Przetargi.pl
„Przebudowa dróg pożarowych w obrębie leśnym Zamrzenica”

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Zamrzenica ogłasza przetarg

 • Adres: 89-510 Bysław, Zamrzenica
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 523 341 175 , fax. 523 341 173
 • Data zamieszczenia: 2019-05-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Zamrzenica
  Zamrzenica
  89-510 Bysław, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 523 341 175, fax. 523 341 173
  REGON: 90550785280010
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zamrzenica.torun.lasy.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Przebudowa dróg pożarowych w obrębie leśnym Zamrzenica”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa sieci dróg pożarowych w obrębie leśnych Zamrzenica w następującym zakresie: 1) przebudowa ciągu głównego dróg pożarowych o łącznej długości 6,554 km polegająca na: - odcinek 1 – dojazd do leśnictwa Leontynowo, km 0+000 – 2+370- wykonanie nawierzchni bitumicznej na podbudowie z tłucznia betonowego; - odcinek 2 – droga leśna Leontynowo – Pieńkowo, km. 2+370 – 5+572 – wykonanie nawierzchni żwirowej na podbudowie z tłucznia betonowego; - odcinek 3 – dojazd do leśnictwa Pieńkowo, km. 5+572 – 6+554 – wykonanie nawierzchni bitumicznej na podbudowie z tłucznia betonowego; 2) remont przepustu zlokalizowanego w km 5+655 o średnicy 100 cm – bez zmiany parametrów obiektu; 3) utwardzenie mijanek, skrzyżowań oraz zjazdów w ciągu drogi – wg dokumentacji projektowej. Podstawowe parametry techniczne: - długość drogi 6,554 km; - szerokość jezdni – zmienna, od 3,5 do 6,1 m; - szerokość poboczy 2x 0,75 m. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ: 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 3. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV): 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 45.23.31.23-7 Drogi podrzędne 45.23.32.25-2 Drogi jednopasmowe 4. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy PZP wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917): prowadzenie i obsługa maszyn i urządzeń drogowych. 5. Zamawiający nie przewiduje płatności w formie przedpłat lub zaliczek na poczet zakupu materiałów przez Wykonawcę. 368. Wymagania i warunki dotyczące rękojmi: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił minimum 3 lat (36 miesięcy) rękojmi na wykonany przedmiot umowy licząc od dnia odbioru końcowego robót. Termin biegu rękojmi liczony jest od dnia odbioru końcowego robót przez Zamawiającego. Uwaga: W przypadku gdy Wykonawca nie poda w formularzu ofertowym terminu udzielonej rękojmi, Zamawiający uzna, że Wykonawca oferuje okres rękojmi w minimalnym wymiarze wymaganym przez Zamawiającego w SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233220-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 10.1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100) 10.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 po. 310); 10.3. Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku: Bank BGŻ BNP Paribas S.A. Oddział w Tucholi ul. Nowodworskiego 7 89-500 Tuchola Nr rachunku 49 2030 0045 1110 0000 0071 4210 z dopiskiem: Wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu pn. „Przebudowa dróg pożarowych w obrębie leśnym Zamrzenica” Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego. 10.4. Z treści wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 PZP. 10.5. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz może być załączone w oryginale do oferty lub złożone w oryginale przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego (pokój nr 17- kasa). Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie, zostanie odrzucona z postępowania na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b PZP. 10.6. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia 3) kwotę gwarancji/poręczenia, 4) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a PZP oraz art. 46 ust. 5 PZP .
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu. Wykonawca potwierdza spełnianie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia (załącznik nr 3 do SIWZ).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Pełnomocnictwo (w przypadku składania oferty wspólnej lub gdy osoba upoważniona do reprezentowania Wykonawcy działa na podstawie pełnomocnictwa); 2) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2018 poz. 1445 (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ). 3) dowód wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach