Przetargi.pl
Przebudowa dróg na terenie Gminy Ustronie Morskie z podziałem na 3 części: 1.Przebudowa drogi w miejscowości Kukinia, 2.Przebudowa ulicy Okrzei w Ustroniu Morskim, 3.Przebudowa ulicy Targowej w Ustroniu Morskim

Gmina Ustronie Morskie ogłasza przetarg

 • Adres: 78-111 Ustronie Morskie, ul. Rolna
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 94 3515535 , fax. 94 3515940
 • Data zamieszczenia: 2019-08-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Ustronie Morskie
  ul. Rolna 2
  78-111 Ustronie Morskie, woj. zachodniopomorskie
  tel. 94 3515535, fax. 94 3515940
  REGON: 54544900000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ustronie-morskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa dróg na terenie Gminy Ustronie Morskie z podziałem na 3 części: 1.Przebudowa drogi w miejscowości Kukinia, 2.Przebudowa ulicy Okrzei w Ustroniu Morskim, 3.Przebudowa ulicy Targowej w Ustroniu Morskim
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy trzech dróg na terenie Gminy Ustronie Morskiej: ul. Okrzei i ul. Targowej w Ustroniu Morskim oraz drogi w Kukinii. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia oraz jego zakres zawarty jest w załącznikach nr 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C tj. w opisie przedmiotu zamówienia, projekcie budowlanym, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, które stanowią załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający działając na podstawie art.29 ust.3a ustawy PZP, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób, które będą wykonywać, w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, czynności związane z realizacją zamówienia tj. w szczególności: a) wykonywanie robót rozbiórkowych, b) wykonywanie robót ziemnych, c) wykonywanie podbudowy pod nawierzchnię, d) wykonywania nawierzchni, e) wykonywanie odwodnienia. Zatrudnienie winno nastąpić na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.2019.1040) lub właściwych przepisów państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. W przypadku ustania zatrudnienia osoby, w trakcie okresu realizacji zadania, Wykonawca zobowiązuje się w jej miejsce zatrudnić na pozostały okres realizacji, licząc od dnia ustania zatrudnienia, inną osobę. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233220-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przy-należności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2) Pełnomocnictwo jeżeli dotyczy 3) Dokument zawierający dowód, zgodnie z art. 22a ustawy PZP, że wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w trakcie realizacji zamówienia jeżeli wykonawca wykazując spełnienie warunków, będzie polegał na zasobach innych podmiotów.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach