Przetargi.pl
Przebudowa drogi - działka Nr 176/1 w miejscowości Stock

Gmina ogłasza przetarg

 • Adres: 16-200 Dąbrowa Białostocka, ul. Solidarności
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 085 7121100 do 101 , fax. 857 121 017
 • Data zamieszczenia: 2020-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina
  ul. Solidarności 1
  16-200 Dąbrowa Białostocka, woj. podlaskie
  tel. 085 7121100 do 101, fax. 857 121 017
  REGON: 52736800000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dabrowa-bial.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi - działka Nr 176/1 w miejscowości Stock
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przebudowa drogi - działka Nr 176/1 w miejscowości Stock w zakresie: Roboty przygotowawcze: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym + inwentaryzacja, odc. 0,505 km., Karczowanie drzew i krzewów: Karczowanie zagajników gęstych z oczyszczeniem terenu po karczunku – 0,01 ha., Usunięcie warstwy humusu Usunięcie warstwy gruntu i darniny, o grubości średnio 10 cm, wraz z wywozem urobku na odkład na odległość do 5 km. Przedmiar: 2 x 505 x 0,75 = 757,5 m2 Roboty ziemne Mechaniczne i ręczne plantowanie powierzchni skarp w nasypach, w gruncie kat.II, przedmiar: 505x2 x 1,10 m = 1111,00 m2., Odwodnienie – remont przepustów rurowych: Remont istniejącego przepustu rurowego - PP średnicy 600 mm, 9 mb, wraz z robotami ziemnymi, ławą żwirową, wykonaniem nasypu i obrukowaniem skarp brukiem na podsypce cem.-piask. 4,0 m2 – 1 kpl. Oczyszczenie rowów- 505 m x 2 = 1010 m. Podbudowa :Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod podbudowę z pospółki, na całej szerokości korony drogi, przedmiar: 505 m x 6,50 + 2 zjazdy (100 m2) – 3 382,5 m2., Wyrównanie istniejącej podbudowy żwirowej mieszanką kruszyw naturalnych fr. 0/31,5 mm, na szerokości korony drogi, grubość warstwy średnio 20 cm, obmiar: j.w. Nawierzchnia drogi :Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych W16 o grubości 4 cm (warstwa wiążąca ), przedmiar: 505 x 5,00 + 2 zjazdy (100 m2) – 2 625,0 m2., Skropienie warstwy bitumicznej (wiążącej) emulsją szybko rozpadową w ilości 0,5 kg/m2, - 2 625,00 m2., Nawierzchnie z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych S11 o grubości 3 cm (warstwa ścieralna ) przedmiar: 505 x 5,00 + 2 zjazdy ( 100 m2 ) – 2 625,00 m2 Utwardzenie pobocza pospółką 0/31,5 mm szer. 0,75m x 505m x 2 - 757,5 m2., Przepusty pod zjazdami: Przepusty rurowe pod zjazdami z rur PP śr. 40 cm - szt. 6 – 36 mb.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający odstępuje od stawiania warunków szczególnych w tym zakresie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach