Przetargi.pl
Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Szczerbaków i Hołudza

Gmina Wiślica ogłasza przetarg

 • Adres: 28-160 Wiślica, ul. Okopowa 8
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 041 3792106 , fax. 041 3722128
 • Data zamieszczenia: 2013-10-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wiślica
  ul. Okopowa 8 8
  28-160 Wiślica, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 3792106, fax. 041 3722128
  REGON: 00055173400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ug.wislica.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Szczerbaków i Hołudza
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Szczerbaków i Hołudza w tym: 1. Zadanie Nr 1 - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szczerbaków dz. nr 365 od km 0+000 do km 0+250 w zakresie: - Koryta gł.30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV równiarką w km 0+000 do km 0+250, - Warstwa odsączająca wykonana z piasku zagęszczona mechanicznie o grubości 10cm w km 0+000 do km 0+250, - Dolna warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego 31,5 -63, grubość warstwy po uwałowaniu 20 cm na całej szerokości jezdni w km 0+000 do km 0+250, - Górna warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego, grubość warstwy po uwałowaniu 15 cm w km 0+000 do km 0+250, szczegółowy opis zamówienia dla Zadania Nr 1 opisują: - Dokumentacja projektowa - Załącznik Nr 11 do SIWZ - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - Załącznik Nr 10 do SIWZ - Przedmiary robót - Załącznik Nr 8 do SIWZ 2. Zadanie Nr 2 - Przebudowa drogi gminnej Nr 004387 T wraz z odcinkiem drogi na dz. nr 286, 277/2 w miejscowości Hołudza od km 0+000 do km 0+214 w zakresie: - Koryta gł.30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV równiarką od km 0+000 do km 0+214, - Warstwa odsączająca wykonana z piasku zagęszczona mechanicznie o grubości 10cm od km 0+000 do km 0+214, - Dolna warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego 31,5 -63, grubość warstwy po uwałowaniu 20 cm od km 0+000 do km 0+214, - Górna warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego, grubość warstwy po uwałowaniu 10 cm od km 0+000 do km 0+214, - Wymiana przepustu rurowego wraz z wykonaniem ław z kruszywa kamiennego gr 20 cm - rury betonowe zbrojone ? 100 w km 0+110, - Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. od km 0+000 do km 0+214, - Utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym 0-31,5 obustronnie gr.4 cm od km 0+000 do km 0+214, szczegółowy opis zamówienia dla zadania Nr 2 opisują: - Dokumentacja projektowa - Załącznik Nr 12 do SIWZ - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - Załącznik Nr 10 do SIWZ - Przedmiary robót - Załącznik Nr 9 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452300008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ug.wislica.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach