Przetargi.pl
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Niemiecka Wieś, Joanka, Antonin

Gmina Szczytniki ogłasza przetarg

 • Adres: 62865 Szczytniki, Szczytniki
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 627 625 001, , fax. 627 625 274
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Szczytniki
  Szczytniki 139
  62865 Szczytniki, woj. wielkopolskie
  tel. 627 625 001, , fax. 627 625 274
  REGON: 25085502100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szczytniki.ug.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Niemiecka Wieś, Joanka, Antonin
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  2. Przedmiot zamówienia obejmuje Przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Niemiecka Wieś, Joanka, Antonin o dłg. 1,508 km : a) roboty przygotowawcze, w tym roboty pomiarowe, zabezpieczenie znaków geodezyjnych, b) cięcie pielęgnacyjne – podkrzesanie krzewów, w tym : cięcie pielęgnacyjne, usunięcie z poboczy wysokiej trawy, ręczne obcinanie suchych gałęzi drzew i gałęzi wchodzących w skrajnię drogi, karczowanie pni, c) roboty ziemne, w tym : roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernym, ręczne formowanie nasypów z gruntu kat. I-II, oczyszczenie rowów z namułu z wyprofilowaniem skarp rowu, d) remont przepustów drogowych, w tym : ławy fundamentowe betonowe C8/10 wraz z robotami ziemnymi, remonty przepustów z rur PCV, remont ścianek czołowych prefabrykowanych z betonu C16/20 dla przepustu z rur o śr. 30 cm, e) roboty nawierzchniowe, w tym : koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni, profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonanie i zagęszczenie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego na całej szer. drogi – grub. warstwy po zag. 10 cm, wykonanie i zagęszczenie mechanicznie górnej warstwy podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm, f) roboty wykończeniowe, w tym : formowanie poboczy z gruntu kat. I-II dostarczonego samochodami samowyładowawczymi, formowanie poboczy z kruszywa łamanego 0-31,5 gr. 5 cm, plantowanie (obrobienie na czysto) poboczy, g) oznakowanie pionowe, w tym pionowe znaki drogowe – znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0,3 m2, słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm z przyspawanymi poprzeczkami na wysokości 30-40 cm od spodu rury + 0,06 m3 betonu, h) bariery ochronne, w tym : poręcze ochronne typu U12a. 2.1. Parametry projektowe : - klasa drogi : D (dojazdowa) - dostępność : nieograniczona - kategoria ruchu : KR1 - prędkość projektowa : 40 km/h - szerokość korony – 6,00 m, - szerokość jezdni : 4,00 m, - szerokość pobocza : 2x1,00 m, - powierzchnia nawierzchni twardej nieulepszonej : 3600 m2, - powierzchnia pobocza : 1800 m2. 2.2. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia przez okres: minimalnie 36 miesięcy – maksymalnie 60 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego. Okres rękojmi ustawowy. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w : - dokumentacji projektowej, - specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, - przedmiarze robót. Uwaga: dołączony do SIWZ przedmiar robót ma charakter pomocniczy. Ze względu na ryczałtowy charakter wynagrodzenia umownego cena ofertowa powinna uwzględniać rzeczywiste koszty realizacji zadania wynikające z dokumentacji projektowej, STWIORB i zapisów SIWZ. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia jest zobowiązany do zapewnienia obsługi geodezyjnej, wykonania wszelkich badań i prób, przywrócenia terenu do stanu poprzedniego. Wykonawca na własny koszt musi wykonać dokumentację powykonawczą (1 egz.). Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie, gdzie mają być prowadzone roboty objęte przedmiotem zamówienia. Wykonawca odpowiedzialny jest za powstałe w trakcie robót odpady oraz za właściwy sposób postępowania z nimi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1987 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250 z późn. zm.). Wywóz odpadów budowlanych będzie odbywał się na koszt Wykonawcy. 4. Jeżeli na rysunkach, w STWiORB oraz w przedmiarze robót zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub norm, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a w odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Cechy techniczne i jakościowe przedmiotu zamówienia winny odpowiadać Polskim Normom przenoszącym europejskie normy lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 5. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.). Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę to wykonywanie robót budowlanych szczegółowo określonych w przedmiarze robót. 5.1. Wymóg zatrudnienia, o którym mowa wyżej nie dotyczy osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie lub osób posiadających uprawnienia wydane na podstawie innych przepisów, które upoważniają do samodzielnego wykonywania prac bez nadzoru, w tym kierownika budowy, kierowników robót, geodety. 5.2. Dla udokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a - na podstawie umowy o pracę Wykonawca w terminie jednego tygodnia od dnia zawarcia umowy przedłoży Zamawiającemu wykaz osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem czynności, jakie będą oni wykonywać. 5.3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli na placu budowy czy czynności w zakresie realizacji zamó wienia wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, w szczególności poprzez wezwanie do okazania dokumentów potwierdzających bieżące opłacanie składek i należnych podatków z tytułu zatrudnienia w/w osób. Kontrola może być przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy. 5.4. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w pkt. 5.2. oraz 5.3. w terminie wskazanym przez Zamawiającego, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę oraz będzie skutkować naliczeniem kary umownej w wysokości określonej w projekcie umowy. 5.5. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 4.000,00 zł. 2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wypełniony formularz oferty - Załącznik nr 1 do SIWZ. 2. Wypełniony formularz cenowy - załącznik nr 7 do SIWZ. 3. Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy). 4. Dowód wniesienia wadium. 5. Zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (składane w przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w art. 22a ustawy Pzp). Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp - załącznik nr 4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach