Przetargi.pl
Przebudowa drogi gminnej - ul. Duży Rynek w Czyżewie .

Gmina Czyżew ogłasza przetarg

 • Adres: 18-220 Czyżew, ul. Mazowiecka
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 862 755 036 , fax. 862 755 063
 • Data zamieszczenia: 2020-12-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Czyżew
  ul. Mazowiecka 34
  18-220 Czyżew, woj. podlaskie
  tel. 862 755 036, fax. 862 755 063
  REGON: 53139300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.czyzewosada.biuletyn.net

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej - ul. Duży Rynek w Czyżewie .
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej - ul. Duży Rynek w Czyżewie poprzez : - przebudowę nawierzchni , - budowa oświetlenia ulicznego Branża drogowa Przebudowa nawierzchni Zakres realizacji nawierzchni na terenie rynku obejmuje : • wykonanie nawierzchni łączonych z płyt granitowych 50x50x8 cm oraz kostki brukowej granitowej 8-11 cm , • wykonanie nawierzchni z kostki brukowej granitowej 8-11 cm , • wykonanie nawierzchni z kostki betonowej grafitowej gr. 6 cm typu ,,Nostalit” z wstawkami z płyt granitowych szarych 50x50x5 cm Większość nawierzchni będzie wykonywana po śladzie ciągów istniejących. Projektowany wewnętrzny układ nawierzchni dowiązano wysokościowo do rzędnych terenu istniejącego . Niweletę ciągów i placów poprowadzono po terenie istniejącym nie zmieniając stanu wysokościowego nawierzchni, z równoczesnym nadaniem odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych . Odwodnienie nawierzchni chodników i placów odbywać się będzie jak dotychczas powierzchniowo poprzez odprowadzenie wód opadowych do istniejącej kanalizacji deszczowej oraz na tereny zieleni . Po wykonaniu robót rozbiórkowych i koryta pod konstrukcję nawierzchni należy zbadać zagęszczenie podłoża w korycie . Zalecenie to dotyczy również kolejnych warstw konstrukcyjnych . Urządzenia obce W obrębie projektowanych nawierzchni znajdują się studnie kanalizacji sanitarnej, i deszczowej, wodociągowe i teletechniczne, które należy poddać regulacji wysokościowej . Budowa oświetlenia drogowego Przedmiotem zamówienia jest budowa elekroenergetycznej linii kablowych nN 0,4 kV komunalnych oraz oświetlenia drogowego i rozbiórka linii napowietrznych nN 0,4 kV w Czyżewie przy ulicach Zambrowskiej, Kościelnej, Mazowieckiej w pasie drogi krajowej nr 63 odcinki AB, CD, EFG, RS oraz w pasie drogi wojewódzkiej 690 odcinki GH, JKLŁ. Po działkach : 65/5, 65/9, 65/14, 65/12, 65/15, 65/13,225/4 Budowa elektroenergetycznych linii kablowych nN 0,4 kV komunalnych oraz oświetlenia drogowego i rozbiórka linii napowietrznych nN 0,4kV w Czyżewie przy ulicach Zambrowskiej, Kościelnej, Mazowieckiej. Po działkach: 64/3, 65/8, 65/11, 65/16, 255/5, 875, 876 . Dodatkowe wyposażenie słupów. Słupy wyposażyć w pojedyncze gniazdo 230V w stopniu ochrony IP44 . Gniazdo zamocować 1,0 m poniżej korony. Gniazdo powinno być w kolorze słupa ( czarne ). Gniazdo powinno być odporne na promieniowanie UV. URZĄDZENIE TERNÓW ZIELENI WRAZ Z WYPOSAŻENIEM ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY Zieleń zaprojektowano jako komponowane kompozycje roślinne z uwzględnieniem wytycznych konserwatorskich, przesłanek historycznych, potrzeb współczesnych, po uprzednim wykonaniu szczegółowej inwentaryzacji i ekspertyzy dendrologicznej. Projektowana zieleń obejmuje drzewa form piennych sadzone wzdłuż ciągów jezdnych, pieszych i pierzei budynków , grupy krzewów w formie żywopłotów i skupin oraz ozdobne kompozycje sezonowe . W projekcie wprowadzono dużą ilość różnorodnych gatunkowo drzew i krzewów sadzonych w szpalerach i grupami, zróżnicowanych pod względem kwitnienia. Wykaz projektowanych gatunków roślin wraz z ilością materiału nasadzeniowego i parametrami jakościowymi załączono do niniejszego opracowania. Sadzenie drzew i krzewów należy wykonać z pełną zaprawą dołków oraz wykonaniem systemu rur drenażowych okalającą bryłę korzeniową w celu doprowadzenia napowietrzania korzeni i umożliwienia zasilania w wodę w okresach bezdeszczowych . Szczegółowe zasady sadzenia oraz pielęgnacji drzew i krzewów opisano w STWiORB załączonej do niniejszej dokumentacji . Trawniki Trawnik parkowy należy wykonać obsiewem mieszanką traw niskorosnących, rozkrzewiających się oraz odpornych na deptanie . Trawnik wykonać z wykorzystaniem rodzimego humusu, zaś w miejscach zdegradowanych oraz mocno wyjałowionych wykonać wymianę podłoża zgodnie z zapisami STWiORB . Zakup i montaż elementów małej architektury Teren wyposażono w urządzenia wypoczynkowe i komunalne do obsługi terenu, a także służące utrzymaniu porządku : - ławki parkowe z oparciem – 10 szt. - kosze na odpady – 8 szt. - stojaki na rowery – 4 szt. - osłony na drzewa – 8 szt. - słupki ograniczające wys. 110 cm – 19 szt. - bariery łańcuchowe wys. 110 cm -15 szt. - donice betonowe – 8 szt. - wiata przystankowa – 1 szt. - tablica reklamowa podświetlana – 1 szt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45110000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca powinien mieć stosowne uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej . Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia .

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach