Przetargi.pl
Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Zdziłowice Pierwsze i Wólka Ratajska

Gmina Godziszów ogłasza przetarg

 • Adres: 23-302 Godziszów, Godziszów Trzeci
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 158 710 002 , fax. 158 711 110
 • Data zamieszczenia: 2020-05-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Godziszów
  Godziszów Trzeci
  23-302 Godziszów, woj. lubelskie
  tel. 158 710 002, fax. 158 711 110
  REGON: 53789800000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.godziszow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Zdziłowice Pierwsze i Wólka Ratajska
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przebudowa drogi gminnej nr 113538L od km 0+012 do km 1+000 w miejscowości Zdziłowice Pierwsze Wspólny Słownik Zamówień: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg , 45233140-6 Roboty drogowe Opis: Celem inwestycji jest przebudowa przedmiotowego odcinka drogi gminnej polegająca na wykonaniu: nawierzchni asfaltowej, zatoki autobusowej, pobocza bitumicznego oraz odwodnieniu poboczy. Zagospodarowanie terenu - stan istniejący: a) Nawierzchnia bitumiczna o szerokości 5,0m b) Odwodnienie powierzchniowe w kierunku naturalnego zaniżenia terenu. Przebudowa drogi gminnej nr 113554L od km 0+000 do km 0+957,68 w miejscowości Wólka Ratajska Wspólny Słownik Zamówień: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg , 45233140-6 Roboty drogowe Opis: Celem inwestycji jest przebudowa przedmiotowego odcinka drogi gminnej polegająca na wykonaniu: nowej nawierzchni asfaltowej. Po doprowadzeniu drogi do wymaganych standardów może dojść do intensyfikacji zabudowy, co może mieć znaczny związek z gęstością zaludnienia. Przedsięwzięcie pozytywnie oddziałuje na rozwój gminy Godziszów. Zagospodarowanie terenu - stan istniejący: a) Nawierzchnia tłuczniowa o szerokości 3,5m b) Odwodnienie powierzchniowe w kierunku naturalnego zaniżenia terenu. Stan techniczny nawierzchni drogi ocenia się jako zły. Lokalnie występują uszkodzenia: nierówności poprzeczne i podłużne, wyboje oraz ubytki.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233142-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zadanie nr 1 - 6 500.00 zł Zadanie nr 2 - 4 000.00 zł
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów . Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wzór oferty na roboty budowlane Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, składane w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach