Przetargi.pl
,,Przebudowa drogi gminnej Kamińsk – Dąbrówka Nagórna”

Gmina Jedlińsk ogłasza przetarg

 • Adres: 26-660 Jedlińsk, ul. Warecka
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 483 213 087 , fax. 483 213 021
 • Data zamieszczenia: 2020-05-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Jedlińsk
  ul. Warecka 19
  26-660 Jedlińsk, woj. mazowieckie
  tel. 483 213 087, fax. 483 213 021
  REGON: 67022376400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.jedlinsk.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ,,Przebudowa drogi gminnej Kamińsk – Dąbrówka Nagórna”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: ,,Przebudowa drogi gminnej Kamińsk – Dąbrówka Nagórna” polegającego na: -wykonaniu robót budowlanych w oparciu o opracowaną dokumentację projektową polegających na przebudowie drogi, - uzyskanie w imieniu inwestora wszelkich niezbędnych decyzji/pozwoleń administracyjno-prawnych, o ile takie będą wymagane do realizacji zadania -zapewnienie obsługi geodezyjnej zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. Drogę wewnętrzna projektuje się o nawierzchni bitumicznej szerokości 4,5m z obustronnymi poboczami o szerokości 0,75m utwardzonymi kruszywem łamanym grubości 15cm. Spadek poprzeczny projektuje się jako jednostronny o nachyleniu 2%. Na działki zlokalizowane wzdłuż drogi zaprojektowano zjazdy o szerokości 3,0m o nawierzchni utwardzonej kruszywem łamanym. W ramach realizacji zadania jest wykonanie: I. Roboty przygotowawcze - Roboty pomiarowe, - Ścinanie drzew piłą mechaniczną wraz z karczowaniem pni z odwozem na odległość 10km, - Mechaniczne karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia, - Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek, II. Podbudowy -Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni w gruncie kat. I-IV głębokości 40 cm wraz z odwozem gruntu na odl. 10km, -Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, z doprowadzeniem podłoża do wymaganego wskaźnika zagęszczenie, -Podbudowa zasadnicza z niezwiązanej mieszanki kruszywa łamanego C90/3 0/31,5 - warstwa o grubości po zagęszczeniu 20 cm, -Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rc3/4 MPa- grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm wraz z pielęgnacją podbudowy, III. Nawierzchnie -Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 6 cm, -Warstwa ścieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych AC11S - wraz z oczyszczeniem i skropieniem - grubość po zagęszczeniu 4 cm, IV. Roboty towarzyszące i wykończeniowe - Pobocze z kruszywa łamanego o szerokości 0,75m gr.15cm zagęszczonego mechanicznie, V. Oznakowanie i urządzenia BRD -Przymocowanie tablic znaków drogowych, -Słupki do znaków drogowych z rur stalowych, Gmina Jedlińsk zgłoszenie robót budowlanych do Starosty Radomskiego, dotyczące realizacji przedmiotowej inwestycji. Gmina Jedlińsk posiada decyzję starosty Radomskiego –zezwolenie na wycinkę niezbędnych drzew w pasie drogowym Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w załączonym do SIWZ Projekcie budowlanym zał. Nr 1, Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiarze robót stanowiącej zał. 1A do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45111000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 6.1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium, w wysokości dla: 5 000,00 PLN 6.2 wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym c) gwarancjach bankowych d) gwarancjach ubezpieczeniowych e) poręczeniach udzielonych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110 z póżn. Zm.). 6.3 wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy zamawiającego Południowo-Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Jedlińsku nr konta: 06 9132 0001 0000 0433 2000 0030 z adnotacją : „wadium : „Przebudowa drogi gminnej Kamińsk – Dąbrówka Nagórna” Zaleca się dołączenie do oferty kserokopii dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu. 6.4. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, zamawiający uzna wadium, które znajdzie się na rachunku bankowym zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 6.5 W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) kwotę gwarancji, c) termin ważności gwarancji w formule: „od dnia …….– do dnia ………”, d) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze żądanie zamawiającego w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy. 6.6 W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą oryginału dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia) na podstawie, którego będzie możliwe wymaganie zapłaty kwoty wadium. 6.7 Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą, począwszy od dnia, w którym upływa termin składania ofert. 6.8 Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem przypadku określonego w art. 46 ust. 4a ustawy. 6.9 Zamawiający zwraca wadium wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, z zastrzeżeniem pkt 6.13. 6.10 Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 6.11 Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie 46 ust. 1 ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 6.12 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 6.13 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 6.14 Zasady wnoszenia wadium określone w niniejszym Rozdziale dotyczą również przedłużania ważności wadium oraz wnoszenia nowego wadium w przypadkach określonych w ustawie. 6.15 Jeżeli wadium nie zostanie wniesione lub zostanie wniesione w sposób nieprawidłowy, zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunku w w/w zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 5.2 Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy , jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. 7.16 Na potrzeby oceny ofert oferta musi zawierać: a) Formularz Ofertowy w formie oryginału sporządzony i wypełniony odpowiednio według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 8 i 8a do SIWZ. W formularza należy podać zaoferowany okres udzielonej gwarancji, rękojmi (w miesiącach) na wykonane roboty budowlane będące przedmiotem umowy. Termin gwarancji, rękojmi nie może być krótszy niż 60 miesięcy. Jeżeli wykonawca nie wpisze terminu udzielonej gwarancji, rękojmi zamawiający uzna, że wykonawca udzielił 60 miesięcy gwarancji, rękojmi. Oferta Wykonawcy, który zaoferuje okres gwarancji, rękojmi krótszy niż 60 miesięcy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 jako oferta, której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Jeżeli Wykonawca nie załączy Formularza ofertowego i kalkulacji cenowej oferta zostanie potraktowana jako niezgodna z treścią SIWZ i zostanie odrzucona. b) Oświadczenia i dokumenty o których mowa w pkt. 5.1 SIWZ z zastrzeżeniem, że dokument o którym mowa w pkt. 5.1.4 SIWZ jeżeli dotyczy, c) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie), o ile ofertę składa pełnomocnik, d) Wadium, o ile jest wniesione w formie niepieniężnej 7.17 Ofertę należy umieścić w kopercie/opakowaniu i zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej zawartością bez naruszenia zabezpieczeń przed upływem terminu otwarcia ofert. 7.18 Na kopercie/opakowaniu należy umieścić następujące oznaczenia: a) nazwa, adres, numer telefonu i faksu wykonawcy, b) Urząd Gminy Jedlińsk, ul. Warecka 19, 26-660 Jedlińsk OFERTA – : ,,Przebudowa drogi gminnej Kamińsk – Dąbrówka Nagórna” Nie otwierać przed dniem 27.05.2020r. do godz. 10.15 7.19 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe oznakowanie koperty/ opakowania.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach