Przetargi.pl
Przebudowa dróg wewnętrznych, z modernizacją oświetlenia zewnętrznego, na terenie nieruchomości Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Oddział Poświętne w Płońsku.

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego ogłasza przetarg

 • Adres: 02-456 Warszawa, ul. Czereśniowa
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 225 716 100 , fax. 225 716 101
 • Data zamieszczenia: 2020-07-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  ul. Czereśniowa 98
  02-456 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 225 716 100, fax. 225 716 101
  REGON: 67428200000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.modr.mazowsze.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: państwowa jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa dróg wewnętrznych, z modernizacją oświetlenia zewnętrznego, na terenie nieruchomości Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Oddział Poświętne w Płońsku.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z przebudową dróg wewnętrznych i chodników na terenie nieruchomości Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Oddział Poświętne w Płońsku. W ramach planowanej inwestycji, na obszarze objętym robotami budowlanym, zostanie zmodernizowana także instalacja oświetlenia zewnętrznego. Roboty budowlane obejmą powierzchnię 2796 m2 dróg i chodników, które podlegać będą przebudowie. W ramach robót budowlano-montażowych na drogach wewnętrznych zostanie położona nowa nawierzchnia z kostki brukowej o grubości 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 3 cm i warstwie wyrównawczej z kruszywa o grubości średnio 8 cm. Poszerzenia jezdni i chodników, w tym utwardzenie terenu z tyłu budynku hotelowego, zostaną wykonane z kostki brukowej o grubości 8 cm, na podbudowie składającej się z warstwy kruszywa łamanego i naturalnego o łącznej grubości 40 cm i warstwy odsączającej z piasku o grubości 10 cm. Przełożenie kostki na chodnikach wiązać się będzie z ich poszerzeniem do minimum 1,50 m. Prace związane z modernizacją oświetlenia zewnętrznego obejmą wymianę słupów oświetleniowych, które znajdują się w przebudowywanym pasie jezdni i chodników, montaż dodatkowych źródeł światła oraz położenie nowych kabli do zasilania oświetlenia zewnętrznego. Przedmiot zamówienia obejmuje również rozbiórkę budowli pomieszczenia do przechowywania podręcznych narzędzi ogrodniczych, znajdującej się z tyłu budynku hotelowego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 10 000,00 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy 00/100). Wadium może być wniesione w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. Wykonawca, który zamierza wnieść wadium w pieniądzu powinien wpłacić ww. kwotę przed upływem terminu składania ofert na konto Zamawiającego: MODR Warszawa nr 89 1130 1017 0020 1497 4520 0001 w BGK O/Warszawa. Na dowodzie przelewu należy wpisać: „wadium-postępowanie MODR 10/2020”. Do oferty należy dołączyć potwierdzenie wniesienia wadium. W przypadku wpłaty pieniężnej należy dołączyć kopię dowodu wpłaty potwierdzonej za zgodność z oryginałem. W przypadku wniesienia wadium w innej formie Wykonawca załącza do oferty kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem dokumentu stwierdzającego wniesienie wadium i załącza oryginał tego dokumentu w sposób umożliwiający dokonanie odłączenia i zwrotu oryginału dokumentu bez uszkodzenia oferty. W przypadku wniesienia wadium w innych formach niż pieniądz, należy do oferty załączyć stosowny dokument, z którego treści musi wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. Oferta niezabezpieczona jedną z form wadium zostanie odrzucona. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem przypadku określonego w art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. Zamawiający zwraca wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy (o ile jest wymagane). Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności , o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2) Zobowiązanie podmiotu trzeciego, jeżeli Wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego. 3) W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 4) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie, do reprezentowania wszystkich Wykonawców, lub inny dokument (np. umowa o współdziałaniu), z którego wynikać będzie przedmiotowe pełnomocnictwo. 5) Potwierdzenie wniesienia wadium; w przypadku wpłaty pieniężnej należy dołączyć kopię dowodu wpłaty potwierdzonej za zgodność z oryginałem; w przypadku wniesienia wadium w innej formie Wykonawca załącza do oferty kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem dokumentu stwierdzającego wniesienie wadium i załącza oryginał tego dokumentu w sposób umożliwiający dokonanie odłączenia i zwrotu oryginału dokumentu bez uszkodzenia oferty.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach