Przetargi.pl
Przebudowa drogi gminnej Górki Noteckie – Kolonia Santocka, ulica Zamkowa

Gmina Zwierzyn ogłasza przetarg

 • Adres: 66-542 Zwierzyn, ul. Wojska Polskiego
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 957 617 580 , fax.
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Zwierzyn
  ul. Wojska Polskiego 8
  66-542 Zwierzyn, woj. lubuskie
  tel. 957 617 580, fax.
  REGON: 54848800000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.zwierzyn.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej Górki Noteckie – Kolonia Santocka, ulica Zamkowa
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: „Wykonanie przebudowy drogi gminnej o nr 0073325F, ulicy Zamkowej w Górkach Noteckich poprzez wykonanie robót przygotowawcze, odwodnienie korpusu drogowego, roboty ziemne, wykonanie podbudowy, wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego oraz prace wykończeniowe. W ramach powyższych prac zostaną wykonane prace które są opisane w projekcie zgłoszenia robót, specyfikacji technicznej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Nie dotyczy
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia, Formularz ofertowy, Inne dokumenty wskazane w SIWZ jeżeli dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach