Przetargi.pl
Przebudowa dróg na terenie gminy Brześć Kujawski VI Etap

Gmina Brześć Kujawski ogłasza przetarg

 • Adres: 87-880 Brześć Kujawski, pl. Władysława Łokietka 1
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 54 231 63 10 , fax. 54 231 63 24
 • Data zamieszczenia: 2021-01-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Brześć Kujawski
  pl. Władysława Łokietka 1
  87-880 Brześć Kujawski, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 54 231 63 10, fax. 54 231 63 24
  REGON: 91086681500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.brzesckujawski.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa dróg na terenie gminy Brześć Kujawski VI Etap
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przebudowa dróg na terenie gminy Brześć Kujawski VI Etap, w tym: Część 1. Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych w m. Redecz Krukowy. Planowana przebudowa obejmować będzie wykonanie jezdni i zjazdów o nawierzchni bitumicznej. Na odcinku GH zaplanowano drogę o szerokości 5,0m o przekroju poprzecznym daszkowym. Z jej obu stron pobocza utwardzone kruszywem o szerokości 0,75 m. Na odcinkach AB, CD i EF zaprojektowano drogę o szerokości 3,5m o przekroju daszkowym z trzema mijankami. Wzdłuż jezdni zaplanowano pobocze wzmocnione o szerokości 0,75m. Zakres prac w ramach inwestycji obejmuje: - wytyczenie projektowanych prac w terenie, - usunięcie humusu i krzewów, - wykonanie robót ziemnych, - wykonanie konstrukcji oraz nawierzchni drogi, - wykonanie zjazdów i poboczy, - wykonanie prac porządkowych. Część 2. Przebudowa dróg gminnych w m. Jądrowice. Zadanie obejmuje przebudowę czterech dróg wewnętrznych w m. Jądrowice, w tym: Droga wewnętrzna nr 1 o szerokości 3.50m z obustronnym poboczem szer. 0.75m. Pochylenie poprzeczne daszkowe równe 2.00% skierowane do zewnątrz, pochylenie pobocza 8.00%. Dojazdy do posesji z AC 11S równe szerokości drogi. W ciągu drogi zaprojektowano jedną mijankę. Mijanka o długości 25.00mb. Całkowita szerokość jezdni w obrębie mijanki wynosi 5.00m Pochylenie podłużne i poprzeczne mijanki zgodne z pochyleniem drogi. Droga wewnętrzna nr 2 o szerokości 3.50m z obustronnym poboczem szer. 0.75m. Pochylenie poprzeczne daszkowe równe 2.00% skierowane do zewnątrz, pochylenie pobocza 8.00%. Dojazdy do posesji z AC 11S równe szerokości drogi. Droga wewnętrzna nr 3 o szerokości 3.50m z obustronnym poboczem szer. 0.75m. Pochylenie poprzeczne daszkowe równe 2.00% skierowane do zewnątrz, pochylenie pobocza 8.00%. Dojazdy do posesji z AC 11S równe szerokości drogi. W ciągu drogi zaprojektowano jedną mijankę. Mijanka o długości 25.00mb. Całkowita szerokość jezdni w obrębie mijanki wynosi 5.00m Pochylenie podłużne i poprzeczne mijanki zgodne z pochyleniem drogi. Droga wewnętrzna nr 4 o szerokości 3.50m z obustronnym poboczem szer. 0.75m. Pochylenie poprzeczne daszkowe równe 2.00% skierowane do zewnątrz, pochylenie pobocza 8.00%. Dojazdy do posesji z AC 11S równe szerokości drogi. W ciągu drogi zaprojektowano jedną mijankę. Mijanka o długości 25.00mb. Całkowita szerokość jezdni w obrębie mijanki wynosi 5.00m Pochylenie podłużne i poprzeczne mijanki zgodne z pochyleniem drogi. Termin wykonania (maksymalna data zakończenia robót): 20.12.2022 r. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy PZP, Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wszystkich osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, obejmujące bezpośrednie, fizyczne wykonanie wszystkich drogowych robót budowlanych. Termin płatności: 30 dni przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności (MPP). Okres gwarancji: minimum 48 miesięcy oraz okres rękojmi równy okresowi udzielonej gwarancji. Jednocześnie Zamawiający wskazuje 84-miesięczny maksymalny okres gwarancji (Gmax).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233220-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach