Przetargi.pl
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Nieciecz o długości 999 m.

GMINA WILGA ogłasza przetarg

 • Adres: 08-470 Wilga, Warszawska 38
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. (25) 685-30-70 , fax. (25) 685-30-71
 • Data zamieszczenia: 2022-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA WILGA
  Warszawska 38
  08-470 Wilga, woj. mazowieckie
  tel. (25) 685-30-70, fax. (25) 685-30-71
  REGON: 711582368
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminawilga.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Nieciecz o długości 999 m.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Nieciecz o długości 999m.”Zamawiający informuje, że realizacja przedmiotu zamówienia objęta jest dofinansowaniem w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.Zakres robót obejmuje: - roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – wyznaczenie trasy drogi,- nawierzchnia: koryta wykonane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-IV na całej szerokości jezdni; - ułożenie warstwy odsączającej z piasku w korycie wykonanie i zagęszczenie mechaniczne – grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm.- warstwa podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20cm,Szczegółowy zakres robót, technologia oraz warunki określone zostały w przedmiarze robót, Załącznik nr. 1 do SWZ na podstawie których Wykonawcy zobowiązani są do opracowania kosztorysu ofertowego.W zakres realizacji zamówienia należy uwzględnić również wywóz materiału powstałego na wskutek korytowania, na miejsce wskazane przez Zamawiającego w trakcie realizacji zamówienia na odległość do 10 km.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 3000
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczymZamawiający uzna, ten warunek za spełniony, na podstawie złożonego oświadczenia – załącznik nr 4 do SWZ.2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.3) sytuacji ekonomicznej lub finansowejZamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.4) zdolność technicznej lub zawodowej:Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek w tym zakresie, jeżeli:a) Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, przynajmniej dwie roboty budowlane polegającą na budowie lub przebudowie dróg o wartości co najmniej 200 000,00 zł brutto każda robota .b) Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami skierowanymi do realizacji zamówienia publicznego w szczególności odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zadania, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, tj: dysponuje min. 1 osobą posiadającą uprawnienia Kierownika budowy w specjalności drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach określonych ustawą z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej( Dz. U. z 2016 r.poz.65). Załącznik nr 7.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-09-30

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach