Przetargi.pl
Przebudowa dróg gminnych w mc. Koczów, Strachosław- Józefin- Kamień Kol. Gminy Kamień

Gmina Kamień ogłasza przetarg

 • Adres: 22-113 Kamień, Diamentowa
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 825 671 575 , fax. 825 671 571
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kamień
  Diamentowa 15
  22-113 Kamień, woj. lubelskie
  tel. 825 671 575, fax. 825 671 571
  REGON: 11019806600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugkamien.bip.lubelskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa dróg gminnych w mc. Koczów, Strachosław- Józefin- Kamień Kol. Gminy Kamień
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  CZĘŚĆ 1 - Przebudowa dróg gminnych Nr 104963L i Nr 114185L w Koczowie na długości 2,960 km obejmuje: Odcinek I Nr 104963L Etap I 1) usunięcie warstwy ziemi o gr. 10 cm - 5100 m2, 2) mechaniczne karczowanie rzadkich krzaków i poszycia, 3) mechaniczne rozebranie nawierzchni oraz przepustu rurowego, 4) wykonanie podbudowy oraz przepustu rurowego PEHD  80 cm - 10 m, 5) roboty ziemne przy renowacji rowów na długości 600 m obustronnie – 936 m3. Odcinek I Nr 104963L Etap II 1) mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową nawierzchni – 14 280,0 m2 2) wyrównanie istniejącej nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno asfaltową gr. średnio 3 cm po zagęszczeniu - 1074,750 t, 3) wyrównanie podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową gr. średnio 3 cm po zagęszczeniu na odsłoniętych poboczach - 127,5 t 4) mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową pod warstwę ścieralną – 14075,0 m2, 5) nawierzchnia z mieszanek mineralno- bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm – warstwa ścieralna – 14 075,0 m2, 6) skropienie krawędzi jezdni asfaltem – 516 m2, 7) ścinanie poboczy o gr. 10 cm z zagospodarowaniem urobku przez wykonawcę – 1250 m2, 8) pobocza z kruszywa łamanego 0/31,5 o gr. 10 cm po zagęszczeniu – 2x0,75 m -383,025 m3, 9) plantowanie skarp i wykopów, 10) oznakowanie poziome i pionowe. Odcinek II Nr 114185L Etap I 1) usunięcie warstwy ziemi o gr. 10 cm - 820 m2, 2) mechaniczne karczowanie rzadkich krzaków i poszycia 3) mechaniczne rozebranie nawierzchni oraz przepustu rurowego, 4) wykonanie podbudowy oraz przepustu rurowego PEHD  80 cm – 10 m, 5) roboty ziemne przy reenowacji rowów na długości 600m obustronnie – 468 m3. Odcinek II Nr 114185L Etap II 6) mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową nawierzchni – 2296,0 m2 7) wyrównanie istniejącej nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno asfaltową gr. średno 3 cm po zagęszczeniu - 172,200 t, 8) wyrównanie podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową gr. średno 3 cm po zagęszczeniu na odsłoniętych poboczach - 20,500 t 9) mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową pod warstwę ścieralną – 2255,0 m2, 10) nawierzchnia z mieszanek mineralno- bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm – warstwa ścieralna – 2255,0 m2, 11) skropienie krawędzi jezdni asfaltem – 82,0 m2, 12) pobocza z kruszywa łamanego 0/31,5 o gr. 10 cm po zagęszczeniu – 2x0,75 m -61,5 m3, 13) plantowanie skarp i wykopów, 14) oznakowanie poziome i pionowe. Obsługa geodezyjna (wytyczenie, inwentaryzacja powykonawcza) obu odcinków. CZĘŚĆ 2. Przebudowa drogi gminnej Nr 104955L na odcinku Strachosław – Józefin – Kamień- Kolonia na długości 0,735 km obejmuje: Odcinek I o długości 0,625 km Strachosław - Józefin 1. roboty remontowe – frezowanie nawierzchni bitumicznej - 330 m2, 2. mechniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową pod warstwę wyrównawczą – 3487,5 m2 3. wyrównanie istniejącej nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno asfaltową AC 11W gt. średno 3 cm - 261,563 t, 4. mechaniczne oczyszczenie I skropienie emulsją asfaltową pod warstwę ścieralną - 3437,5 m2, 5. nawierzchnia z mieszanek mineralno- bitumicznych asfaltowych AC11S o grubości 4 cm – warstwa ścvieralna – 3437,5 m2, 6. ścinanie poboczy o gr. 10 cm z zagospoadarowaniem uroblku przez wykonawcę – 1250 m2, 7. pobocza z kruszywa łamanego 0/31,5 o gr. 8 cm po zagęszczeniu - 937,5 m2, 8. oznakowanie poziome i pionowe. Ocinek II o długości 0,110 km Józefin -Kamień – Kolonia 1. roboty remontowe – frezowanie nawierzchni bitumicznej - 110 m2, 2. mechniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową pod warstwę wyrównawczą – 613,8 m2 3. wyrównanie istniejącej nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno asfaltową AC 11W gt. średno 3 cm - 46,035 t, 4. mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową pod warstwę ścieralną – 605,0 m2, 5. nawierzchnia z mieszanek mineralno- bitumicznych asfaltowych AC11S o grubości 4 cm – warstwa ścieralna – 605,0 m2, 6. ścinanie poboczy o gr. 10 cm z zagospodarowaniem urobku przez wykonawcę – 220 m2, 7. pobocza z kruszywa łamanego 0/31,5 o gr. 8 cm po zagęszczeniu - 165,0 m2, Obsługa geodezyjna (wytyczenie, inwentaryzacja powykonawcza) obu odcinków.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45100000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (informacji z otwarcia ofert), jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 4 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach