Przetargi.pl
„Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Pietrzyków i Smółki”

Gmina Koźminek ogłasza przetarg

 • Adres: 62-840 Koźminek, ul. Kościuszki
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 627 637 085 , fax. 627 637 207
 • Data zamieszczenia: 2020-07-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Koźminek
  ul. Kościuszki 7
  62-840 Koźminek, woj. wielkopolskie
  tel. 627 637 085, fax. 627 637 207
  REGON: 25085541700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.kozminek.com.pl/bip/przetargi/ogloszenia.html

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Pietrzyków i Smółki”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Opis przedmiotu zamówienia: „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Pietrzyków i Smółki”, 1. Dotyczy miejscowości Pietrzyków. 1.1 Zakres robót obejmuje: - roboty przygotowawcze - cięcia pielęgnacyjne - pokrzesanie krzaków - roboty ziemne - poszerzenie drogi na łukach - poszerzenie nawierzchni jezdni - roboty nawierzchniowe - roboty wykończeniowe - oznakowanie pionowe 1.2 Parametry projektowe: - klasa drogi: D (dojazdowa), - dostępność: nieograniczona, - Kategoria ruchu: KR1 - prędkość projektowa – 30 km/h - szerokość jezdni: 4,0 m - szerokość pobocza: 0,75m - powierzchnia nawierzchni asfaltowej: 3060 m2 - powierzchnia pobocza : 1125 m2 1.3 Konstrukcja nawierzchni: Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych grubość warstwy ścieralnej 4cm Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm - 15cm Poszerzenie nawierzchni: Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm - 20cm Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego - 10cm 2. Dotyczy miejscowości Smółki 2.1 Zakres robót obejmuje: - roboty przygotowawcze - cięcia pielęgnacyjne - pokrzesanie krzaków - roboty ziemne - poszerzenie drogi na łukach - poszerzenie nawierzchni jezdni - roboty nawierzchniowe - roboty wykończeniowe - oznakowanie pionowe 2.2 Parametry projektowe - klasa drogi: D (dojazdowa), - dostępność: nieograniczona, - kategoria ruchu: KR1 - prędkość projektowa – 30 km/h - szerokość jezdni: 4,0 m - szerokość pobocza: 0,75m - powierzchnia nawierzchni asfaltowej : 3590 m2 - powierzchnia pobocza : 1320 m2 2.3 Konstrukcja nawierzchni: Konstrukcja nawierzchni: Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych grubość warstwy ścieralnej 4cm Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm - 15cm Poszerzenie nawierzchni: Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm - 20cm Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego - 10cm
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 12.1) Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 5 000,00 zł przed upływem terminu składania ofert. 12.2) Wadium może być wniesione w: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310). 12.3) Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto: Gmina Koźminek, ul. Kościuszki 7, 62-840 Koźminek Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej o. Koźminek Nr konta 45 8404 0006 2001 0000 1384 0004 z dopiskiem na przelewie: „Wadium w postępowaniu RIR ZP.271.2.9.2020”. 12.4) Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w pkt. 12.3 niniejszej SIWZ, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 12.5) Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: 1) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; 2) innej niż pieniądz – oryginał dokumentu należy dołączyć do oferty w osobnej koszulce (nie wpinać trwale do oferty), a kopię dokumentu wpiąć do treści oferty potwierdzając za zgodność z oryginałem. 3) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, poręczenia z ich treści musi jednoznacznie wynikać: nazwa zlecającego, beneficjenta gwarancji, gwaranta wraz z adresami ich siedzib, określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją; kwota gwarancji; termin ważności gwarancji, bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w przypadku zaistnienia przesłanek, o których mowa w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp. 12.6) Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 12.7) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 12.8) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 12.9) Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa PZP ( art. 46 Pzp). Uwaga: Wadium wniesione w formie gwarancji i poręczeń musi obejmować wszystkie przypadki, w których Wykonawca traci wadium na rzecz Zamawiającego. W przypadku, gdy dokumenty te nie będą zabezpieczały w pełnym zakresie możliwych roszczeń Zamawiającego, Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w niniejszym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ, 2) Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu, na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp - załącznik nr 2 do SIWZ, 3) Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp - załącznik nr 3 do SIWZ, 4) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów do oferty załączyć powinien zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 5) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii 6) W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 7)6) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (Załącznik nr 4 do SIWZ), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie składa każdy z takich wykonawców.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach