Przetargi.pl
Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Nagłowice w km 0+000 do km 0+500

Gmina Nagłowice ogłasza przetarg

 • Adres: 28-362 Nagłowice, ul. Mikołaja Reja
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 041 3814567, 3814523 , fax. 413 814 567
 • Data zamieszczenia: 2020-05-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Nagłowice
  ul. Mikołaja Reja 9
  28-362 Nagłowice, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 3814567, 3814523, fax. 413 814 567
  REGON: 29101039800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.naglowice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Nagłowice w km 0+000 do km 0+500
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Nagłowice w km 0+000 do km 0+500 Zakres przedmiotu zamówienia dotyczy wykonania robót budowlanych, w szczególności obejmujących: - Roboty ziemne związane z przeprofilowaniem istniejącej zniszczonej podbudowy oraz poboczy - Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowany- uzupełnienie ubytków w zniszczonej istniejącej podbudowie, średnio ok 20cm - Wykonanie podbudowy z kruszyw, warstwa górna gr. 12 cm- profilowanie istniejącej podbudowy - Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno- bitumicznych, mieszanka mineralno- asfaltowa, warstwa wyrównawcza w ilości 50 kg/m2 - Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno- bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa o grubości 3 cm - podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie, warstwa górna grubości 8 cm, pobocza szerokości od 0,25 do 0,5m 2. Przedmiot zamówienia określają n/w załączniki : - przedmiar robót - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - opis techniczny 3. Informacje szczegółowe: 1) Opis przedmiotu zamówienia wraz z technologią wykonania robót budowlanych określony został w dokumentacji technicznej i niniejszej SIWZ. Przedmiar robót należy traktować jako materiał pomocniczy. Zamawiający zaleca, aby przed złożeniem oferty Wykonawca dokonał oględzin placu budowy w celu oszacowania oferty z należyta starannością. 2) W ramach niniejszego zamówienia oraz ceny oferty Wykonawca zobligowany będzie do wykonania oraz zapewnienia: a) sprawnej organizacji i zagospodarowania zaplecza budowy, tj. zorganizowania zaplecza budowy i zaplecza socjalnego dla potrzeb własnych wraz z zabezpieczeniem dostawy mediów niezbędnych dla ich funkcjonowania b) zapewnienie zgodnych z przepisami prawa warunków bhp i ppoż., c) wymagania dotyczące robót – wszystkie prace winny być zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną, przepisami bhp, ppoż. z zaleceniami Zamawiającego, oraz zgodnie z wymogami dokumentacji i wytycznymi niniejszej Specyfikacji, d) Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia należytego stanu i porządku terenu budowy, a także (w razie z korzystania) dróg, nieruchomości, urządzeń, obiektów itp., które Wykonawca naruszył przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia, e) dostarczenie Zamawiającemu, w terminie 3 dni po podpisaniem umowy kosztorysu ofertowego wraz z tabelą elementów scalonych f) wykonanie na własny koszt odkrywki elementów robót budzących wątpliwość w celu sprawdzenia jakości ich wykonania, jeżeli wykonanie tych robót nie zostało zgłoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem, 3) Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane były wykonywane w sposób powodujący jak najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 4) Załatwienie wszystkich formalności i kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia leży po stronie Wykonawcy. 5) Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia z materiałów własnych, zakupionych przez siebie i o parametrach technicznych i jakościowych odpowiadających właściwościom materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie. 6) Wykonawca przygotuje oraz złoży u Zamawiającego podczas odbioru końcowego robót: a) kosztorys powykonawczy b) dziennik budowy, c) operat kolaudacyjny UWAGA!!! Zamawiający informuje, że termin rozpoczęcia robót (przekazanie placu budowy) nastąpi dopiero po podpisaniu umowy pomiędzy Gminą Nagłowice a Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego, jako instytucji dotującej przedmiotowe zadanie. Gmina zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania w przypadku nie otrzymania dofinansowania.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości : 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące zł 00/100). 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, określonym w rozdz. XIII pkt. 1 niniejszej SIWZ. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a). pieniądzu; b). poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c). gwarancjach bankowych; d). gwarancjach ubezpieczeniowych; e). poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2016 r. poz. 359 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 1089) . 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego nr rachunku: 51 8493 0004 0110 0100 0332 0007 z dopiskiem: „Wadium w przetargu nieograniczonym na "Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Nagłowice w km 0+000 do km 0+500" Aby wadium wnoszone w pieniądzu było skutecznie ważne musi się znajdować na wyżej wymienionym koncie zamawiającego przed upływem terminu składania ofert, a tym samym wykonawca musi uwzględnić przy tej formie wnoszenia wadium czasookres operacji bankowych zarówno w banku wykonawcy jak i w banku zamawiającego (operacja bankowa dla uznania rachunku zamawiającego). Przy wpłacie wadium na konto bankowe należy uwzględnić wszelkie opłaty naliczane przez dany Bank. Zamawiający nie dopuszcza aby opłaty pobierane przez bank potrącane były z kwot wadium pod rygorem odrzucenia oferty tj. na koncie zamawiającego zaksięgowana winna być kwota w wysokości wymaganego wadium. 5. W treści wadium składanego w formie innej niż pieniądz muszą być wyszczególnione okoliczności, w jakich zamawiający może je zatrzymać. Okoliczności te muszą zawierać sytuacje określone: a). w art. 46 ust. 4a ustawy pzp, tj. jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust.1 ustawy pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. b). w art. 46 ust. 5 ustawy pzp tj.: jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 6. Poza powyższymi zapisami, z treści wadium składanego formie innej niż pieniądz powinno wynikać jednoznacznie, gwarantowanie wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie. Wadium takie powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert. 7. Wadium w formie innej niż pieniądz należy złożyć łącznie z ofertą, dopuszcza się jego złożenie w oddzielnej kopercie. 8. Wadium złożone przez jednego ze wspólników konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a). wypełniony formularz oferty – sporządzony wg załącznika nr 1 do SIWZ. Wymagana forma dokumentu - oryginał b). pełnomocnictwo – w przypadku, gdy upoważnienie osoby/osób podpisujących ofertę nie wynika wprost z dokumentu/dokumentów stwierdzających status prawny wykonawcy. Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kserokopia potwierdzona notarialnie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach