Przetargi.pl
Przebudowa dróg i ulic na terenie Gminy Uniejów etap III

Gmina Uniejów ogłasza przetarg

 • Adres: 99-210 Uniejów, ul. Błogosławionego Bogumiła
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 632 888 192 , fax. 632 888 192
 • Data zamieszczenia: 2019-04-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Uniejów
  ul. Błogosławionego Bogumiła 13
  99-210 Uniejów, woj. łódzkie
  tel. 632 888 192, fax. 632 888 192
  REGON: 31101957900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.uniejow.bip.net.pl, www.uniejow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa dróg i ulic na terenie Gminy Uniejów etap III
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa dróg i ulic na terenie Gminy Uniejów etap III” wraz z uzyskaniem niezbędnych ostatecznych decyzji, opinii, pozwoleń, uzgodnień i zatwierdzeń wynikających z zakresu projektów. Zakres zamówienia obejmuje opracowanie projektów budowlanych wraz z niezbędną dokumentacją techniczną i inną niezbędną do realizacji zadania, pozyskanie prawomocnych decyzji administracyjnych niezbędnych do rozpoczęcia, wykonania i ukończenia robót budowlanych. 3.2. Zamawiający informuje, iż wymaga dla każdego zadania (części) sporządzenia odrębnej dokumentacji projektowej. 3.3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, gdzie zadanie stanowi: Zadanie nr: Opis: 1 Temat: „Przebudowa drogi gminnej Nr 111352E ul. Awaryjnej w Uniejowie” CPV: 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania, 71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej Opis: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej branży drogowej zawierającej w szczególności projekty budowlane, przedmiary robót, kosztorys inwestorski, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych wraz ze uzyskaniem niezbędnych ostatecznych decyzji, opinii, pozwoleń, uzgodnień i zatwierdzeń wynikających z zakresu projektu. Zakres zamówienia obejmuje opracowanie projektu budowlanego wraz z niezbędną dokumentacją techniczną i inną niezbędną do realizacji zadania, pozyskanie prawomocnych decyzji administracyjnych niezbędnych do rozpoczęcia, wykonania i ukończenia robót budowlanych dla zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 111352E ul. Awaryjnej w Uniejowie”, o długości odcinka ok. 70 mb. Zakres dokumentacji obejmuje przebudowę drogi gminnej (proponowana klasa techniczna D (dojazdowa). Inwestycja zlokalizowana jest w województwie łódzkim, w powiecie poddębickim, w gminie Uniejów, w mieście Uniejów. Droga gminna położona jest na działce nr ewid. 1355 obręb 1 miasto Uniejów, gmina Uniejów. Odcinek drogi przebiega w terenie zwartej zabudowy miasta Uniejów. Początek drogi zlokalizowany jest na skrzyżowaniu z ul. Dąbską w Uniejowie a koniec na skrzyżowaniu z ul. Krótką w Uniejowie. W stanie istniejącym posiada nawierzchnię gruntową. Szerokość pasa drogowego zmienna wynosząca od 3 do ok. 5,0 m. W rejonie planowanych robót zlokalizowane są urządzenia i sieci infrastruktury technicznej uzbrojenia terenu tj: linia energetyczna napowietrzna, sieć wodociągowa, cieplna i kanalizacji sanitarnej. Wykonawca winien dokonać wizji lokalnej projektowanego odcinka drogi wewnętrznej w celu potwierdzenia stanu istniejącego oraz możliwości technicznych realizacji inwestycji. Koszty wizji lokalnej miejsca budowy poniesie Wykonawca. 2 Temat: „Przebudowa drogi wewnętrznej w Czepowie (za starą gorzelnią), gmina Uniejów wraz z przebudową drogi gminnej Nr 111166E Czepów – Skotniki – Ostrowsko – Uniejów” CPV: 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania, 71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej Opis: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej branży drogowej zawierającej w szczególności projekty budowlane, przedmiary robót, kosztorys inwestorski, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z uzyskaniem niezbędnych ostatecznych decyzji, opinii, pozwoleń, uzgodnień i zatwierdzeń wynikających z zakresu projektu. Zakres zamówienia obejmuje opracowanie projektu budowlanego wraz z niezbędną dokumentacją techniczną i inną niezbędną do realizacji zadania, pozyskanie prawomocnych decyzji administracyjnych niezbędnych do rozpoczęcia, wykonania i ukończenia robót budowlanych dla zadania pn.: „Przebudowa drogi wewnętrznej w Czepowie (za starą gorzelnią), gmina Uniejów wraz z przebudową drogi gminnej Nr 111166E Czepów – Skotniki – Ostrowsko – Uniejów”. Zakres dokumentacji obejmuje przebudowę drogi wewnętrznej (proponowana klasa techniczna D (dojazdowa) długości ok. 1,15 km oraz przebudowę drogi gminnej Nr 111166E Czepów – Skotniki – Ostrowsko – Uniejów na odcinku ok. 0,11 km. Inwestycja zlokalizowana jest w województwie łódzkim, w powiecie poddębickim, w gminie Uniejów. Droga gminna wewnętrzna położona jest na działkach nr ewidencyjny 505, 597, 606/2 i 607 obręb Czepów, gmina Uniejów, pomiędzy drogą gminną Nr 111165E Kolonia Orzeszków – Orzeszków – Czepów a drogą gminną Nr 111166E Czepów – Skotniki – Ostrowsko – Uniejów. Droga gminna Nr 111166E położona jest na działce nr ewid. 611 obręb Czepów, gmina Uniejów. Odcinki dróg położone są poza terenem zabudowanym miejscowości Czepów i przebiega generalnie w otoczeniu gruntów rolnych. Wyjątek stanowi kilka rozproszonych zabudowań. Droga wewnętrzna rozpoczyna się i kończy na istniejących drogach gminnych. W stanie istniejącym posiada nawierzchnię żwirową, lokalnie gruntową. W rejonie planowanych robót zlokalizowane są urządzenia i sieci infrastruktury technicznej uzbrojenia terenu tj: linia energetyczna napowietrzna, doziemny kabel teletechniczny i sieć wodociągowa. Odcinek drogi gminnej Nr 111166E przeznaczony do przebudowy o długości ok. 110 m rozpoczyna się na drodze wewnętrznej położonej na działce nr ewid. 607 obręb Czepów, gmina Uniejów a kończy również na drodze wewnętrznej położonej na działce nr ewid. 611 obręb Czepów, gmina Uniejów. Droga posiada nawierzchnię asfaltową szerokości ok. 4,0 m pobocza obustronne gruntowe oraz jednostronny rów. Wykonawca winien dokonać wizji lokalnej projektowanego odcinka drogi wewnętrznej w celu potwierdzenia stanu istniejącego oraz możliwości technicznych realizacji inwestycji. Koszty wizji lokalnej miejsca budowy poniesie Wykonawca. 3 Temat: „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 111167E relacji Wielenin (od dr. pow. nr 16448) – Hipolitów – gr. gm. Wartkowice - (Zelgoszcz)”, gmina Uniejów” CPV: 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania, 71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej Opis: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej branży drogowej zawierającej w szczególności projekty budowlane, przedmiary robót, kosztorys inwestorski, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z uzyskaniem niezbędnych ostatecznych decyzji, opinii, pozwoleń, uzgodnień i zatwierdzeń wynikających z zakresu projektu. Zakres zamówienia obejmuje opracowanie projektu budowlanego wraz z niezbędną dokumentacją techniczną i inną niezbędną do realizacji zadania, pozyskanie prawomocnych decyzji administracyjnych niezbędnych do rozpoczęcia, wykonania i ukończenia robót budowlanych dla zadania pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 111167E relacji Wielenin (od dr. pow. nr 16448) – Hipolitów – gr. gm. Wartkowice - (Zelgoszcz)”, gmina Uniejów”. Zakres dokumentacji obejmuje budowę drogi gminnej (proponowana klasa techniczna D (dojazdowa) długości ok. 980 m. Inwestycja zlokalizowana jest w województwie łódzkim, w powiecie poddębickim, w gminie Uniejów. Droga gminna położona jest na działce nr ewid. 173/2, obręb Wielenin, gmina Uniejów a także na działkach nr ewid. 6, 9/2, 10/2, 13/2, 16/2, 19/2, 22/2, 26/2, 32/2, 38/2, 45/2, 54/2, 59/2, 64/4, 64/6, 71/4, 78/4, 78/6, 85/2, 90/2 obręb Hipolitów, gmina Uniejów. Odcinek drogi usytuowany jest w rozproszonej zabudowie miejscowości Hipolitów i przebiega generalnie w otoczeniu gruntów rolnych. Wyjątek stanowi kilka rozproszonych zabudowań. Odcinek drogi przeznaczony do budowy rozpoczyna się na istniejącej drodze powiatowej w miejscowości Wielenin a kończy na skrzyżowaniu z drogą gminną Nr 111171E w Hipolitowie. W stanie istniejącym posiada nawierzchnię żwirową. Szerokość pasa drogowego wynosi ok. 9,0 m. W rejonie planowanych robót zlokalizowane są urządzenia i sieci infrastruktury technicznej uzbrojenia terenu tj: linia energetyczna napowietrzna i sieć wodociągowa. Wykonawca winien dokonać wizji lokalnej projektowanego odcinka drogi wewnętrznej w celu potwierdzenia stanu istniejącego oraz możliwości technicznych realizacji inwestycji. Koszty wizji lokalnej miejsca budowy poniesie Wykonawca. 3.4. Dla odcinków dróg określonych we wszystkich zadaniach należy zaprojektować nawierzchnie jak dla ruchu KR-3. 3.5. Zakres opracowań został wskazany w załączniku graficznym do SIWZ. 3.6. Wykonawca udzieli rękojmi za wady wynoszącą 36 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. 3.7. Po podpisaniu umowy Wykonawca zobowiązuje się na bieżąco konsultować z Zamawiającym, realizację przedmiotu umowy oraz przekazywać szczegółowe informacje dotyczące stanu realizacji zadania przynajmniej raz w miesiącu. 3.8. Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłaszania uwag i sugestii dotyczących rozwiązań projektowych, które Wykonawca zobowiązuje się w dopuszczalnym stopniu i z należytą starannością uwzględnić. 3.9. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia w ciągu 2 dni roboczych odpowiedzi na pytania dotyczące opracowanej dokumentacji projektowej zadane przez wykonawców w trakcie postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania oraz wyjaśniania wątpliwości powstałych w toku realizacji robót związanych z dokumentacją projektową. 3.10. Wykonawca w ramach niniejszego zamówienia zobowiązany jest wykonać pełną dokumentację projektową i kosztorysową wraz z uzyskaniem w imieniu Inwestora decyzji pozwolenie na budowę / zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę. 3.11. Działając z upoważnienia Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest uzyskać wszelkie niezbędne uzgodnienia i opinie oraz ostateczne zezwolenia i decyzje administracyjne oraz inne dokumenty wymagane przed uzyskaniem decyzji pozwolenie na budowę / zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, w tym np. decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, operaty wodno – prawne, pozwolenia wodnoprawne jeżeli okażą się wymagane oraz opinii niezbędnych instytucji np. konserwatora zabytków. Wykonawca zapewnia uzyskanie wszelkich decyzji, uzgodnień, opinii itp. niezbędnych do realizacji zadania na własny koszt. 3.12. Projekt należy wykonać na mapie sytuacyjno – wysokościowej do celów projektowych, jednakże w uzasadnionym przypadku po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego możliwe jest wykonanie projektu na mapie sytuacyjno – wysokościowej do celów opiniodawczych. 3.13. Zakres zamówienia obejmuje: 3.13.1. pozyskanie map do celów opiniodawczych w skali 1:500 lub 1:1000; 3.13.2. wykonanie map do celów projektowych w skali 1:500 lub 1:1000. Mapę należy przekazać Zamawiającemu w wersji numeryczno-wektorowej (*.dxf, *.dwg.) jeżeli będą konieczne; 3.13.3. uzgodnienie lokalizacji zjazdów do nieruchomości z właścicielami działek, jeżeli będą konieczne; 3.13.4. sporządzenie zestawienia drzew oraz zbędnego zakrzewienia przewidzianych do usunięcia w związku z realizacją inwestycji z podaniem ich gatunku, lokalizacji i średnicy w 2 egz. jeżeli będą konieczne; 3.13.5. inwentaryzację obiektów inżynierskich z informacją, które obiekty inżynierskie wymagają przebudowy i jakie należy zaprojektować, jeżeli będą konieczne; 3.13.6. przygotowanie materiałów i uzyskanie warunków, decyzji, zezwoleń, uzgodnień i opinii wymaganych do uzyskania decyzji pozwolenie na budowę / zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę /jeżeli w postępowaniu o wydanie przedmiotowej decyzji / zezwolenia okażą się konieczne, w tym decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach a także raport oddziaływania na środowisko w przypadku nałożenia obowiązku jego opracowania, przeprowadzenie konsultacji społecznych wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, operatów wodnoprawnych wraz z pozwoleniem wodnoprawnym, decyzji, uzgodnień, opinii wojewódzkiego konserwatora zabytków, itd., jeżeli będą konieczne; 3.13.7. wykonanie projektu budowlanego wraz ze specyfiką robót budowlanych przedmiotu zamówienia, opracowany zgodnie z ustawą z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018r. poz. 1202 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2018r. poz. 1935) w 4 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej na płycie CD, w formacie *.pdf i *.doc, oraz rysunki w formacie *.dwg (*.dxf) i *.jpg; 3.13.8. sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) w 4 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej na płycie CD, w formacie *.pdf i *.doc, oraz rysunki w formacie *.dwg (*.dxf) lub *.jpg; 3.13.9. sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z Rozdziałem 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2013r. poz. 1129) w 2 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej na płycie CD, w formacie *.pdf, *.doc; 3.13.10. sporządzenie przedmiarów w układzie specyfikacyjnym - w zakresie, o którym mowa w Rozdziale 2 § 6 powołanego Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego, po 2 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej na płycie CD, w formacie *.pdf, *.xls, *.doc; 3.13.11. sporządzenie kosztorysów inwestorskich w układzie specyfikacyjnym - sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130 z 2004 r. poz. 1389) po 2 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej na płycie CD, w formacie *.pdf, *.xls, *.doc. W ramach wynagrodzenia Wykonawca jest zobowiązany do aktualizacji kosztorysów inwestorskich przed przystąpieniem do udzielenia zamówienia publicznego na roboty budowlane; 3.13.12. sporządzenie kosztorysów ofertowych („ślepych”) w 1 egz. w wersji elektronicznej na płycie CD, w formacie *.pdf, *.xls,*.doc; 3.13.13. uzyskanie warunków technicznych do wykonania projektu budowlanego oraz uzgodnień branżowych i uzgodnień specjalistycznych wymaganych odrębnymi przepisami, jeżeli będą konieczne. W przypadku stwierdzenia na projektowanym odcinku kolizji budowy drogi z istniejącą infrastrukturą techniczną, należy zwrócić się do właściciela sieci z wnioskiem o przebudowę urządzeń na koszt właściciela lub ewentualnej partycypacji w kosztach. Następnie należy zaprojektować przebudowę obiektów oraz urządzeń obcych infrastruktury technicznej znajdujących się w liniach rozgraniczających teren inwestycji, kolidujących z projektowaną przebudową drogi; 3.13.14. opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu wraz z uzgodnieniami i zatwierdzeniami (4 egz. - wersja papierowa w tym 2 egz. dla zamawiającego, 1 egz. płyta CD w formacie *.pdf i *.doc, oraz rysunki w formacie *.dwg (*.dxf), *.jpg; 3.13.15. wykonanie projektów z branż dodatkowych (energetycznej, telekomunikacyjnej, gazowej, sanitarnej, itp.) ze względu na ewentualną kolizję wraz ze stosownymi uzgodnieniami i pozwoleniami (jeżeli wystąpi taka potrzeba) - (4 egz. wersja papierowa, 1 egz. płyta CD), jeżeli będą konieczne. 3.14. Dokumentacja projektowa powinna być sporządzona w oparciu o wymogi określone w: 3.14.1. Ustawie z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2018r. poz. 1202 z późn. zm.). 3.14.2. Ustawie z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 2068 z późn. zm.). 3.14.3. Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016r., poz. 124). 3.14.4. Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000r. Nr 63 poz. 735 z późn. zm.). 3.14.5. Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003r. Nr 220, poz. 2181 z późn. zm.). 3.14.6. Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2013r. poz. 1129). 3.14.7. Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389). 3.14.8. Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2018r. poz. 1935). 3.14.9. Innych obowiązujących przepisach i normatywach. SZCZEGÓŁOWE OBOWIĄZKI WYKONAWCY: 3.15. Wykonawca będzie na bieżąco przekazywać do Zamawiającego – kserokopie wszelkich uzyskanych warunków, uzgodnień i opinii, w terminach umożliwiających ewentualne skorzystanie z trybu odwoławczego. 3.16. Podczas prac nad dokumentacją projektową Wykonawca będzie na bieżąco konsultował prace z zamawiającym, w tym rozwiązania projektowe, konstrukcję nawierzchni, organizację ruchu, sposób odwodnienia, itp. 3.17. Dokonywanie uzupełnień lub wyjaśnień szczegółowych dotyczących opracowywanej dokumentacji, na każde żądanie Zamawiającego w okresie trwania rękojmi, tj. 36 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru bez dodatkowych roszczeń finansowych. 3.18. Sprawowanie nadzoru autorskiego na żądanie właściwego organu w zakresie stwierdzania w toku wykonania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem oraz uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego. 3.19. Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe i prawa zależne do wszelkich egzemplarzy sporządzonych opracowań na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W szczególności Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawo majątkowe do utworu, na następujących polach eksploatacji: 3.19.1. autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych wytworzonych w trakcie realizacji przedsięwzięcia, w szczególności takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia inne dokumenty powstałe przy realizacji przedsięwzięcia oraz broszury, zwanych dalej utworami; 3.19.2. Zezwala Zamawiającemu na korzystanie z opracowań utworów oraz ich przeróbek oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami wraz z przeróbkami - tj. udziela Zamawiającemu praw zależnych: 3.19.2.1. użytkowania utworów na własny użytek, użytek swoich jednostek organizacyjnych oraz użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją zadań Zamawiającego, 3.19.2.2. utrwalenia utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.), 3.19.2.3. zwielokrotniania utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką magnetyczną na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 3.19.2.4. wprowadzania utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu, 3.19.2.5. wyświetlania i publicznego odtwarzania utworu, 3.19.2.6. nadawania całości lub wybranych fragmentów utworu za pomocą wizji albo fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną, 3.19.2.7. nadawania za pośrednictwem satelity, 3.19.2.8. reemisji, 3.19.2.9. wymiany nośników, na których utwór utrwalono, 3.19.2.10. wykorzystania w utworach multimedialnych, 3.19.2.11. wykorzystywania całości lub fragmentów utworu co celów promocyjnych i reklamy, 3.19.2.12. wprowadzania zmian, skrótów, 3.19.2.13. sporządzenia wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora, 3.19.2.14. publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez niego wybranym, 3.19.2.15. Prawo do przeniesienia autorskich praw majątkowych i praw zależnych na podmiot trzeci, 3.19.2.16. rozpowszechniania przez prezentację lub publikację w całości lub we fragmentach, na wystawie, w katalogach, wydawnictwach promujących inwestycje lub Zamawiającego, w mediach, na spotkaniach, konferencjach i na stronach internetowych; 3.19.2.17. możliwości reprodukcji i publikacji utworu w całości lub we fragmentach za pomocą dowolnej techniki; 3.19.2.18. użyczania, najmowania, wprowadzania do obrotu; 3.19.2.19. prawa do opracowania utworu w szczególności jego przeróbki lub adaptacji; 3.19.2.20. sporządzania projektów na podstawie utworu; 3.19.2.21. prawa do wykonywania robót budowlanych i innych prac sporządzonych na podstawie utworu; 3.19.2.22. wykorzystywania do opracowania wniosków o dofinansowanie; 3.19.2.23. przetwarzania, wprowadzania zmian, poprawek i modyfikacji; 3.19.2.24. udostępniania wykonawcom, w tym również wykonanych kopii; 3.19.2.25. wykorzystywania wielokrotnie utworu do realizacji celów, zadań i inwestycji Zamawiającego. 3.20. Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych zostanie zawarte w wynagrodzeniu ryczałtowym. 3.21. Przeniesienie praw autorskich do dokumentacji projektowej nastąpi w dniu podpisania ostatecznego protokołu zdawczo – odbiorczego. 3.22. Wykonawca usunie na własny koszt wady opracowywanej dokumentacji projektowej wynikłe w trakcie realizacji robót budowlanych bez dodatkowego wynagrodzenia. 3.23. Dokumentacja powinna zawierać wszelkie wymagane opinie, uzgodnienia i sprawdzenia rozwiązań projektowych, w zakresie wynikającym z przepisów, dla potrzeb uzyskania decyzji pozwolenie na budowę / zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę. 3.24. Dokumentacja projektowa powinna być poprawna pod względem technicznym z uwzględnieniem ekonomicznych aspektów stosowania rozwiązań technicznych. 3.25. Przed złożeniem oferty należy zapoznać się ze wszystkimi dostępnymi materiałami związanymi z tematem zamówienia. 3.26. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Każdą część należy traktować jako osobne zamówienie publiczne, na które po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, zostanie zawarta umowa. Wykonawca może złożyć ofertę na jedno, kilka lub wszystkie części zamówienia. 3.27. Opis przedmiotu zamówienia w dokumentacji projektowej musi być zgodny z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.). Wykonawca wraz z przekazaniem zamawiającemu ostatecznych elementów dokumentacji projektowej zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia dotyczącego zgodności przedmiotu zamówienia z wymogami określonymi w ustawie Prawo zamówień publicznych, w szczególności art. 29, 30, 31. 3.28. Zamawiający nie dopuszcza wskazania w opracowanej dokumentacji projektowej znaków towarowych, nazw własnych producentów, patentów lub pochodzenia produktów, urządzeń i materiałów. Jedynym wyjątkiem od tej zasady jest przypadek, w którym wskazanie znaków towarowych jest uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i nie ma możliwości opisania przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wykonawca uzyskał uprzednio pisemną zgodę Zamawiającego na takie wskazanie. W przypadku wyrażenia zgody przez Zamawiającego na wskazanie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia, wykonawca jest zobowiązany opisać w dokumentacji specyfikę powodującą konieczność takiego wskazania oraz użyć słów „lub równoważne”. W takim przypadku obowiązkiem wykonawcy jest określenie szczegółowych parametrów, które umożliwią dopuszczenie towarów i urządzeń innych producentów jako równoważnych. 3.29. Zamawiający nie wymaga i nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 3.30. Zamawiający dopuszcza składnie ofert równoważnych. 3.31. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 3.32. Zamawiający nie wymaga ani nie dopuszcza składania ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty. 3.33. Zamawiający nie wymaga i nie dopuszcza dynamicznego systemu zakupów. 3.34. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp. 3.35. W przypadku podania w dokumentacji przetargowej w tym w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, Zamawiający informuje, że nie mają one na celu naruszenia art. 29 i 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych, technologicznych, wydajnościowych, użytkowych i estetycznych Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu jakościowego, technologicznego, wydajnościowego, użytkowego i estetycznego. 3.36. W przypadku wystąpienia w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkt lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, należy to traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza materiały i/lub rozwiązania równoważne opisanym pod warunkiem zachowania parametrów technicznych, jakościowych i użytkowych nie gorszych niż wskazane w dokumentacji. 3.37. W przypadku wystąpienia w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych lub systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, należy to traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są rozwiązania równoważne opisanym. 3.38. Zgodnie z treścią art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Złożone w toku postępowania dokumenty posłużą Zamawiającemu do dokonania oceny czy zaoferowane usługi są równoważne opisanym. 3.39. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp nie wymaga w trakcie realizacji zamówienia zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.) osób wykonujących prace projektowe. 3.40. Miejsce realizacji: teren Gminy Uniejów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ. 2. Zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji niezębnych zasobów – dotyczy Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22 a ustawy Pzp – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ, 3. Pełnomocnictwo, jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik lub w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 4. Pełnomocnictwo do podpisania oferty o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty. 15.5. Oferta musi być sporządzona według wzoru Formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. Oferta, oświadczenia oraz dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory jako załączniki do SIWZ, należy sporządzić zgodnie z tymi wzorami co do treści oraz opisu kolumn i wierszy. 15.6. Ofertę stanowi wypełniony Formularz oferty (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ) oraz niżej wymienione i wypełnione dokumenty: 15.7. Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ, 15.8. Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ, 15.9. Zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji niezębnych zasobów – dotyczy Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22 a ustawy Pzp – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ, 15.10. Pełnomocnictwo, jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik lub w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 15.11. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, zrozumiale i czytelnie, napisana komputerowo lub nieścieralnym atramentem. W przypadku dołączenia dokumentów lub oświadczeń w języku obcym konieczne jest przedstawienie tłumaczenia dokumentów w języku polskim. 15.12. Strony oferty wraz z załącznikami powinny być kolejno ponumerowane, złączone w sposób trwały oraz na każdej stronie podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumentach rejestrowych, przy czym co najmniej na pierwszej i ostatniej stronie oferty podpis (podpisy) winny być opatrzone pieczęcią imienną Wykonawcy. Pozostałe strony mogą być parafowane. 15.13. Do oferty powinien być dołączony dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, a jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik – także pełnomocnictwo, określające zakres umocowania, podpisane przez osobę/y upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. 15.14. Pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza), o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty. Jeżeli prawo do podpisania oferty nie będzie wynikać bezpośrednio z pełnomocnictwa albo innych dokumentów dołączonych do oferty Zamawiający dokona w pierwszej kolejności sprawdzenia prawa do podpisania oferty (reprezentowania podmiotu) w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego. W przypadku braku takiej informacji lub jakichkolwiek wątpliwości z nią związanych Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia stosownego pełnomocnictwa. 15.15. Wszelkie poprawki lub zmiany w treści oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania - w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach