Przetargi.pl
Przebudowa dróg powiatowych Część Nr 1: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1957R Droga przez wieś Machnówka Część Nr 2: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1975R Miejsce Piastowe - Wrocanka Górna

Powiatowy Zarząd Dróg w Krośnie ogłasza przetarg

 • Adres: 38-400 Krosno, ul. Bieszczadzka 1
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 13 437 57 96 , fax. 13 436 60 27
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Krośnie
  ul. Bieszczadzka 1 1
  38-400 Krosno, woj. podkarpackie
  tel. 13 437 57 96, fax. 13 436 60 27
  REGON: 37045288200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzdkrosno.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa dróg powiatowych Część Nr 1: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1957R Droga przez wieś Machnówka Część Nr 2: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1975R Miejsce Piastowe - Wrocanka Górna
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Rodzaj robót przewidzianych do wykonania: Szczegółowy zakres robót przewidzianych do wykonania zamieszczono w przedmiarach robót, stanowiących załączniki nr 6 i 7 do niniejszej SIWZ oraz w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych stanowiących załączniki nr 8 - 12 do niniejszej SIWZ. 2. Zasady prowadzenia robót: Roboty należy prowadzić z zachowaniem przejezdności dróg, przy zapewnieniu bezpiecznych warunków ruchu drogowego, poprzez odpowiednie oznakowanie robót, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331402
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pzdkrosno.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach