Przetargi.pl
Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Dubienka oraz dróg gminnych w miejscowościach Skryhiczyn i Radziejów

GMINA DUBIENKA ogłasza przetarg

 • Adres: 22-145 Dubienka, ul. 3 Maja 6
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-07-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA DUBIENKA
  ul. 3 Maja 6
  22-145 Dubienka, woj. lubelskie
  REGON: 110198089
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://dubienka.eurzad.eu/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Dubienka oraz dróg gminnych w miejscowościach Skryhiczyn i Radziejów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Dubienka oraz dróg gminnych w miejscowościach Skryhiczyn i Radziejów.2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych mających na celu poprawę bezpieczeństwa i komfortu jazdy poprzez:.2.1. przebudowę dróg wewnętrznych w miejscowości Dubienka na działkach: nr 853 na odc. 0,190 km, nr 1454 na odc. 0,115 km, nr 67 na odc. 0,215 km, nr 1370 na odc. 0,360 km, nr 148 na odc. 0,182 km, nr 1618 na odc. 0,420 km; 2.2. przebudowę drogi gminnej nr 105002L Skryhiczyn – Józefów na działkach oznaczonych: nr 218 na odc. 0,830 km, nr 193 na odc. 0,200 km 2.3. przebudowę drogi gminnej Nr 105004 L od drogi powiatowej Nr 1852L, przez wieś Radziejów do drogi powiatowej Nr 1851L na działce nr 106 na odc. 0,930 km.3. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności wykonanie takich robót jak: roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, roboty ziemne, podbudowy, nawierzchnie, zjazdy indywidualne asfaltowe, oznakowanie i UBR, roboty wykończeniowe.4. Szczegółowy opis przedmiotu niniejszego zamówienia określają:4.1. Dokumentacja Techniczna obejmująca:4.1.1. Przedmiary robót budowlanych4.1.2. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 4.1.3. Projekt Budowlany4.1.4. Projekt Stałej Organizacji Ruchudostępna w odrębnym pliku stanowiącym Załącznik nr 9 do SWZ;4.2. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiące Załącznik nr 10 do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233100-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 15 000,00 PLN (słownie złotych: piętnaście tysięcy 00/100). 1)Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:1) pieniądzu;2) gwarancjach bankowych;3) gwarancjach ubezpieczeniowych;4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. outworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną tego ubezpieczenia nie niższą niż 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100).2) zdolności technicznej lub zawodowej:2)1.Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, licząc wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał: co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie drogi/dróg o wartości tych robót budowlanych co najmniej 500 000,00 zł brutto (słownie złotych brutto: pięćset tysięcy złotych 00/100) każda.Przez roboty budowlane wykonane należy rozumieć:-roboty budowlane rozpoczęte i zakończone w w/w okresie,-roboty budowlane zakończone w w/w okresie, których rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej niż w w/w okresie.W niniejszym postępowaniu przez jedną robotę budowlaną o wartości co najmniej 500 tys. zł brutto rozumieć należy jedną umowę na robotę budowlaną o wartości co najmniej 500 tys. zł brutto, która swym zakresem obejmowała budowę lub przebudowę drogi/dróg.2)2.Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą skierowaną do realizacji zamówienia w charakterze Kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej, wydane na podstawie aktualnych przepisów Prawa Budowlanego lub równoważne uprawnienia, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych, które pozwalać będą na pełnienie funkcji Kierownika Budowy w zakresie niniejszego zamówienia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-08-01

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach