Przetargi.pl
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych oraz skrzyżowania z DW 487 w Nowej Wsi

Gmina Gorzów Śląski ogłasza przetarg

 • Adres: 46-310 Gorzów Śląski, ul. Wojska Polskiego
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 034 3505710, 715 , fax. 034 3505710, 715 wew. 42
 • Data zamieszczenia: 2019-04-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Gorzów Śląski
  ul. Wojska Polskiego 15
  46-310 Gorzów Śląski, woj. opolskie
  tel. 034 3505710, 715, fax. 034 3505710, 715 wew. 42
  REGON: 15139861700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gorzowslaski.pl, www.bip.gorzowslaski.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych oraz skrzyżowania z DW 487 w Nowej Wsi
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem postępowania jest „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Nowej Wsi wraz z przebudową skrzyżowania z DW 487” o łącznej długości jezdni wynoszącej 448,14 [m]. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych: W chwili obecnej droga posiada nawierzchnię tłuczniową w złym stanie technicznym. W ramach przedsięwzięcia zaprojektowano nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego o szerokości 2,75 [m] z poszerzeniami na 2 mijankach do 4,75[m], które przewidziano w celu wymijania się pojazdów. Odwodnienie projektowanej drogi przewidziano z wykorzystaniem nieutwardzonej części pobocza gruntowego. Zaprojektowano pobocza utwardzone kruszywem łamanym granitowym 0-31,5 stabilizowanym mechanicznie gr. 15 [cm]. Szerokość poboczy 0,50 [m]. Nawierzchnię zjazdów zaprojektowano z kruszywa łamanego granitowego 0-31,5 mm zagęszczonego mechanicznie. Pochylenie poprzeczne zaprojektowanych nawierzchni jezdni na odcinku A - B daszkowe 2%, na odcinku B – C lewostronne 2% . Niweletę osi jezdni zaprojektowano z uwzględnieniem istniejących rzędnych wjazdów oraz mając na uwadze konieczność zapewnienia właściwego odwodnienia projektowanych powierzchni. Pochylenie niwelety jezdni mieści się w granicach 3,75% do 4,15%. Przebudowa skrzyżowania z droga wojewódzką nr 487 Początek włączenia drogi wewnętrznej do drogi wojewódzkiej usytuowano na krawędzi drogi wojewódzkiej – punkt został oznaczone na planie zagospodarowania terenu literą „A”. Droga wojewódzka posiada nawierzchnie bitumiczną. Szerokość jezdni drogi wewnętrznej 3,75 [m], skrzyżowanie do drogi Wojewódzkiej wyokrąglono łukami o promieniach R=5,0 [m] i R=6,0[m]. Kąt skrzyżowania drogi wewnętrznej z drogą wojewódzką wynosi 96o, co wynika z istniejącej geometrii skrzyżowania. Zaprojektowano powierzchniowe odprowadzenie wód opadowych z nawierzchni zjazdu na teren nieutwardzony poprzez pochylenie poprzeczne zjazdu daszkowe wynoszące 2,0%, oraz pochylenie podłużne w kierunku drogi wewnętrznej wynoszące 1,0%. W ramach przebudowy skrzyżowania przewidziano remont istniejącego przepustu poprzez wymianę rur z zachowaniem istniejącej średnicy Ø400. UWAGA!!! Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i przedłożenia Zamawiającemu zatwierdzonego projektu czasowej organizacji ruchu w obrębie przebudowy skrzyżowania oraz wdrożenia w czasie wykonywania zamówienia. Układ warstw konstrukcyjnych jezdni drogi dojazdowej do gruntów rolnych Lp. Warstwa Grubość [cm] 1 warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 4 2 warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 5 3 górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego granitowego 0/ 31,5 –warstwa układana rozściełaczem 7 4 dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego granitowego 0/63 15 5 warstwa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa – mieszanka wykonana w węźle betoniarskim 20 Razem: 51 cm Układ warstw konstrukcyjnych zjazdów indywidualnych Lp. Warstwa Grubość [cm] 1 nawierzchnia z kruszywa łamanego granitowego 0 - 31,5 zagęszczanego mechanicznie 15 2 warstwa odcinająca z piasku 15 Razem: 30 Układ warstw konstrukcyjnych drogi dojazdowej do gruntów rolnych i poszerzenia drogi wojewódzkiej nr 487 Lp. Warstwa Grubość [cm] 1 warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 4 2 warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 5 3 górna warstwa podbudowa z kruszywa łamanego granitowego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie – warstwa układana przy pomocy rozściełacza 7 3 dolna warstwa podbudowa z kruszywa łamanego granitowego 31,5/63 stabilizowanego mechanicznie 20 4 podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa 20 Razem: 56 cm Układ warstw konstrukcyjnych drogi wojewódzkiej – frezowanie do osi Lp. Warstwa Grubość [cm] 1 warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 4 2 warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 5 3 istniejąca konstrukcja jezdni po frezowaniu na głębokość 5cm - Realizacja inwestycji ma na celu poprawę warunków komunikacyjnych dla pojazdów poruszających się po drodze, zapewnienie dobrego dojazdu do pól uprawnych oraz do budynków zlokalizowanych w jej ciągu. Ponadto przebudowa skrzyżowania drogi wewnętrznej z drogą wojewódzką 487 znacznie wpłynie na wzrost poziomu bezpieczeństwa dla użytkowników włączających się jak i uczestników ruchu na drodze wojewódzkiej 487. Zaprojektowane rozwiązania są rozwiązaniami typowymi, z zastosowaniem typowych technologii stosowanych w budownictwie drogowym. Szczegółowy zakres zamówienia określa dokumentacja projektowa oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – załącznik nr 10,11 i 12 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium dla przedmiotowego zamówienia. 2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 7 000,00 zł słownie: siedem tysięcy złotych. 3. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie: 1) w pieniądzu 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym, 3) w gwarancjach bankowych, 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych 5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018r., poz. 110 z późn. zm.) 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Zawadzkiem Oddział Gorzów Śląski, ul. Rynek 10, 46-310 Gorzów Śląski - nr rachunku: 54 8909 1058 2005 0000 0013 0005, z adnotacją: wadium – „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych oraz skrzyżowania z DW 487 w Nowej Wsi". 5. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: 1) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; 2) innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie w ofercie, a jego kopia (potwierdzona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę) w ofercie. 6. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 7. Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby wpłynęło ono na rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Powyższe zalecenie wynika z czasu trwania rozliczeń międzybankowych. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym Zamawiającego. 8. Wadium wniesione w pieniądzu, zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 9. Wadium wniesione w formie innej niż pieniężna powinno obowiązywać od dnia składania ofert (a nie od dnia następnego) przez cały okres związania ofertą, zgodnie z art. 85 ustawy Prawo zamówień publicznych. 10. Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium winno zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta / poręczyciela. 11. W przypadku niezabezpieczenia oferty jedną z określonych w niniejszej specyfikacji form wadium (niewniesienie wadium lub wniesienie w sposób nieprawidłowy) oferta Wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu. 12. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim Wykonawcom po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. 13. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy. 14. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 15. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, w przypadku wystąpienia przesłanek określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 16. W zakresie wadium obowiązują uregulowania ustawy Prawo zamówień publicznych zawarte w art. 45 i 46.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający odstępuje od określenia warunku udziału w postępowaniu w powyższym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 1.Formularz oferty - zgodnie z treścią zał. nr 1 do SIWZ. 2.Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z treścią załącznika nr 2 do SIWZ 3.Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu, na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z treścią załącznika nr 3 do SIWZ 4.Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy) 5.Zobowiązanie podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (jeżeli dotyczy) – załącznik nr 8 do SIWZ. 6.Wykaz dotyczący rozwiązań równoważnych (jeżeli dotyczy) – zgodnie z postanowieniami rozdziału III pkt.8 SIWZ – załącznik nr 9 do SIWZ. 7.Dowód wniesienia wadium – zgodnie z postanowieniami rozdziału VIII SIWZ 8. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, których mowa w pkt 1 i 2 (zał. nr 2 i zał. nr 3 do SIWZ) 9.Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 (zał. nr 2 do SIWZ). 10.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia, o których mowa w pkt 2 i 3 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia 11. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23, zgodnie z treścią zał. nr 4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia(UWAGA!!! Nie składać oświadczenia wraz z ofertą!!!)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach