Przetargi.pl
Przebudowa dróg w miejscowości Budziszewice na działkach nr ewid.249 – ul. Cmentarna oraz nr ewid.313, obręb Budziszewice

Gmina Budziszewice ogłasza przetarg

 • Adres: 97-212 Budziszewice, ul. J. Ch. Paska
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 447 102 389 , fax. 447 102 389
 • Data zamieszczenia: 2019-09-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Budziszewice
  ul. J. Ch. Paska 66
  97-212 Budziszewice, woj. łódzkie
  tel. 447 102 389, fax. 447 102 389
  REGON: 59064781300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.budziszewice.net

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa dróg w miejscowości Budziszewice na działkach nr ewid.249 – ul. Cmentarna oraz nr ewid.313, obręb Budziszewice
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia realizowany będzie: - ODCINEK 1. : na działce o nr ewid. 249 –ul. Cmentarna na odcinku o długości 530m, jest to odcinek od Cmentarza Rzymsko-Katolickiego w kierunku lasu Zakresem swym obejmuje: roboty przygotowawcze ; podbudowa ; nawierzchnia, pobocza. W ramach tego zakresu m.in. roboty pomiarowe ; profilowanie i zagęszczanie istniejącego podłoża z kruszywa, wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem i skropienie emulsją asfaltową ; warstwa ścieralna z betonu asfaltowego; pobocza z destruktu bitumicznego. - ODCINEK 2. : na działce o nr ewid.313 na odcinku o długości 274 m, jest to odcinek od stacji benzynowej wlot z drogi wojewódzkiej nr 715 do ul. Cmentarnej . Zakresem swym obejmuje: roboty przygotowawcze; podbudowa; nawierzchnia; pobocza, oznakowanie pionowe. W ramach tego zakresu m.in. roboty pomiarowe; profilowanie i zagęszczanie istniejącego podłoża z kruszywa, wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem, skropienie emulsją asfaltową, oczyszczenie mechaniczne nawierzchni bitumicznych i skropienie emulsją asfaltową, wyrównanie istniejącego podłoża betonem asfaltowym i skropienie emulsją asfaltową; warstwa wiążąca z betonu asfaltowego, skropienie jej emulsją, warstwa ścieralna z betonu asfaltowego; pobocza z kruszywa lub destruktu bitumicznego; znaki pionowe.UWAGA: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w tym jego zakres zawierają stanowiące integralną część SIWZ dokumentacja projektowa (projekty budowlane i przedmiary robót) oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. Zamawiający stosownie do art.29 ust.3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie zawiera cechy stosunku pracy określone w art.22 par.1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r.-Kodeks pracy - wymagania zostały określone w siwz. Dodatkowo, Zamawiającego na podstawie art.29 ust.4 pkt 1 ustawy Pzp ustanowił wymagania związane z zatrudnieniem osób bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - wymagania określone w siwz.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45200000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1/kosztorys ofertowy uproszczony – wraz z ofertą 2/ pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy o ile ofertę składa pełnomocnik – wraz z ofertą 3/ w przypadku oferowania rozwiązań równoważnych dla dopuszczonych przez Zamawiającego materiałów i urządzeń – dokumenty zawierające dane techniczne i parametry proponowanych równoważnych materiałów i urządzeń – wraz z ofertą 4/zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji przedmiotowego zamówienia ( w przypadku, gdy Wykonawca korzysta z potencjału podmiotu trzeciego) – wraz z ofertą 5/oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24ust.1pkt 23 ustawy Pzp - w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art.86 ust.5 ustawy Pzp, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu w okolicznościach, o których mowa w art.24 ust.1 pkt 23 ustawy Pzp.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach