Przetargi.pl
Przebudowa dróg gminnych w m. Stare Bielice.

Gmina Biesiekierz ogłasza przetarg

 • Adres: 76-039 Biesiekierz, Biesiekierz 103
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 94 31 80 310 , fax. 94 31 80 940
 • Data zamieszczenia: 2016-06-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Biesiekierz
  Biesiekierz 103 103
  76-039 Biesiekierz, woj. zachodniopomorskie
  tel. 94 31 80 310, fax. 94 31 80 940
  REGON: 33092053500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.biesiekierz.eu/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa dróg gminnych w m. Stare Bielice.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1.1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dróg gminnych wraz z budową zjazdów indywidualnych znajdujących się na działkach nr 277, 274, 271, 269, 267/39, 266/132, 266/67, 266/42, 266/61, 266/64, obręb Stare Bielice, gmina Biesiekierz. 3.1.3. Zakres robót obejmuje: roboty przygotowawcze, roboty ziemne, jezdna, zjazdy, progi zwalniające, elementy ulic, roboty wykończeniowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, roboty inne, wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej zgodnej z ZUDP, zatwierdzonej w Starostwie Powiatowym w Koszalinie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331206
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 30 000,00 zł brutto (słownie: trzydzieści tysięcy złotych ).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.biesiekierz.eu/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach