Przetargi.pl
„Przebudowa dróg powiatowych nr 0754T, 0777T, 0797T na terenie powiatu sandomierskiego”.

Zarząd Dróg Powiatowych w Sandomierzu z siedzibą w Samborcu ogłasza przetarg

 • Adres: 27-650 Samborzec, -
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 15 832 04 06 , fax. 15 832 04 06
 • Data zamieszczenia: 2019-09-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Sandomierzu z siedzibą w Samborcu
  - 199
  27-650 Samborzec, woj. świętokrzyskie
  tel. 15 832 04 06, fax. 15 832 04 06
  REGON: 83041399800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://zdpsan.samorzad.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Przebudowa dróg powiatowych nr 0754T, 0777T, 0797T na terenie powiatu sandomierskiego”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę drogi powiatowej nr 0754T, 0777T, 0797T na terenie powiatu sandomierskiego w zakres których wchodzi: - wzmocnienie nawierzchni bitumicznej, dostosowanie jej nośności do kategorii ruchu KR 1-2 - miejscowe poszerzenia jezdni - uzupełnienie poboczy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: -
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie . Na potwierdzenie należy złożyć oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt. 9.3.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenia o których mowa w pkt. 9.2 (załącznik nr 3 i 4 SIWZ) Pełnomocnictwo - Jeżeli oferta wraz z oświadczeniami składana jest przez pełnomocnika należy do oferty załączyć pełnomocnictwo upoważniające pełnomocnika do tej czynności. Kosztorysy ofertowe.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach