Przetargi.pl
Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Tuchomie, Kramarzyny i Tągowie.

Gmina Tuchomie ogłasza przetarg

 • Adres: 77-133 Tuchomie, ul. Jana III Sobieskiego
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 598 215 040 , fax. 598 215 056
 • Data zamieszczenia: 2021-03-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Tuchomie
  ul. Jana III Sobieskiego 16
  77-133 Tuchomie, woj. pomorskie
  tel. 598 215 040, fax. 598 215 056
  REGON: 77097959400000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Tuchomie, Kramarzyny i Tągowie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Tuchomie, Kramarzyny i Tągowie: • Zadanie nr 1: Przebudowa drogi gminnej nr 182058G – ul. Łąkowej w miejscowości Tuchomie na nawierzchni asfaltową o długości ok. 515 mb. • Zadanie nr 2: Przebudowa drogi gminnej nr 182010G w miejscowości Kramarzyny na nawierzchnię z kostki betonowej o długości ok. 538 mb. • Zadanie nr 3: Przebudowa drogi gminnej nr 182078G w miejscowości Tągowie na nawierzchni asfaltową o długości ok. 557 mb. Szczegółowy zakres w/w robót jest opisany w projektach budowlanych (załącznik do SIWZ nr 5), Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (załącznik do SIWZ nr 6) oraz przedmiarach robót (załącznik do SIWZ nr 7), z tym, że zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w w/w dokumentacji projektowej. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym w dokumentacji projektowej za pomocą norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów spełniających wymagania norm, posiadających odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne oraz założone w dokumentacji projektowej parametry techniczne. Jeśli w dokumentach składających się na opis przedmiotu zamówienia, wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu, zamawiający w odniesieniu do wskazanych wprost w dokumentacji przetargowej parametrów, czy danych (technicznych lub jakichkolwiek innych), identyfikujących pośrednio lub bezpośrednio towar bądź produkt dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w w/w dokumentacji. Jako rozwiązania równoważne, należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych, a znajdujących się w dokumentacji. Jeżeli zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w dokumentacji, ale nie podaje minimalnych parametrów, które by tę równoważność potwierdzały wykonawca obowiązany jest zaoferować produkt o właściwościach zbliżonych, nadający się funkcjonalnie do zapotrzebowanego zastosowania. Nazwy własne mają jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów. Nazwą własną jest nazwa, pod którą oznaczany przez nią przedmiot występuje (lub występowałby) zarówno w Polsce, jak i w innych krajach. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Wszystkie zastosowane elementy mają być fabrycznie nowe, dopuszczone do obrotu w handlu i posiadać wszelkie atesty dopuszczenia do użytkowania. Dodatkowo zastosowane elementy powinny spełniać określone prawem normy bezpieczeństwa. Dokumentacja projektowa zawiera wymagania wynikające z art. 29 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający realizuje przedmiotową inwestycję w ramach pomocy/współfinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wymagania dot. zatrudnienia osób wykonujących wskazane czynności w zakresie realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę 1) Wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności w zakresie realizacji niniejszego zamówienia zostały określone we wzorze umowy - załączniku do niniejszej specyfikacji. 2) Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia polegające na: • Dla zadania nr 1: Wykonywaniu nawierzchni asfaltowej. • Dla zadania nr 2: Wykonywaniu nawierzchni z kostki betonowej. • Dla zadania nr 3: Wykonywaniu nawierzchni asfaltowej. 3) Wykonawca oświadczy Zamawiającemu, że zatrudni pracowników na podstawie umowy o pracę / przedłoży poświadczoną za zgodność z oryginałem kopie umowy o pracę zatrudnionego pracownika, w zakresie czynności wskazanych przez Zamawiającego w pkt 2) W przypadku gdy dany zakres robót ma być wykonywany przez Podwykonawcę, oświadczenie / poświadczoną za zgodność z oryginałem kopia umowy, o którym/ch mowa powyżej, obowiązany jest złożyć Podwykonawca. Oświadczenie / poświadczona za zgodność z oryginałem kopia umowy mają być zgodne z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych wskazanych pracowników i art. 143e ustawy Prawo zamówień publicznych. 4) Zamawiający ma prawo zlecić odpowiednim służbom kontrolę w zakresie spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę do wykonania czynności wskazanych w pkt 2) 5) W przypadku stwierdzenia przez odpowiednie służby, że Wykonawca lub podwykonawca nie spełnienia wymogu w zakresie zatrudnienia na umowę o pracę do wykonania czynności wskazanych w pkt. 2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną (określoną we wzorze umowy – zał. do SIWZ nr 4), na podstawie negatywnej kontroli odpowiednich służb.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233220-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach