: 00054186500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: lutocin.i-gmina.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej Lutocin - Boguszewiec
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej nr 460406W Lutocin – Boguszewiec na odcinku od km 1+484,00 do km 1+749,00 na działce nr 159 w miejscowości Lutocin. 2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki: Załącznik Nr 4 Przedmiar robót (kosztorys) Załącznik Nr 5 Plan sytuacyjny – zagospodarowanie terenu, rys. 2.1. i rys. 2.2. Załącznik Nr 6 Przekrój konstrukcyjny – rys.3 Załącznik Nr 7 Przekrój konstrukcyjny – rys.4 Załącznik Nr 8 Plan orientacyjny Załącznik Nr 9 Opis techniczny Załącznik Nr 10 Specyfikacje techniczne 3) Inne wymagania stawiane wykonawcy: a) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia; b) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy; c) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy; d) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia;
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233123-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Formularz ofertowy – załącznik nr 1 2) kosztorys ofertowy – załącznik nr 4 3) podpisane oświadczenie o spełnieniu warunków - załącznik nr 2 4) Wykaz wykonanych robót budowlanych w ciągu ostatnich pięciu lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie ) - co najmniej 2 roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia o wartości nie mniejszej niż 80.000 zł brutto każda, z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane należycie - załącznik nr 3 do zapytania, 5) zaakceptowany przez podpisanie projekt umowy – załącznik nr 11, 6) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach