Przetargi.pl
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Daninów

Urząd Gminy ogłasza przetarg

 • Adres: 62-530 Kazimierz Biskupi, Plac Wolności
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 632 411 210 , fax. 632 411 215
 • Data zamieszczenia: 2020-08-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy
  Plac Wolności 1
  62-530 Kazimierz Biskupi, woj. wielkopolskie
  tel. 632 411 210, fax. 632 411 215
  REGON: 54119600000000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Daninów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Daninów””, w zakresie:  roboty pomiarowe;  roboty rozbiórkowe;  roboty ziemne;  nawierzchnie chodników;  nawierzchnie zjazdów;  elementy ulic/krawężniki, oporniki, obrzeża;  roboty wykończeniowe i towarzyszące;  oznakowanie poziome i pionowe;  kanalizacja deszczowa;  odtworzenie nawierzchni bitumicznych  inwentaryzacja powykonawcza. 2. Szczegóły dotyczące zakresów robót zawarte są w dokumentacji projektowej pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Daninów ": o Projekt budowlany o Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, o Przedmiar robót, które stanowią załącznik do niniejszego zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 7500.00
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 14.1. Wypełniony Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ. 14.2. Kosztorys ofertowy, sporządzony na podstawie przedmiarów robót stanowiących Załącznik nr 1 do SIWZ, ściśle według zapisów Części XIII SIWZ Opis sposobu obliczenia ceny. 14.3. Oświadczenie wstępnie potwierdzające brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu– wypełnione zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SIWZ, 14.4. Oryginał zobowiązania innego podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca zgodnie z art. 22a, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 14.5. Stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu; o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia Umowy w sprawie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach