Przetargi.pl
PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH WEWNĘTRZNYCH I PUBLICZNYCH NA TERENIE MIASTA OŁAWA

Urząd Miejski Oława ogłasza przetarg

 • Adres: 55-200 Oława, Plac Zamkowy
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 303 55 01 , fax. 71 303 55 00
 • Data zamieszczenia: 2019-05-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miejski Oława
  Plac Zamkowy 15
  55-200 Oława, woj. dolnośląskie
  tel. 71 303 55 01, fax. 71 303 55 00
  REGON: 52500400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.olawa.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH WEWNĘTRZNYCH I PUBLICZNYCH NA TERENIE MIASTA OŁAWA
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie dróg gminnych, wewnętrznych i publicznych na terenie miasta Oława Zakres prac budowlanych obejmować będzie poniższe drogi: Wykaz dróg 1. ul. Szmaragdowa (od ul. Nowy Otok do ul. Rubinowej) – długość 625 mb , szerokość 5,0 m, powierzchnia 3125 m2, 2. ul. Szmaragdowa (od ul. Brylantowej do ul. kpt. Leonida Teligi) – długość 915 mb , szerokość 5,0 m, powierzchnia 4575 m2, 3. ul. Szmaragdowa (od drogi na Zabardowice do ul. kpt. Leonida Teligi) – długość 315 mb , szerokość 5,0 m, powierzchnia 1575 m2, 4. ul. Południowa – długość 360 mb , szerokość 5,0 m, powierzchnia 1800 m2, 5. ul. Poranna – długość 139 mb , szerokość 4,5 m, powierzchnia 625,5 m2, 6. ul. Kryształowa cz. I – długość 200 mb , szerokość 4,5 m, powierzchnia 900 m2, 7. ul. Malachitowa – długość 300 mb , szerokość 4,5 m, powierzchnia 1350,0 m2, 8. ul. Staszica_1 – długość 110 mb , szerokość 4,0 m, powierzchnia 440,0 m2, 9. ul. Staszica_2 – długość 52 mb , szerokość 3,0 m, powierzchnia 156,0 m2, 10. ul. Leśna – długość 188 mb , szerokość 4,5 m, powierzchnia 846,0 m2, 11. ul. Lema – długość 250 mb , szerokość 4,5 m, powierzchnia 1125,0 m2, Razem : długość – 3454 mb, powierzchnia – 16 517,5 m2 + 185,76 m2 (poszerzenia na skrzyżowaniach – łuki kołowe R=6m) = 16 703,26 m2 Technologia wykonania przebudowy 1. Stabilizacja istniejącego podłoża spoiwem hydraulicznym C 1,5/2 grubości 15 cm 2. Wzmocnienie istniejących nawierzchni tłuczniowych mieszanką kamienną frakcji 0/31,5 lub 0/63 o średniej grubości 15 cm 3. Wzmocnienie nawierzchni kamiennej jezdni jedną warstwą mieszanki mineralno – asfaltowej AC11S o grubości 5 cm i szerokości 5,0m lub 4,5 m lub 4,0 m lub 3,0 m. 4. Uzupełnienie pobocza po obu stronach jezdni mieszanką kamienną frakcji 0/31,5 mm o szerokości 75 cm w ilości 0,0375 m3/ mb 5. Regulacja urządzeń obcych ( włazy studni rewizyjnych, zawory wodociągowe, gazowe i inne ) do poziomu jezdni 6. Wykonanie progów zwalniających bitumicznych wraz z oznakowaniem poziomym grubowarstwowym strukturalnym - linia P-25 na całej szerokości progu obustronnie Odprowadzenie wód opadowych odbywać się będzie poprzecznie powierzchniowo na pobocze gruntowe 7. Nie będą prowadzone żadne roboty ziemne , prace polegają tylko i wyłącznie na polepszeniu warstwy nawierzchniowej jezdni.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 40.000,00 PLN (słownie: czterdzieści tysięcy złotych). Wadium należy wnieść w terminie do dnia 24.05.2019r. do godz. 10.00 w formie dopuszczonej uPzp (art. 45 ust. 6). W formie pieniądza: przelewem na konto: - Bank Spółdzielczy w Oławie, nr konta 92 9585 0007 0010 0016 7716 0030 . Na poleceniu przelewu umieścić adnotację „ Wadium – przetarg – przebudowa dróg gminnych ” . Wadium musi się znajdować fizycznie na koncie Zamawiającego najdalej w dniu 24.05.2019r. o godz. 10.00 W innych formach dopuszczonych ustawą (poręczenia bankowe lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej; gwarancje bankowe; gwarancje ubezpieczeniowe; poręczenia, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 5 uPzp) należy załączyć do oferty. W/w poręczenia i gwarancje muszą być wystawione na Zamawiającego, tj. Gmina Miasto Oława z siedzibą w Oławie, 55-200, pl. Zamkowy 15, muszą być bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego , uwzględniać wszystkie przesłankami utraty wadium określonymi w art. 46 ust. 4a i ust. 5 uPzp.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach