Przetargi.pl
Przebudowa dróg w gminie Zakrzówek etap I

GMINA ZAKRZÓWEK ogłasza przetarg

 • Adres: 23-213 Zakrzówek, ul. Żeromskiego 24
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA ZAKRZÓWEK
  ul. Żeromskiego 24
  23-213 Zakrzówek, woj. lubelskie
  REGON: 431020138
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zakrzowek.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa dróg w gminie Zakrzówek etap I
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie jest dofinansowane z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zamówienie obejmuje:1. Przebudowę dróg wew. na działkach 962, 951/2, 950/2, 965, 957/1, 949/2 obręb Zakrzówek Gmina Zakrzówek (dojazd do cmentarza) wraz z budową miejsc postojowych (parkingu) i placu manewrowego.Drogi (założenia ogólne):-klasa drogi – D-kat. ruchu – KR2-obciążenie – 100 kN/oś-prędkość projektowa –Vp=30km/h-podłoże gruntowe – G1-ilość jezdni – 1odc. od km 0+014 do km 0+100 (od drogi powiatowej wraz z przebudową włączenia do niej):-szer. jezdni – 4,50 m,-szer. poboczy asfaltowych (obustronnie) – 0,75 m,odc. od km 0+100 do km 0+373:-szer. jezdni – 6,00 m,-szer. poboczy asfaltowych (obustronnie) – 0,75 m,-szer. pobocza z kruszywa – 0,75m odc. od km 0+010 do km 0+496 ( o drogi gminnej wraz z remontem włączenia) :-szer. jezdni – 3,50 m,-szer. poboczy asfaltowych (obustronnie) – 0,75 m,Konstrukcje:konstr. Naw. jezdni na poszerzeniach:-wyk. koryta wraz z jego profilowaniem i zagęszczeniem,-wyk. podb. pomocn. z piasku stab.cementem o Rm=2,5 Mpa -gr. 10 cm,-wyk. w-wy mrozoochronnej z mieszanki związanej hydraulicznie cementem, klasa C3/4 gr 20 cm-wyk. podb. zasadn.z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 f.0/31,5mm gr. 20 cm,-w-wa wyr. AC16W w ilości 75kg/m²-wyk. w-wy wiążącej AC16W 50/70 o gr5cm,-wyk. w-wy ścieralnej AC11S 50/70 o gr 4 cm,konstr. naw. pobocza asfaltowego:-wyk. koryta wraz z jego profilowaniem i zagęszczeniem,-wyk. podb. pomocn. z piasku stab.cementem o Rm=2,5 Mpa gr10 cm,-wyk. w-wy mrozoochronnej z mieszanki związanej hydraulicznie cementem, klasa C3/4 gr 20 cm-wyk. podb. zasadn.z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 f.0/31,5mm gr 20 cm,-w-wa wyr. AC16W w ilości 75kg/m²-wyk. w-wy wiążącej AC16W 50/70 o gr 5cm,-wyk. w-wy ścieralnej AC11S 50/70 o gr 4 cm,konstr. naw. jezdni na odc. od km 0+010 do km 0+496: -w-wa wyr. AC16W w ilości 75kg/m² - wyk. w-wy wiążącej AC16W 50/70 o gr 5cm, - wyk. w-wy ścieralnej AC11S 50/70 o gr4 cm,konstr. naw. jezdni na odc. od km 0+014 do km 0+100:-wyk. koryta wraz z jego profilowaniem i zagęszczeniem,-wyk. podb. pomocn. z piasku stab.cementem o Rm=2,5 Mpa gr 10 cm,-wyk. w-wy mrozoochronnej z mieszanki związanej hydraulicznie cementem, klasa C3/4 gr 20 cm-wyk. podb. zasadn.z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 f.0/31,5mm gr 20 cm,-w-wa wyr. AC16W w ilości 75kg/m²-wyk. w-wy wiążącej AC16W 50/70 o gr 5cm,-wyk. w-wy ścieralnej AC11S 50/70 o gr 4 cm,-wyk. włączenia do drogi powiatowej zgodniE z załączonym projektem Konstr. naw. jezdni na odc. od km 0+100 do km 0+373:-wyk. koryta wraz z jego profilowaniem i zagęszczeniem,-wyk. podb. pomocn. z piasku stab.cementem o Rm=2,5 Mpa grubość 10 cm,-wyk. w-wy mrozoochronnej z mieszanki związanej hydraulicznie cementem, klasa C3/4 grubość 20 cm-wyk. podb. zasadn.z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 f.0/31,5mm gr 20 cm,-w-wa wyr. AC16W w ilości 75kg/m²-wyk. w-wy wiążącej AC16W 50/70 o gr 5cm,-wyk. w-wy ścieralnej AC11S 50/70 o gr 4 cm,Konstr. miejsc postojowych (parkingu asfaltowego)-wyk. koryta wraz z jego profilowaniem i zagęszczeniem,-wyk. podb. pomocn. z piasku stab.cementem o Rm=2,5 Mpa gr 10 cm,-wyk. w-wy mrozoochronnej z mieszanki związanej hydraulicznie cementem, klasa C3/4 gr 20 cm-wyk. podb. zasadn.z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 f.0/31,5mm gr 20 cm,-w-wa wyr. AC16W w ilości 75kg/m²-wyk. w-wy wiążącej AC16W 50/70 o gr 5cm,-wyk. w-wy ścieralnej AC11S 50/70 o gr 4 cm,Konstr. placu manewrowego z naw.ą z kruszywa-wyk. koryta wraz z jego profilowaniem i zagęszczeniem,-wyk. podb. pomocn. z piasku stab.cementem o Rm=2,5 Mpa gr 10 cm,-wyk. w-wy mrozoochronnej z mieszanki związanej hydraulicznie cementem, klasa C3/4 gr 20 cm-wyk. podb. zasadn.z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 f.0/31,5mm gr 20 cm,Szczegółowy opis zamówienia zawierają materiały do zgłoszenia robot budowlanych i projekt budowlany będących załącznikiem nr 1 do SWZ.2. Przebudowę odcinka drogi gminnej wewnętrznej na działce 716 obręb Zakrzówek Gmina Zakrzówek.Projekt zakłada wyk. odcinka drogi o dł.107,5mb o jezdni z betonowej kostki płukanej o szerokości 3,5m. Posiadać będzie obustronnie posadowiony krawężnik 15x30 na ławie betonowej z oporem a od strony muru opaskę z kostki betonowej lub pobocze ziemne zgodnie z planem sytuacyjnym.-roboty pomiarowe na odc. 0.15 km,-roboty rozbiórkowe istniejącej jezdni oraz krawężników-wyk. koryta wraz z jego profilowaniem i zagęszczeniem,-wyk. krawężnika 15x30 na ławie z oporem,-wyk. w-wy mrozoodpornej C1,5/2 o gr 22 cm,-wyk. podb. związanej spoiwem cementowym o gr 15cm,-wyk. naw. z betonowej kostki płukanej gr 8cm,-wyk. opaski z betonowej kostki brukowej płukanej gr 6 cm,-wyk. robot porządkowy i wykończeniowych w tym humusowanie i obsianie skarp.Szczegółowy opis zamówienia zawierają materiały do zgłoszenia robot budowlanych będących załącznikiem nr 1 do SWZ.3. Przebudowę drogi gminnej wewnętrznej na działce 1212 obręb w Studziankach Gmina Zakrzówek. Projekt zakłada wyk. odcinka drogi o dł.133,18mb, naw.a asfaltowa o szerokości 3,5 m, wyk. poboczy z kruszywa o szer 0,75cm oraz przebudowę włączenia do drogi powiatowej 2732L.-roboty pomiarowe na odc. 0.15 km,-wyk. koryta wraz z jego profilowaniem i zagęszczeniem,-wyk. w-wy mrozoodpornej C1,5/2 o gr 22 cm,-wyk. podb. z kruszywa 0-31 gr 15 cm, -wyk. w-wy wiążącej z BA (AC11W), -wyk. w-wy ścieralnej z BA (AC11S),-wyk. poboczy z kruszywa łamanego o gr10 cm,-wyk. robot porządkowy i wykończeniowych w tym humusowanie i obsianie skarp.-przebudowa włączenia zgodnie z zał. proj.Szczegółowy opis zamówienia zawierają materiały do zgłoszenia robot budowlanych będących załącznikiem nr 1 do SWZ.4. Przebudowę drogi gminnej wewnętrznej na działkach 200 i 577 obręb Studzianki Gmina Zakrzówek.Projekt zakłada wyk. odcinka drogi o dł.291,85mb o jezdni asfaltowej o szerokości 3,5 m ( od km 0+257m 2,5 m szerokości), wyk. poboczy z kruszywa o szerokości 0,75cm oraz przebudowę włączenia do drogi powiatowej 2734L.Przebudowa obejmuje wyk. odcinka drogi o dł.-roboty pomiarowe na odc. 0.3 km,-wyk. koryta wraz z jego profilowaniem i zagęszczeniem,-wyk. w-wy mrozoodpornej C1,5/2 o gr 22 cm,-wyk. podb. z kruszywa łamanego 0-31o gr 15cm,-wyk. w- wy wiążącej AC16W o gr 5cm,-wyk. w-wy ścieralnej AC11S o gr 4 cm,-wyk. poboczy z kruszywa łamanego o gr 10 cm,-wyk. robot porządkowy i wykończeniowych w tym humusowanie i obsianie skarp.-przebudowa włączenia zgodnie z zał. proj.Szczegółowy opis zamówienia zawierają materiały do zgłoszenia robot budowlanych będących załącznikiem nr 1 do SWZ. 5. Przebudowę drogi gminnej wewnętrznej na działce 910 obręb Majdan Grabina Gmina Zakrzówek.Projekt zakłada wyk. odcinka drogi o dł.206mb o naw. asfaltowej szerokości 2,8 m, oraz przebudowę włączenia do drogi powiatowej 2731L.-roboty pomiarowe na odc. 0.21 km,-wyk. koryta wraz z jego profilowaniem i zagęszczeniem,-wyk. w-wy mrozoodpornej C1,5/2 o gr 22 cm,-wyk. podb. z kruszywa 0-31 gr 15 cm, -wyk. w-wy wiążącej z BA (AC11W), -wyk. w-wy ścieralnej z BA (AC11S), -wyk. poboczy z kruszywa łamanego o gr 10 cm,-wyk. robot porządkowy i wykończeniowych,-przebudowa włączenia zgodnie z zał. proj.Szczegółowy opis zamówienia zawierają materiały do zgłoszenia robot budowlanych będących załącznikiem nr 1 do SWZ. 6. Przebudowę drogi gminnej wewnętrznej na działkach 340/2 obręb Zakrzówek i 319 obręb Rudki Kolonia Gmina Zakrzówek.Zamówienie zakłada wyk. odcinka drogi o dł.1100 mb od 0+ 0,00km do km 0+640,00 i od km 2+918,00 do km 3+378,00 o jezdni asfaltowej o szerokości 3,5 m, wyk. poboczy z kruszywa o szerokości 0,75cm oraz przebudowę włączenia do drogi wojewódzkiej 842 zgodnie załączonym projektem.Przebudowa obejmuje wyk. odcinka drogi o dł.-roboty pomiarowe na odc. 1,1 km,-wyk. koryta wraz z jego profilowaniem i zagęszczeniem,-wyk. podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem C0,4/0,5 na miejscu) gr 20 cm,-wyk. w-wy z mieszanki związanej cementem C3/4 (≤ 6 MPa z węzła z dowozu o grubości 20 cm)-wyk. podb. z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 grubości 20 cm,-wyk. w-wy wiążącej AC16W 50/70 KR 1-2 o gr 5cm,-wyk. w-wy ścieralnej AC11S 50/70 KR 1-2 o gr 4 cm,-wyk. poboczy z kruszywa łamanego o grubości 10 cm,-wyk. robot porządkowy i wykończeniowych w tym humusowanie i obsianie skarp.-przebudowa włączenia zgodnie z zał. proj.Szczegółowy opis zamówienia zawierają materiały do zgłoszenia robot budowlanych będących załącznikiem nr 1 do SWZ. Wykonawca w ciągu 10 dni roboczych od podp. umowy przedłoży do akceptacji Zamawiającego harmonogram rzeczowo finansowy realizacji całego zadania.Przedmiary robót dla poszczególnych branż mają charakter pomocniczy. Wykonawca zobow. jest do dokł. Spr. ilości robót z dok. tech.Z uwagi na to, że umowa na roboty będzie umową ryczałtową w przyp. wyst. w trakcie prow. robót większej ilości robót w jakiejkolwiek pozycji nie będzie to mogło być uznane za roboty dodatkowe z żądaniem dod. wynagr. Ewentualny brak w przedmiarze pewnych robót koniecznych do wyk. na podst. dok. technicznej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ich wyk. na podst. dok., w cenie umownej.Zamawiający dopuszcza możl. wystąpienia w trakcie real. Przedm. Zam. robót zamiennych w stosunku do przewidyw. Dok. projektową w sytuacji gdy wyk. tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zas. wiedzy technicznej i obow. na dzień odbioru robót przepisami.Zamawiający umożliwia dokonanie wizji lokalnej przed przyst. do przygotow. oferty (nie jest to war. uczestnictwa w tym postępow.). W przyp. jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy opisem przedm. Zam. w niniejszej SWZ a stanem faktycznym, Wykonawca winien zgłosić ten fakt Zamawiającemu przed upływem terminu skł. ofert.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233100-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawcy ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia muszą spełniać warunki udziału w postępowaniu dotyczące:1 Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie precyzuje wymagań w zakresie tego warunku.2 Sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie precyzuje wymagańw zakresie tego warunku.3 Zdolności technicznej lub zawodowej:3.1 Warunek uznaje się za spełniony, jeżeli Wykonawcy zrealizowali w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum jedno zamówienie dotyczące budowy, przebudowy lub modernizacji dróg o wartości nie mniejszej niż 3 000 000 zł brutto.Okres wyrażony powyżej w latach (w okresie ostatnich 5 lat) liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert.Wartość podaną w walutach innych niż PLN wykonawca przeliczy wg średniego kursu NBP na dzień opublikowania bieżącego postępowania.Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz dotyczy robót, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie wykazu robót budowlanych według załącznika nr 8 do SWZ, potwierdzających zdolność techniczną lub zawodową Wykonawcy do wykonania zamówienia.Wykaz robót budowlanych wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów -inne dokumenty.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że powyższy warunek spełnia co najmniej jeden Wykonawca.3.2 Warunek uznaje się za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami, którym zostanie powierzone wykonanie niniejszego zamówienia na stanowisku kierownik budowy posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w branży drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów i doświadczenie zawodowe minimum 3 lata od uzyskania uprawnień na stanowisku kierownika budowy.Okres wyrażony powyżej w latach liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert.Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia wykazu osób, o których mowa powyżej, w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie według załącznika nr 7 do SWZ.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają powyższy warunek.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-09-16

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach